Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XI K 212/ 10

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 stycznia 2010 roku

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział XI Karny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Joanna Grąz

Protokolant: Krystyna Jankowska

po rozpoznaniu w dniach : 24 listopada 2009 roku, 19 i 26 stycznia 2010 roku

sprawy przeciwko:

1. J. H., synowi P. i Z. z d. S., ur. (...) w G.,

2. E. H. (1) z d. C. córce W. i H. z d. L., ur.(...) w H.,

oskarżonym o to, że:

w dniu 3 kwietnia 2009 roku w G., wbrew przepisom ustawy, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali przywozu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej środków psychotropowych w postaci 20 tabletek D., co stanowi nie mniej niż 20 pojedynczych porcji konsumpcyjnych środka psychotropowego należącego do grupy IV- P,

tj. o czyn z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,

I. kwalifikując czyn zarzucony oskarżonemu jako występek z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii Dz.U. z 2005 roku, nr 179, poz. 1485 ze zm.), oskarżonego J. H. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu;

II. kwalifikując czyn zarzucony oskarżonej E. H. (2) jako występek z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 roku, nr 179, poz. 1485 ze zm.) i ustalając, iż 20 tabletek D. stanowi 20 pojedynczych porcji konsumpcyjnych środka psychotropowego należącego do grupy IV-P, na podstawie art. 17 § 1 pkt. 3 k.p.k. przyjmuje, iż stopień społecznej szkodliwości czynu jest znikomy, postępowanie wobec niej umarza;

III. na podstawie art. 626 §1 kpk i art. 632 ust. 2 kpk zwalnia oskarżonych od ponoszenia kosztów postępowania obciążając nimi Skarb Państwa.

SSR Joanna Grąz