Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Ca 1323/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 listopada 2018 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Longa

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2018 roku na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko B. H.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Myśliborzu z dnia 29 maja 2018 roku, sygn. akt I C 206/18

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu w Myśliborzu do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO Katarzyna Longa

Sygn. akt II Ca 1323/18 S., dnia 13 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować i zakreślić w rep. Ca;

1.  wpisać do kontrolki uzasadnień i zakreślić (uzasadnienie z urzędu)

2.  Odpis wyroku doręczyć pełnomocnikowi powoda i pozwanej z pouczeniem o prawie złożenia wniosku o doręczenie wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem;

3.  Akta sprawy po dołączeniu (...) zwrócić Sądowi Rejonowemu w Myśliborzu.