Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1700/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lutego 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SO Renata Jagura

Protokolant: sekretarz sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. W.

przeciwko M. B. (1), W. B. i M. B. (2)

o zapłatę

na skutek apelacji powódki i pozwanych

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 19 kwietnia 2018 roku, sygn. I C 147/16

1.  oddala obie apelacje;

2.  znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.