Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 154/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lipca 2019 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jerzy Skorupka (spr.)

Sędziowie: Andrzej Kot

del. Jarosław Mazurek

Protokolant: Paulina Pańczyk

przy udziale prokuratora (...)we W. Mariusza Grzegorowskiego

po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2019 r.

sprawy B. R. oskarżonego z art. 258 § 1 k.k., art. 55 ust. 3 i art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) w zw. z art.11 § 2 k.k. i art.12 k.k. i art.65 § 1 k.k., art. 299 § 1 i 5 k.k. i art. 65 § 1 k.k. i art. 299 § 1 i 5 k.k. i art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z dnia 27 lutego 2019 r. sygn. akt III K 254/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie II części rozstrzygającej w ten sposób, że przyjmuje, iż B. R. w okresie od 2013 r. do 22 marca 2015 r. pięciokrotnie przemycił znaczną ilość środków odurzających w postaci 2000 gramów kokainy;

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. R. K. 738 zł (w tym VAT) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

IV.  zwalnia B. R. od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, zaliczając wydatki na rachunek Skarbu Państwa.

Andrzej Kot

Jerzy Skorupka

Jarosław Mazurek