Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 763/19

POSTANOWIENIE

Dnia 23 października 2019 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Piotr Rajczakowski

Sędziowie: Grażyna Kobus

Aleksandra Żurawska / spr. /

po rozpoznaniu w dniu 23 października 2019 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia powoda A. M. na zarządzenie Przewodniczącego- sędziego Sądu Rejonowego w Ś. z 26 czerwca 2019 r., sygn. akt I (...)

w sprawie przeciwko M. W.

o zapłatę

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

(...)

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem z 26 czerwca 2019 r., Przewodniczący zwrócił pozew A. M. powołując się na treść art. 130 § 1 i § 2 kpc. W uzasadnieniu wskazano, że nastąpił zwrot wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i następnie wezwano powoda do uiszczenia opłaty sądowej od pozwu, jednak opłata ta nie wpłynęła.

W zażaleniu na powyższe zarządzenie, powód podniósł, że odebrał zarządzenie o zwrocie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Podtrzymał jednocześnie swe stanowisko, że nie stać go na uiszczenie opłaty od pozwu. Ponadto stwierdził, że nie przypomina sobie, aby dostał powiadomienie o obowiązku uiszczenia opłaty sądowej, gdyż listonosze się zmieniają i przesyłki nie zawsze są dostarczane. Jednocześnie jednak skarżący oświadczył, że ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Wskazując na powyższe zarzuty, powód wniósł o uchylenie zaskarżonego zarządzenia.

Sąd Okręgowy zważył:

Zażalenie nie podlegało uwzględnieniu.

Zgodnie z treścią art. 130 1 kpc jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do opłacenia go w terminie tygodniowym. § 2 tego przepisu stanowi, że po bezskutecznym upływie terminu Przewodniczący zwraca pismo stronie.

W rozpoznawanej sprawie, najpierw doszło do zwrotu wniosku powoda o zwolnienie od kosztów sądowych i sam skarżący przyznał, że to zarządzenie otrzymał. Następnie pismem z dnia 15 maja 2019r wezwano powoda do uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu pozwu. Pismo to skierowane na adres wskazany przez powoda było dwukrotnie awizowane i następnie w dniu 6 czerwca 2019r powróciło ono do Sądu z relacją poczty „zwrot- nie podjęto w terminie”. W takiej sytuacji skoro powodowi skutecznie doręczono wezwanie o uiszczenie opłaty sądowej i opłata nie została uiszczona w ustawowym terminie Przewodniczący słusznie dokonał zwrotu pozwu.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy, na podstawie art. 386 §1 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc i art. 398 kpc, orzekł jak w postanowieniu.

(...)