Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III AUa 682/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lutego 2019 r.

Sąd Apelacyjny w Lublinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący - Sędzia

SA Małgorzata Pasek

Sędziowie:

SA Małgorzata Rokicka-Radoniewicz

SO del. do SA Jacek Chaciński (spr.)

Protokolant: st. prot. sądowy Joanna Malena

po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2019 r. w Lublinie

sprawy Z. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B.

o wypłatę świadczeń w zbiegu

na skutek apelacji Z. K.

od wyroku Sądu Okręgowego w Zamościu

z dnia 4 maja 2018 r. sygn. akt IV U 125/18

oddala apelację.

Jacek Chaciński Małgorzata Pasek Małgorzata Rokicka-Radoniewicz

Sygn. akt III AUa 682/18

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 4 maja 2018 r. Sad Okręgowy w Zamościu oddalił odwołanie Z. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z dnia 6 grudnia 2017 r.

Sąd Okręgowy oparł swoje rozstrzygnięcie na następujących ustaleniach faktycznych i rozważaniach prawnych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. decyzją z dnia 6 grudnia 2017 r., przyznał wnioskodawczyni Z. K. prawo do renty rodzinnej od dnia 7 listopada 2017 r. i zwiesił wypłatę tej renty z uwagi na pobieranie przez wnioskodawczynię korzystniejszej renty z tytułu niezdolności do pracy.

Wysokość renty rodzinnej wynosi 70% podstawy wymiaru renty osoby zmarłej, czyli 1.707,85 zł (2.439,79 zł x 70%) i jest niższa od renty pobieranej przez wnioskodawczynię.

Sąd wskazał, że wnioskodawczyni Z. K., ur. (...), od dnia 1 października 1986 r. ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z pobytem w obozie hitlerowskim.

W ocenie Sądu Okręgowego odwołanie wnioskodawczyni nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd podniósł, że zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 2193):

Inwalidzie wojennemu i wojskowemu, którego inwalidztwo powstało w związku ze służbą wojskową, pobierającemu rentę inwalidzką obliczoną od podstawy wymiaru określonej w art. 11, który nabył prawo do emerytury, wypłaca się w zależności od jego wyboru:

1) rentę inwalidzką powiększoną o połowę emerytury albo

2) emeryturę powiększoną o połowę renty inwalidzkiej (ust. 1);

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do inwalidy wojennego, który nabył prawo do renty inwalidzkiej za gospodarstwo rolne przekazane następcy lub państwu (ust. 2).

Sąd podkreślił, że wnioskodawczyni ma ustalone prawo do dwóch świadczeń rentowych - renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z pobytem w obozie hitlerowskim oraz renty rodzinnej „obozowej”.

Obydwa świadczenia są przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 2193).

W tej sytuacji znajduje zastosowanie, jako odrębny, przepis - art. 54 ust. 3 tej ustawy.

Stosownie do treści tego przepisu osobie uprawnionej do renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej na podstawie niniejszej ustawy oraz do innych świadczeń o charakterze rentowym wypłaca się jedno świadczenie - wyższe lub przez nią wybrane.

Z tych względów Sąd Okręgowy, na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c., oddalił odwołanie.

Z wyrokiem tym nie zgodziła się wnioskodawczyni. Wniosła apelację. Zaskarżyła wyrok w całości. Wniosła o przyznanie jej renty rodzinnej. W uzasadnieniu opisała przebieg swego wysiedlenia w okresie II wojny światowej oraz pobyt w obozie. Wskazała, że oprócz renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z pobytem w obozie hitlerowskim należy się jej także renta rodzinna.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje

Apelacja nie jest zasadna.

Sąd Apelacyjny podziela ustalenia faktyczne i rozważania prawne Sądu I instancji. Sąd I instancji prawidłowo wskazał, że zgodnie z art.54 ust.1 i 2 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin osobie, która pobierając rentę z tytułu niezdolności do pracy ma prawo do emerytury, może być wypłacana stosownie do jej wyboru renta powiększona o połowę emerytury albo emerytura powiększona o połowę renty. Przepis ten stosuje się odpowiednio do inwalidy wojskowego, który nabył prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy za gospodarstwo rolne przekazane następcy lub państwu. W przypadku zbiegu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej na podstawie w/w ustawy oraz do innych świadczeń o charakterze rentowym wypłaca się jedno świadczenie wyższe lub wybrane przez osobę uprawioną(art.54 ust.3 ustawy). W związku z tym, że wnioskodawczyni uprawniona jest zarówno do renty z tytułu niezdolności do pracy jak i renty rodzinnej przepis art.54 ust.3 ustawy ma do niej zastosowanie.

Z powyższych przyczyn Sąd Apelacyjny na podstawie art.385 k.p.c. orzekł jak w sentencji.