Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VIII GC 225/17

POSTANOWIENIE

Dnia 3 grudnia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy,

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR del. Rafał Lila

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2018 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

przeciwko Przedsiębiorstwu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś.

o zapłatę

postanawia:

wymierzyć biegłemu sądowemu M. T. grzywnę w kwocie 2.000 zł (dwóch tysięcy złotych) w związku z niesporządzeniem w dodatkowo zakreślonym terminie opinii w sprawie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 22 marca 2018 r. (k. 361), uzupełnionym postanowieniem z 25 kwietnia 2018 r. (k. 363) Sąd dopuścił dowód z pisemnej opinii biegłego sądowego M. T. zakreślając na jej opracowanie termin 2 miesięcy.

Odpis postanowienia dowodowego wraz ze zleceniem sporządzenia opinii doręczono 11 maja 2018 r. (k. 368). Do 11 września 2018 r. opinia nie została przedłożona. Dnia 11 września 2018 r. (k. 370, 371) zobowiązano biegłego sądowego do udzielenia informacji o stanie wykonania opinii lub wyjaśnienia, z jakich przyczyn jej opracowanie nie jest możliwe, w terminie tygodniowym, pod rygorem przyjęcia, że takich przeszkód nie ma i że biegła uchybiła zobowiązaniu Sądu.

Po wymierzeniu biegłej grzywny postanowieniem z dnia 2 października 2018 r. i zakreśleniu jej dodatkowego dwutygodniowego terminu na złożenie opinii biegła zobowiązania nie wykonała i nie udzieliła żadnych wyjaśnień. Zobowiązanie doręczono biegłej 19 października 2018 r.

Sąd zważył, co następuje:

Biegłego sądowego M. T. należało skazać na grzywnę.

Stosownie do art. 287 k.p.c. za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, za nieuzasadnioną odmowę złożenia przyrzeczenia lub opinii albo za nieusprawiedliwione opóźnienie złożenia opinii sąd skaże biegłego na grzywnę. Grzywnę, stosownie do art. 163 § 1 k.p.c., wymierza się w kwocie do 3.000 zł.

W niniejszej sprawie dodatkowy termin na złożenie opinii upłynął bezskutecznie 2 listopada 2018 r. Biegły sądowy nie udzielił żadnych wyjaśnień co do przyczyn niewykonania zobowiązania. Okoliczności te skutkują wnioskiem, że zachodzi nieusprawiedliwione opóźnienie w złożeniu opinii, skutkujące skazaniem na grzywnę.

W tych okolicznościach należało postanowić jak w sentencji.

Sygnatura akt VIII GC 225/17

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...)

5.  (...)

6.  (...)

(...)

KARTA KWALIFIKACYJNA ORZECZENIA

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

………………………………………………………………………………