Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 300/18 upr.

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 marca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka Wolak

Protokolant:

stażysta Sylwia Duma-Syrek

po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2019 r. w Zawierciu

sprawy z powództwa (...) Spółki z o.o. Spółki komandytowej z siedzibą w W.

przeciwko A. W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej A. W. na rzecz powoda (...) Spółki z o.o. Spółki komandytowej z siedzibą w W. kwotę 4 187,92 (cztery tysiące sto osiemdziesiąt siedem 92/100) zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19.12.2017r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanej A. W. na rzecz powoda (...) Spółki z o.o. Spółki komandytowej z siedzibą w W. kwotę 100,00 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych oraz kwotę 934,00 (dziewięćset trzydzieści cztery) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

3.  oddala powództwo w pozostałej części;

4.  nadaje wyrokowi w pkt. 1 i 2 rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt I C 300/18

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanej A. W. kwoty 4 771,92 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Pozew wniesiono w dniu 19.12.2017r. w elektronicznym postępowaniu upominawczym, w którym Referendarz sądowy Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie postanowieniem z dnia 24.01.2018r. w sprawie sygn. akt VI Nc-e 2495685/17 przekazał rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Zawierciu, jako miejscowo właściwego, wobec stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty.

Po przekazaniu sprawy do Sądu Rejonowego Zawierciu pełnomocnik powoda w piśmie z dnia 19.03.2018r. uzupełnił braki formalne pozwu, zgodnie z art.505 37 § 1 kpc oraz złożył powołane w pozwie dokumenty. (k.11-65 akt)

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że w dniu 9.02.2015r. pozwana zawarła z (...) Spółką z o.o. w W. umowę pożyczki gotówkowej. Wcześniej pozwana utworzyła konto użytkownika na stronie internetowej pożyczkodawcy, podając wymagane dane (adres e-mail, imię i nazwisko, numer PESEL, dane dowodu osobistego). W ramach swojego konta internetowego na portalu pożyczkodawcy pozwana złożyła wniosek o zawarcie umowy pożyczki gotówkowej. Jednocześnie pozwana dokonała akceptacji warunków Umowy (...) wraz z Regulaminem, dokonując także przelewu uwierzytelniającego ze swojego rachunku bankowego. Pożyczkodawca dokonał weryfikacji wniosku pozwanej i potwierdził zawarcie umowy pożyczki gotówkowej, przekazując jednocześnie kwotę pożyczki na rachunek bankowy pozwanej. Pozwana zobowiązana była do zapłaty należności w terminie do dnia 16.08.2015r., jednak nie wywiązała się z umowy i nie dokonała zwrotu należnej kwoty. Tytułem zawartej Umowy (...) do zapłaty pozostaje kwota dochodzona pozwem, na którą składają się: kwota główna pożyczki – 3000 zł, prowizja za udzielenie pożyczki – 540 zł i skapitalizowane odsetki umowne – 1231,92 zł. Wysokość skapitalizowanych odsetek umownych stanowią odsetki maksymalne w łącznej wysokości 1231,92 zł. Strona powodowa naliczyła odsetki umowne za okres od dnia wymagalności pożyczki do dnia poprzedzającego dzień wytoczenia powództwa. Odsetki te są naliczane według ustawowych odsetek obowiązujących w tym okresie, z uwzględnieniem zmiany wysokości odsetek od dnia 1 stycznia 2016r.

Pożyczkodawca w dniu 21.07.2015r. przeniósł na powoda wierzytelność objętą niniejszym pozwem. Pismem z dnia 2.06.2017r. powód wezwał pozwaną do zapłaty należności. Wezwanie do zapłaty nie spowodowało uregulowania zadłużenia wobec strony powodowej.

Pozwana A. W. nie stawiła się na rozprawie, nie złożyła żadnych wyjaśnień ustnie ani na piśmie, wobec czego na podstawie art. 339kpc i art. 340 kpc wydano w sprawie wyrok zaoczny. Pozwanej doręczono odpis pozwu i pisma procesowego powoda z pouczeniami na adres wskazany w pozwie (k.83 akt).

Postępowanie w sprawie prowadzono w trybie uproszczonym.

Sąd Rejonowy ustalił i zważył co następuje :

Sąd dopuścił dowód z dokumentów przedstawionych przez stronę powodową, to jest umowy (...) Nr (...), regulaminu udzielania pożyczek, potwierdzenia wypłaty pożyczki w dniu 10.06.2015r., elektronicznego potwierdzenia zawarcia umowy i wezwania do zapłaty z dnia 31.05.2017r., dla ustalenia charakteru, wysokości i wymagalności roszczeń objętych pozwem, a także odpisu aktu notarialnego z dnia 21.07.2015r. – protokołu z posiedzenia wspólników spółki komandytowej dla ustalenia legitymacji czynnej po stronie powoda (k.20-65 akt)

Z przedstawionych przez powoda dokumentów wynika, że na podstawie umowy z dnia 18.11.2015r. pozwanej udzielono pożyczki w kwocie 3 000 zł, a wysokość prowizji za jej udzielenie określono w umowie na 354,38 zł. Umowę zawarto na okres od 10.06.2015r. do 25.06.2015r. (k.21 akt)

Mając na uwadze, że pozwana nie wyraziła swojego stanowiska w sprawie, Sąd ograniczył postępowanie dowodowe do przedstawionych przez stronę powodową wraz z pozwem dokumentów i stwierdził, że są one wystarczające do rozstrzygnięcia sprawy.

Z dokumentów tych wynika jednoznacznie, że w umowie pożyczki ustalono wysokość prowizji na kwotę 354,38 zł, a nie na kwotę 540 zł, wskazaną w pozwie. Strona powodowa w żaden sposób nie zareagowała na wezwanie z dnia 10 grudnia 2018r. (k.73 akt) do wyjaśnienia w jaki sposób ustalono wysokość prowizji na kwotę 540 zł, ani nie przedstawiła wyliczenia odsetek na kwotę 1231,92 zł, dochodzoną pozwem.

Tym samym Sąd uwzględnił żądanie pozwu jedynie w zakresie, w jakim zostało ono udowodnione, a więc co do należności głównej w kwocie 3 000 zł, prowizji w kwocie 354,38 zł oraz skapitalizowanych odsetek naliczonych od kwoty 3 354,38 zł za okres od dnia wymagalności t.j. 25.06.2015r. do dnia do dnia 18.12.2017r., poprzedzającego dzień wytoczenia powództwa w umownej wysokości 10% w stosunku rocznym (odsetki maksymalne). Według obliczenia przeprowadzonego przez Sąd odsetki te wyniosły 833,54 zł. Na tej podstawie żądanie pozwu uwzględniono co do kwoty 4 187,92 zł. O dalszych odsetkach od zasądzonej należności od dnia wniesienia pozwu orzeczono na podstawie art. 481 kc i art. 482 kc.

W pozostałej części powództwo jako nieudowodnione i nieuzasadnione zostało oddalone.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 kpc, mając na uwadze, pomimo częściowego oddalenia powództwa, że pozew w sprawie opłacono opłatą stałą w kwocie 100 zł, a koszty zastępstwa procesowego w stawce minimalnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych mieszczą się w tych samych granicach.