Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt I Ns 197/18

POSTANOWIENIE

Dnia 16 października 2019 r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący SSR Marek Dziwiński

Protokolant: Magdalena Mastej

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2019 r. w Kamiennej Górze na rozprawie

sprawy z wniosku D. K. (1)

przy udziale D. K. (2)

o podział majątku wspólnego

postanawia:

I  wobec zawarcia ugody postepowanie umorzyć,

II  koszty sądowe zaliczyć na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt I Ns 197/18

UZASADANIENIE

Wnioskodawczyni D. K. (1) wniosła o ustalenie, że w skład majątku wspólnego jej i uczestnika D. K. (2) wchodzą prawo własności lokalu mieszkalnego położonego w L. przy Placu (...), dla którego Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr (...) o wartości 90 000 zł, lodówka marki LG o wartości 1 000 zł, meble kuchenne o wartości 300 zł, meble pokojowe o wartości 300 zł, pralka W. o wartości 200 zł, zmywarka C. o wartości 200 zł, stacja parowa T. o wartości 300 zł, multicooker R. o wartości 550 zł, motorower Romet (...) 5FC o wartości 500 zł. Wnioskodawczyni wniosła o ustalenie, że strony posiadają równe udziały w majątku wspólnym, ustalenie że wartość majątku wspólnego wynosi 92 850 zł, dokonanie podziału poprzez przyznanie wszystkich składników majątku na własność uczestnika ze spłatą wynikającą z udziału w majątku wspólnym na rzecz wnioskodawczyni.

W odpowiedzi na wniosek uczestnik postępowania D. K. (2) wniósł o ustalenie, że w skład majątku wspólnego stron wchodzi lokal mieszkalny opisany przez wnioskodawczynię wraz z udziałem w wysokości 8,70 % we współwłasności wspólnych elementów budynku o wartości rynkowej 85 000 zł, pomniejszonej o pozostały do spłaty kredyt czyli o wartość 69 816 zł, a także ruchomości (przedmioty urządzenia domowego – meble, sprzęt RTV i AGD) o łącznej wartości 3 600 zł, udział wynoszący ½ we własności samochodu osobowego matki V. o wartości 2 000 zł. Uczestnik postępowania wniósł o ustalenie, że udziały stron w majątku są równe, o dokonanie podziału majątku wspólnego poprzez przyznanie motoroweru Romet, kamery samochodowej, porcelany firmy (...) oraz udziału we własności samochodu osobowego na rzecz wnioskodawczyni, a pozostałych składników majątku na wyłączną własność uczestnika. Uczestnik postępowania wniósł o ustalenie, że w okresie od marca 2016 r. do chwili obecnej ze swojego majątku osobistego na majątek stanowiący współwłasność stron poniósł nakłady w wysokości 6 508,20 zł z tytułu spłaty rat kredytu hipotecznego zaciągniętego w Banku (...). Uczestnik wniósł o zasądzenie od niego na rzecz wnioskodawczyni kwoty 31 253,90 zł tytułem wyrównania jej udziału w majątku wspólnym przy uwzględnieniu rozliczenia nakładów poczynionych przez uczestnika z majątku osobistego na majątek wspólny w postaci spłaconego kredytu za okres od marca 2016 roku do lipca 2018 roku, w terminie 36 miesięcy od daty prawomocności orzeczenia.

Postanowieniem z dnia 3 stycznia 2019 r. zarządzono połączenie niniejszej sprawy ze sprawą zainicjowaną wnioskiem D. K. (2) o podział majątku wspólnego D. K. (2) i D. K. (1).

W dniu 16 października 2019 r. D. K. (1) i D. K. (2) zawarły ugodę dokonując podziału majątku wspólnego, a także ustaliły, że znoszą koszty postępowania.

Sąd zważył co następuje:

Postępowanie w niniejszej sprawie należało umorzyć z powodu zawarcia przez strony ugody. Zgodnie z przepisem art. 355 k.p.c. sąd umorzy postępowanie, jeżeli powód ze skutkiem prawnym cofnął pozew, strony zawarły ugodę lub została zatwierdzona ugoda zawarta przed mediatorem albo z innych przyczyn wydanie wyroku stało się zbędne lub niedopuszczalne. W tym zakresie orzeczenie oparte zostało na przepisach art. 355 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

Generalna zasada orzekania o kosztach postępowania nieprocesowego wyrażona jest w art. 520 § 1 k.p.c. Strony ugodziły jednak, że znoszą koszty (zob. pkt V ugody). Koszty sądowe należało zaliczyć na rachunek Skarbu Państwa, gdyż obie strony zostały zwolnione od poniesienia opłat sądowych.