Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII C 156/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 listopada 2019 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi VIII Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Anna Bielecka-Gąszcz

Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Zuchora

po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko J. G.

o zapłatę 596,74 zł

1.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 596,74 zł (pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 października 2018 roku do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 317 zł (trzysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt VIII C 156/19

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2018 roku powód (...) Towarzystwo S.A. z siedzibą w W., reprezentowany przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, wytoczył przeciwko pozwanemu J. G. w elektronicznym postępowaniu upominawczym powództwo o zapłatę kwoty 596,74 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 października 2018 roku do dnia zapłaty, ponadto wniósł o zasądzenie zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu powód podniósł, że dochodzi zapłaty zaległej raty składki ubezpieczeniowej z tytułu polisy nr (...), wymagalnej w dniu 16 listopada 2015 roku. Na dochodzone roszczenie poza niezapłaconą składką (494,15 zł) składają się także skapitalizowane odsetki za opóźnienie (102,59 zł). (pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym k. 3-6)

W dniu 8 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie wydał w przedmiotowej sprawie nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, którym zasądził od pozwanego na rzecz powoda dochodzoną wierzytelność wraz z kosztami procesu.

Powyższy nakaz pozwany zaskarżył sprzeciwem, wnosząc o oddalenie powództwa w całości z uwagi na przedawnienie roszczenia.

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie stwierdził skuteczne wniesienie sprzeciwu i utratę mocy nakazu zapłaty w całości oraz przekazał rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. (nakaz zapłaty k. 6v., sprzeciw k. 7v., postanowienie k. 9v.)

W odpowiedzi na sprzeciw powód podtrzymał pozew w całości.

Na rozprawie w dniu 8 listopada 2019 roku pełnomocnik powoda nie stawił się. Pozwany oświadczył, że nie kwestionuje roszczenia powoda, które chyba się nie przedawniło. (odpowiedź na sprzeciw k. 29-29v., protokół rozprawy k. 33)

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 15 maja 2015 roku pozwany J. G., jako ubezpieczający i właściciel pojazdu, zawarł z poprzednikiem prawnym powoda Č. P.’ovna S.A. Oddział w Polsce, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu marki F. (...) o nr rej. (...) na okres od dnia 15 maja 2015 roku do dnia 14 maja 2016 roku (polisa nr (...)). Składka za ubezpieczenie została ustalona na kwotę 988,30 i podlegała zapłacie w dwóch ratach, z których druga w wysokości 494,15 zł była wymagalna w dniu 15 listopada 2015 roku. (polisa k. 14-14v., potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia k. 15, okoliczności bezsporne)

Pozwany nie zapłacił drugiej raty składki za ubezpieczenie. (wezwanie do zapłaty k. 16, k. 17, k. 18, k. 19, okoliczności bezsporne )

Do dnia wyrokowania pozwany nie zapłacił kwoty dochodzonej przedmiotowym powództwem. (okoliczność bezsporna)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie znajdujących się w aktach sprawy dowodów z dokumentów, których prawidłowość i rzetelność sporządzenia nie budziła wątpliwości, nie była również kwestionowana przez strony postępowania.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo jest zasadne w całości i podlega uwzględnieniu.

Powód wykazał swoje roszczenie w stosunku do pozwanego załączonymi do pozwu dokumentami, a pozwany, choć w treści sprzeciwu wniósł o oddalenie powództwa w całości, jako przedawnionego, to na rozprawie w dniu 8 listopada 2019 roku oświadczył, że roszczenie chyba się nie przedawniło i go nie kwestionuje.

Mając powyższe na względzie, Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 596,74 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 października 2018 roku do dnia zapłaty, co było zgodne z przepisami art. 359 k.c., art. 481 § 1 i 2 k.c. i w całości zgodne z żądaniem powoda.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie przepisu art. 98 § 1 k.p.c. Na koszty procesu poniesione przez powoda w przedmiotowej sprawie w łącznej wysokości 317 zł złożyły się: opłata sądowa od pozwu 30 zł, koszty zastępstwa procesowego w stawce minimalnej – 270 zł oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

Z powyższych względów orzeczono, jak w sentencji.