Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Gz 30/19

POSTANOWIENIE

Dnia 12 lutego 2019 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSO Zbigniew Krepski (spr.)

Sędziowie: SO Jerzy P. Naworski, SO Wojciech Modrzyński

po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2019 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) S.A. w T.

przeciwko A. P. i A. sp. j. w S.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w T. z dnia 25 października 2018 r., syn. akt V GNc 501/18

postanawia :

1)  oddalić zażalenie,

2)  zasądzić od pozwanego na rzecz powoda kwotę 600,00 zł (sześćset złotych) tytułem kosztów postępowania zażaleniowego

Jerzy P. Naworski Zbigniew Krepski Wojciech Modrzyński

UZASADNIENIE

Zaskarżonym w pkt 2 postanowienia z dnia 25 października 2018 r. Sąd Rejonowy w T. na podstawie art. 504 § 1 k.p.c. odrzucił sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty, gdyż pozwany nie uzupełnił w terminie braków formalnych w postaci podpisania sprzeciwu i złożenia odpisu sprzeciwu. W uzasadnieniu Sąd ten wskazał, iż pozwany mimo skutecznego doręczenia mu wezwania do uzupełnienia w/w braków formalnych sprzeciwu od nakazu zapłaty w dniu 28 maja 2018 r. braków tych nie uzupełnił w ustawowym terminie (k.110-111).

W zażaleniu na pkt 2 powyższego postanowienia pozwany wniósł o jego uchylenie i ponowne skierowanie do strony pozwanej wezwania do usunięcia braków formalnych związanych ze sprzeciwem od nakazu zapłaty. Ponadto pozwany wniósł o uchylenie pkt 3 powyższego postanowienia i dokonanie właściwego sprostowania nazwy pozwanej spółki. Wniósł także o zasądzenie od powoda na jego rzecz kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwany wskazał, że nie zauważył, iż wezwanie sądowe dotyczyło nie tylko braków formalnych skargi na orzeczenie referendarza sądowego, ale również wezwanie do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu od nakazu zapłaty. Ponadto zarzucił, iż przedmiotowe wezwanie sądowe dotyczące usunięcia braków formalnych dwóch pism winno być umieszczone na dwóch oddzielnych pismach (k.120-121).

Powód w odpowiedzi na zażalenie pozwanego wniósł o jego oddalenie w całości i zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kosztów postępowania zażaleniowego (k.133-134).

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Zażalenie pozwanego – jako bezzasadne - podlegało oddaleniu z mocy art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

W sprawie brak jest bowiem podstaw do przyjęcia, że pozwana spółka uzupełniła braki formalne sprzeciwu od nakazu zapłaty w terminie, co w świetle art. 504 § 1 k.p.c. wyklucza możliwość uwzględnienia jej zażalenia.

Sąd Okręgowy podziela w całości ustalenia faktyczne i ocenę prawną zdarzeń przedstawioną przez Sąd Rejonowy w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, przyjmuje dokonane przezeń ustalenia za podstawę własnych ustaleń i powołuję się na tę ocenę prawną.

W szczególności rację ma Sąd meriti, że pozwana nie uzupełniła braków formalnych wniesionego sprzeciwu w ustawowym tygodniowym terminie. Trafnie Sąd ten ustali, że zarządzenie sądowe z dnia 22 maja 2018 r. wzywające do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu i skargi na orzeczenie referendarza sądowego zostało doręczone pozwanej spółce w dniu 28 maja 2018 r., co wynika wprost z elektronicznego potwierdzenia odbioru na k.83. Zatem ustawowy tygodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych tak sprzeciwu jak i skargi upływał w dniu 04 czerwca 2018 r. Tymczasem pozwana spółka uzupełniła jedynie braki formalne skargi na orzeczenie referendarza sądowego; natomiast nie uzupełniła braków formalnych sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Twierdzenie pozwanej spółki, że nie zauważyła, iż część pierwsza w/w zarządzenia sądowego dotyczyła sprzeciwu nie może stanowić podstawy do żądania ponownego wezwania jej do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu od nakazu zapłaty. Również nie zasługuje na uwzględnienie zarzut, iż wezwanie do usunięcia braków formalnych sprzeciwu od nakazu zapłaty i skargi na orzeczenie referendarza sądowego powinno zostać umieszczone na dwóch oddzielnych pismach. W ocenie Sądu Okręgowego zamieszczenie w jednym piśmie sądowym dwóch wezwań do uzupełnienia środków zaskarżanie dotyczących jednej sprawy jest typowe i normalne. Jak trafnie wskazuje powód w odpowiedzi na zażalenie, sąd z reguły w jednym piśmie informuje stronę np. o terminie rozprawy, wzywa do uzupełnienia braków formalnych pisma, uiszczenia zaliczki na wydatki itp.

Z tych względów w ocenie Sądu Okręgowego droga zażalenia na postanowienie odrzucające sprzeciw od nakazu zapłaty nie jest - przy powołaniu się na takie argumenty, jakie powoła pozwana spółka w zażaleniu - skutecznym środkiem uchylenia tego postanowienia. Jednak złożenie tego zażalenia nie zamyka pozwanej drogi do ewentualnego wzruszenia zaskarżonego postanowienia pod warunkiem terminowego złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu od nakazu zapłaty i uprawdopodobnienia okoliczności uzasadniających ten wniosek.

Reasumując, z tych względów zażalenie pozwanych podlegało oddaleniu; orzeczono zatem jak w pkt 1 sentencji postanowienia.

Z kolei wniosek pozwanej spółki o sprostowanie jej siedziby w nakazie zapłaty jest bezprzedmiotowy w sytuacji, gdy Sąd Rejonowy w Toruniu postanowieniem z dnia 15 listopada 2018 r. wpisał poprawną siedzibę pozwanej spółki w S..

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 99 k.p.c. zasądzając od pozwanej na rzecz powoda, zgodne z jego wnioskiem, koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym w minimalnej wysokości 600,00 zł przewidzianej taksa radcowską. Orzeczono więc jak w pkt 2 sentencji postanowienia.

Jerzy P. Naworski Zbigniew Krepski Wojciech Modrzyński

(...)

(...)

(...)

(...)

-

(...)

-

(...)

(...)

(...)