Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 126/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 listopada 2019 r.

Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska

Protokolant: Anna Świderska

po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2019 r. w Łomży

sprawy z powództwa W. B.

przeciwko (...) S.A. V. (...) w W.

o zapłatę

I.  Zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz powoda W. B. kwotę 8.659 zł (osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziesięć złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia 10.04.2018 r. do dnia zapłaty.

II.  Zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz powoda W. B. kwotę 4.317 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

III.  Nakazuje pobrać od pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz Skarbu Państwa (Kasa Sądu) kwotę 904,58 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych, poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Powód W. B. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. kwoty 5.200 zł tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia 10.04.2018 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu wskazał, że strony zawarły umowę ubezpieczenia (...) budynku mieszkalnego poł. w W. z okresem ubezpieczenia od 2.12.2017 r. do 1.12.2018 r. i sumą ubezpieczenia 220.000 zł. W dniu 6.03.2018 r. wskutek pęknięcia rury wodociągowej PVC pod stropem doszło do zalania pomieszczeń ubezpieczonego budynku oraz jego wyposażenia. Pozwane Towarzystwo (...) po zgłoszeniu szkody nie kwestionowało swojej odpowiedzialności co do zasady. Po przeprowadzonym postępowaniu likwidacyjnym wypłaciło powodowi odszkodowanie w łącznej kwocie 17.285,43 zł, w tym za mienie ruchome w kwocie 2.832,05 zł. Po wniesieniu sprawy do Sądu Rejonowego w Łomży o sygn. akt I C 2039/18 pozwany dopłacił kwotę 8.918,55 zł tytułem odszkodowania. Zdaniem powoda otrzymane kwoty nie pokryły kosztów remontu domu, które wyniosły 35.000 zł.

Pozwany (...) S.A. V. (...) w W. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew przyznał fakt zaistnienia szkody oraz swoją odpowiedzialność, za skutki przedmiotowego zdarzenia oraz fakt przyznania powodowi odszkodowania w wysokości 26.203,98 zł, która pokryła w całości wartość szkody.

Pełnomocnik powoda w piśmie procesowym z dnia 22.10.2019 r. rozszerzył powództwo do kwoty 8.659 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia 10.04.2018 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu (k.-186).

Sąd Rejonowy w Łomży ustalił i zważył, co następuje:

Powód W. B. jest właścicielem zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości poł. w W. przy ul. (...) (fakt bezsporny).

Powód w dniu 27.11.2017 r. zawarł z pozwanym (...) S.A. V. (...) w W. umowę ubezpieczenia (...) przedmiotowego budynku mieszkalnego poł. w W. z okresem ubezpieczenia od 2.12.2017 r. do 1.12.2018 r. i sumą ubezpieczenia 220.000 zł (polisa k.-7, (...) k.-38-44).

W dniu 6.03.2018 r. w wyniku pęknięcia rury wodociągowej PVC pod stropem doszło do zlania pomieszczeń ubezpieczonego budynku oraz jego wyposażenia (fakt bezsporny).

Powód zgłosił szkodę Pozwanemu Towarzystwu (...), który po przeprowadzonym postępowaniu likwidacyjnym nie kwestionowało swojej odpowiedzialności co do zasady i na mocy decyzji z dnia 10.04.2018 r. (k.-23), 16.04.2018 r. (k.-24), 29.10.2018 r. (k.-25) wypłaciło powodowi odszkodowanie w łącznej kwocie 26.203,98 zł, w tym za mienie ruchome w kwocie 2.832,05 zł.

Pozwane Towarzystwo (...) nie kwestionowało faktu zaistnienia szkody w budynku mieszkalnym powoda poł. w W. przy ul. (...) w dniu 6.03.2018 r. i swojej odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie. Dlatego też okoliczność ta nie jest przedmiotem rozważań Sądu w niniejszej sprawie (fakt bezsporny - art. 229 i 230 kpc).

Pozwany kwestionował w niniejszym procesie zakres swojej odpowiedzialności, wskazując, iż kwota odszkodowania, żądana przez powoda jest wygórowana. Zdaniem pozwanego wypłacona przez niego w postępowaniu likwidacyjnym kwota odszkodowania w wysokości 26.203,98 zł, w pełni rekompensuje poniesioną przez niego szkodę.

Zatem w niniejszej sprawie kwestię sporną stanowiła wysokość szkody poniesionej przez powoda, a co za tym idzie wysokość należnego mu odszkodowania.

Na okoliczność ustalenia zakresu uszkodzeń przedmiotowego budynku powoda na skutek pęknięcia rury wodociągowej z PVC pod stropem w dniu 6.03.2018 r. oraz kosztów naprawy tych uszkodzeń, zgodnie z § 23 ust. 2 pkt. 1 ogólnych warunków ubezpieczenia, dołączonych do odpowiedzi na pozew oraz na podstawie rachunków i faktur dołączonych do akt szkody w wartości odtworzeniowej nowej Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego z zakresu budownictwa

Biegły sądowy J. S. w opinii z dnia 15.05.2019 r. (k.-63-123) ustalił wartość przedmiotowej szkody na kwotę 27.008,97 zł.

W odpowiedzi na zarzuty do powyższej opinii, zgłoszone przez pełnomocnika powoda w piśmie procesowym z dnia 11.06.2019 r. (k. -138) oraz pełnomocnika pozwanego w piśmie procesowym z dnia 21.06.2019 r. (k. -142) biegły w opinii uzupełniającej z dnia 19.07.2019 r. (k.-154-158) dokonał korekty wartości szkody na kwotę 32.030,94 zł ze względu na ujęcie należnego podatku od towarów i usług.

W odpowiedzi na zarzuty do powyższej opinii, zgłoszone przez pełnomocnika powoda w piśmie procesowym z dnia 9.08.2019 r. (k.-164) biegły w opinii uzupełniającej z dnia 11.09.2019 r. (k. -175 - 176) podtrzymał dotychczasowe ustalenia oraz wartości szkody na kwotę 32.030,94 zł.

W ocenie Sądu opinie sporządzone przez biegłego w niniejszej sprawie są rzetelne, pełne, jasne i zasługują na uwzględnienie. Bowiem zostały wykonane z uwzględnieniem fachowej wiedzy i doświadczenia życiowego, oparte na obowiązujących przepisach prawa i wykonane zgodnie z nim. Biegły dokonał analizy całości materiału dowodowego, zgromadzonego w aktach niniejszej sprawy i na tej podstawie sformułował wnioski opinii. Zastrzeżenia zgłoszone przez pełnomocników stron zastały wyjaśnione w kolejnych opiniach uzupełniającej w sposób jasny, logiczny i przekonujący.

Biorąc zatem powyższe ustalenia pod uwagę należy przyjąć, iż szkoda w przedmiotowym budynku powoda zaistniała na skutek zalania w wyniku pęknięcia rury wodociągowej PVC pod stropem a zatem na skutek zdarzenia ubezpieczeniowego, przewidzianego w umowie ubezpieczenia zawartej z pozwanym.

Sposób ustalenia wysokości należnego odszkodowania dla domu jednorodzinnego przewiduje § 27 ust. 2 ogólnych warunków odbezpieczenia (k.-38-44).

Dlatego też biorąc powyższe pod uwagę w ocenie Sądu zasadnym było zasądzenia na rzecz powoda kwoty 8.659 zł, ponad przyznaną kwotę odszkodowania za uszkodzenie domu w postępowaniu likwidacyjnym w wysokości 23.371,93 zł. Bowiem wysokość należnego odszkodowania powinna wynosić kwotę 32.030,94 zł, zgodnie z opinią biegłego sądowego J. S.. Pozwany zaś zaniżył te koszty o kwotę dochodzoną przez powoda na skutek rozszerzenia powództwa tj. 8.659 zł (32.030,94 zł - 23.371,93 zł = 8.659 zł). Przedmiotowy budynek zaś był ubezpieczone na kwotę 220.000 zł. Zatem kwota odszkodowania nie przekracza sumy ubezpieczenia w tym zakresie.

Z tych względów Sąd na podstawie § 23 ust. 2 pkt. 1 ogólnych warunków ubezpieczenia i art. 805§1 i 2 kc orzekł jak w pkt. I wyroku.

O odsetkach orzeczono na podstawie art. 476 kc w zw. z art. 481 § 1 i 2 kc i art. 817 § 1 kc, zasądzając je po upływie 30 dni od daty zgłoszenia szkody.

O kosztach procesu rozstrzygnięto na podstawie art. 98 kpc w zw. z § 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. poz. 1804), zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Powód poniósł opłatę od pozwu w kwocie 260 zł, opłatę od rozszerzonego powództwa w kwocie 240 zł, wydatki na opinię biegłego w kwocie 2.000 zł, wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 1.800 zł i opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Na podstawie art. 113 ust.1 ustawy z dnia 28.07.2005.r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) obciążono pozwanego, jako stronę przegrywającą w całości niniejszą sprawę, kosztami sądowymi, poniesionymi tymczasowo przez Skarb Państwa na wynagrodzenie biegłego sądowego.