Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Ca 195/19

POSTANOWIENIE

Dnia 21marca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Mróz

Sędziowie: SO Barbara Nowicka

SO Maciej Ejsmont

po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2019 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) S.A. Oddziału w W.

przeciwko J. Z.

na skutek skargi pozwanego o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie sygn. akt (...)

postanawia:

odrzucić skargę.

(...)

UZASADNIENIE

Pozwany J. Z. złożył w dniu 5 października 2018 r. skargę o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Ś. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie sygn. akt (...) oraz o zmianę tegoż wyroku i oddalenie powództwa, a także zasądzenie na jego rzecz kwoty 10.000 zł oraz kosztów procesu.

W uzasadnieniu skargi pozwany zarzucił nierozpoznanie istoty sprawy, niewyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz naruszenie przepisów prawa materialnego. Jako podstawę prawną swego żądania pozwany wskazał art. 403 § 1 k.p.c.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 403 § 1 k.p.c., można żądać wznowienia postępowania na tej podstawie, że wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym, bądź też uzyskania wyroku za pomocą przestępstwa.

Skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie trzymiesięcznym, liczonym od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia (art. 407 § 1 k.p.c.).

Podkreślić należy, że w niniejszym postępowaniu pozwany nie podniósł zaistnienia jakichkolwiek nowych okoliczności, które nie byłyby znane w sprawie prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Ś. pod sygnaturą(...). Sprawa ta zakończyła się wydaniem postanowienia z dnia 21 listopada 2013 r., którym odrzucono skargę pozwanego o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Ś.z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie sygn. akt (...). W szczególności wskazać należy, że pozwany powołał się ponownie na to samo postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie (...) oraz ten sam materiał prasowy.

W konsekwencji, przyjąć należy, iż pozwany nie uprawdopodobnił nawet, by podstawą skargi o wznowienie postępowania uczynił okoliczności, o których dowiedział się przed upływem trzech miesięcy od dnia złożenia niniejszej skargi. W tej sytuacji, na podstawie art. 410 § 1 k.p.c., Sąd Okręgowy odrzucił skargę pozwanego jako wniesioną po upływie przepisanego terminu.

(...)