Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 181/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 października 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego Leszek Dąbek

Sędziowie Sądu Okręgowego: Gabriela Sobczyk

Artur Żymełka

Protokolant Marzena Makoś

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2019 r. w Gliwicach

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej we W.

przeciwko H. W. (1)

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w R.

z dnia 12 lipca 2018 r., sygn. akt II C 1227/17

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu w R. do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego.

SSO Artur Żymełka SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. akt III Ca 181/19

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w R. w wyroku z dnia 12 07 2018r. zasądził

od pozwanej H. W. (2) na rzecz powódki (...) Banku Spółki Akcyjnej we W. kwotę 24.058,67zł z umownymi odsetkami w wysokości cztero-krotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym od kwoty 21.434,34zł od dnia 29 07 2016r. do dnia zapłaty z zastrzeże-niem, że wysokości nie wyższej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie oraz orzekł o kosztach procesu.

W ustalonym stanie faktycznym w motywach orzeczenia stwierdził, że strony łączyła zawarta w dniu 14 08 2014r. umowa kredytu, która wobec nie uregulo-wania przez pozwaną zaległości w spłacie kredytu, została przez powódkę skutecznie wypowiedziana, co całą należność postawiło w stan wymagalności. Nie zostały one spłacone do czasu wyrokowania. Następnie ocenił, że w tej sytu-acji powództwo co do zasady oraz wysokości jest uzasadnione i uwzględnił

je w całości. O kosztach procesu orzekał stosując regulacje art. 98 § 1 i 3 k.p.c.

Orzeczenie zaskarżyła pozwana H. W. (2) , która wnosiła

o jego zmianę poprzez oddalenie powództwa, bądź jego uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie

na jej rzecz od powódki zwrotu kosztów postępowania za obie instancje według norm przepisanych.

Zarzuciła, że przy ferowaniu wyroku naruszono wskazane w apelacji regulacje prawa procesowego i prawa materialnego, w sposób w niej podany.

W odpowiedzi na apelację powódka (...) Bank Spółka Akcyjna

we W., która wniosła o oddalenie apelacji oraz zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa radcowskiego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Sąd pierwszej instancji trafnie zakwalifikował roszczenia powódki, przyjmując, że mają one źródło zawartej przez strony umowy kredytu,

lecz wadliwie rozpoznał sprawę.

Zasadniczy spór pomiędzy stronami dotyczył zagadnienia skutecznego wypowiedzenia przez powódkę umowy kredytu i co za tym idzie postawienia

w stan wymagalności wszystkich nieuiszczonych przez pozwaną należności wynikających z umowy.

Stosownie do postanowień § 4 pkt 6a umowy powódka miała prawo wypowiedzieć umowę przy zachowaniu formy pisemnej „z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia” między innymi w przypadku „braku spłaty pełnych rat kredytu za co najmniej dwa okresy płatności i nieuregulowania zaległości w terminie 7 dniu od otrzymania w formie monitu wysłanego listem poleconym wezwania Banku do zapłaty zaległych rat”.

Pozwana w toku rozpoznania sprawy (w tym także w apelacji) konsekwentnie zarzucała, że „powódka nie udowodniła, że przedmiotowej sprawie rzeczywiście nastąpiło skuteczne wypowiedzenie umowy”, a to zgodnie

z regulacja art. 6 k.c. obligowało powódkę do wykazania tej okoliczności,

w tym także, że zarówno monit jak i samo wypowiedzenie zostały doręczone pozwanej.

Przy rozpoznaniu tego zagadnienia umknęło uwadze Sądu Rejonowego, że zaoferowane mu na tę okoliczność dowody z książki nadawczej listów poleconych same w sobie okoliczności tych nie wykazują, gdyż są one jedynie dowodem tego, iż we wskazanych w nich dniach zostały nadane zaadresowane do pozwanej listy polecone, lecz nie wynika z nich jednoznacznie, co zawierały wysłane wówczas przysyłki pocztowe

oraz co należy podkreślić, czy zostały one doręczone adresatowi.

Dlatego dowody te same w sobie nie przesądzają o tym, że zarówno monit jak i późniejsze wypowiedzenie umowy zostały doręczone pozwanej,

a w konsekwencji tego czy doszło do skutecznego wypowiedzenia przez powódkę umowy i wynikające z niej wszystkie nieuiszczone należności zostały postawione w stan wymagalności.

Okoliczności te nie były przedmiotem rozpoznania Sądu (powinien był zwrócić powódkce uwagę na celowość zaoferowania na te okoliczności dowodów - przy zastosowaniu art. 5 k.p.c. oraz rozważyć przeprowadzenia dowodu

z przesłuchania stron), ani jego oceny przy konstruowaniu podstawy faktycznej orzeczenia.

Powoduje to, że istota sprawy nie została należycie rozpoznana,

przez co zaskarżony wyrok należało uchylić i sprawę przekazać Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania przy zastosowaniu regulacji art. 386 § 4 k.p.c.

Reasumując zaskarżony wyrok jest wadliwy i dlatego apelację jako uzasadnioną uwzględniono, orzekając jak sentencji na mocy regulacji

art. 386 § 4 k.p.c.

Sąd Rejonowy rozpoznając ponownie sprawę uwzględni zawartą powyżej ocenę prawną i zakreśli powódce termin do zgłoszenia wniosków dowodowych na wskazane okoliczności, które następnie rozpozna a dopuszczone dowody przeprowadzi.

Po ich przeprowadzeniu rozważy także, czy w zebranym w sprawie materiale dowodowym zachodzi potrzeba przeprowadzenia dowodu z przesłu-chania stron.

Orzekając ponownie w sprawie zadba o to, żeby w tych kwestiach poczynić jednoznaczne ustalenia, bądź w sposób szczegółowy wyjaśni dlaczego brak jest podstaw do ich poczynienia

W przypadku braku podstaw do poczynienia w tym zakresie pozyty-wnych ustaleń, weźmie pod uwagę, że niepostawienie w stan wymagalności wszystkich nieuiszczonych należności wynikających z umowy, nie przesądza

o całkowitej bezzasadności powództwa, gdyż nie można wykluczyć, że ich część stała się wymagalna, co z kolei wymaga wykazania przez powódkę jakie są to należności oraz kiedy stały się one wymagalne.

SSO Artur Żymełka SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk