Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1644/18

POSTANOWIENIE

Dnia 8 stycznia 2019r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia SO Andrzej Dyrda (spr.)

Sędziowie: SO Anna Hajda

SO Roman Troll

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 stycznia 2019r. w G.

sprawy z powództwa D. W. i P. W.

przeciwko A. Ż. i B. Ż.

o zapłatę

na skutek zażalenia powodów

na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie drugim wyroku Sądu Rejonowego w(...)

z dnia 2 sierpnia 2018r., sygn. akt VIII C 401/17

postanawia:

1.  oddalić zażalenie;

2.  zasądzić solidarnie od pozwanych na rzecz powodów kwotę 225 (dwieście dwadzieścia pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

SSO Roman Troll SSO Andrzej Dyrda SSO Anna Hajda

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w (...) rozstrzygnięciem zawartym w punkcie 2 wyroku z dnia 2 sierpnia 2018r. zasądził od powodów solidarnie na rzecz pozwanych kwotę 3.617 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w oparciu o art. 98 k.p.c.

Zażalenie na to postanowienie wnieśli powodowie zarzucając naruszenie przepisów o postępowaniu, w szczególności art. 98 § 1 kpc, przez uznanie, że pozwani są stroną wygrywającą proces i obciążenie powodów kosztami procesu.

Na tych podstawach wnieśli o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez obciążenie pozwanych B. Ż. i A. Ż. kosztami postępowania, w tym zasądzenie od B. Ż. i A. Ż. kosztów procesu za pierwszą instancję na rzecz powodów oraz zasądzenie od pozwanych na rzecz powodów zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na zażalenie pozwani wnieśli o jego oddalenie oraz zasądzenie od powodów solidarnie na rzecz pozwanych kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Stosownie do regulacji prawnej z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Prawidłowe zastosowanie tej regulacji prawnej sprowadza się zatem do ustalenia strony wygrywającej i przegrywającej, na którą zostanie nałożony obowiązek.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24 listopada 2017r. (sygn. akt III CZP 67/17), stronę przegrywającą proces wskazuje treść wyroku - jest nią powód, gdy żądanie zostało oddalone, a pozwany, jeżeli jego obrona okazała się bezskuteczna i powództwo zostało uwzględnione. Powód jest stroną przegrywającą także wtedy, gdy jego roszczenie wygasło w toku postępowania na skutek spełnienia świadczenia, a mimo to popierał on nadal powództwo, które zostało oddalone. Wyjątkowo, jeżeli pozwany - spełniając świadczenie - poddaje się żądaniu, a powód cofa pozew, dopuszcza się możliwość przyznania kosztów powodowi, jako stronie wygrywającej. Dotyczy to jednak sytuacji, w której powód cofnął pozew, a postępowanie zostało umorzone.

Przenosząc powyższe na ustalony stan faktyczny wskazać należy, że podstawą oddalenia powództwa wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 2 sierpnia 2018r. była utrata przez pozwanych legitymacji biernych. Strona powodowa, pomimo możliwości proceduralnych umożliwiających sanowanie tej sytuacji prawnej, nie podjęła skutecznych działań zmierzających do kontynuowania postępowania sądowego, Sąd I instancji prawidłowo zakwalifikował stronę powodową jako przegrywającą.

Z tych względów Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji po myśli art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

O kosztach postępowania zażaleniowego Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w związku z art. 391 § 2 k.p.c. i art. 397 § 2 k.p.c. stosując zasadę odpowiedzialności za wynik procesu, a to wobec oddalenia zażalenia powodów i braku podstaw do zastosowania art. 102 k.p.c.

Koszty te ustalono przy uwzględnieniu § 2 pkt 3 w związku z § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015r. poz. 1800 z późniejszymi zmianami).

SSO Roman Troll SSO Andrzej Dyrda SSO Anna Hajda