Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI GC 22/19

UZASADNIENIE

postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 18 listopada 2019 roku

Pismem z datą w nagłówku „dnia 02 października 2019 roku” (data prezentaty: 2019-10-02) pozwany S. H. złożył m. in. wniosek o doręczenie mu wraz z uzasadnieniem wyroku wydanego w niniejszej sprawie wskazując, że nie został zawiadomiony o terminie rozprawy.

W dniu 17 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy w Gdyni ogłosił w niniejszej sprawie wyrok, którym zasądził od pozwanego S. H. na rzecz powoda M. B. kwotę 1 117,41 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od kwot: 1 117,41 złotych za okres od dnia 25 kwietnia 2018 roku do dnia zapłaty i 500 złotych za okres od dnia 25 kwietnia 2018 roku do dnia 11 czerwca 2018 roku, a w pozostałym zakresie oddalił powództwo, jak również zasądził od pozwanego S. H. na rzecz powoda M. B. kwotę 100 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Stosownie do treści art. 328 § 1 k.p.c. pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku. Sąd odrzuca wniosek nieodpuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania (§ 4).

Wobec powyższego wskazać należy, iż z uwagi na to, iż wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku został złożony po upływie przewidzianego prawem terminu (który upłynął z dniem 24 czerwca 2019 roku), na podstawie art. 328 § 4 k.p.c. wniosek ten jako spóźniony należało odrzucić.

Na marginesie tylko wskazać należy, iż pozwany S. H. został zawiadomiony o terminie rozprawy wyznaczonym na dzień 05 czerwca 2019 roku (z.p.o. – k. 63 akt), na którym to terminie rozprawa została zamknięta, zaś ogłoszenie wyroku odroczono do dnia 17 czerwca 2019 roku, co nie wymagało jednakże odrębnego zawiadomienia strony nieobecnej.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...)

5.  (...)

SSR Justyna Supińska

Gdynia, dnia 03 stycznia 2020 roku