Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 715/19

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 stycznia 2020 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Robert Sobczak

Protokolant: sekr. M. M., sekr. sąd. K. K., staż. A. W.

przy udziale Rej Prokuratora: Włodzimierza Gusty, Moniki Rorat, Karola Przybylskiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 03 grudnia 2019 roku, 30 grudnia 2019 roku i 21 stycznia 2020 roku sprawy:

M. D. urodzonego (...) w P., syna W. i G. z domu Z.

skazanego prawomocnymi wyrokami nakazowymi:

I wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi VI Wydziału Karnego z dnia 08 lipca 2013 roku wydanym w sprawie o sygn. akt VI K 534/13 na karę łączną 4 (czterech) lat i 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności, która została wykonana, obejmującego skazania z prawomocnych wyroków:

a)  Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi wydanego w dniu 08 lutego 2012 roku w sprawie o sygn. akt VK 1107/10 na kary:

-

9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 158 § 1 kk popełniony w dniu 04 kwietnia 2010 roku,

-

3 (trzech) lat pozbawienia wolności za czyn z art. 280 § 1 kk popełniony w dniu 05 kwietnia 2010 roku

-

1 (jednego) roku pozbawienia wolności za czyn z art. 245 kk popełniony w dniu 05 kwietnia 2010 roku,

-

1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 245 kk popełniony w dniu 06 kwietnia 2010 roku,

b)  Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi wydanego w dniu 15 czerwca 2012 roku w o sprawie o sygn. akt VI K 1794/11 na kary:

-

1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 289 § 3 kk popełniony w dniu 27 sierpnia 2011 roku,

-

1 (jednego) roku pozbawienia wolności za czyn z art. 178a § 1 kk popełniony w dniu 27 sierpnia 2011 roku;

II Sądu Rejonowego w Bełchatowie II Wydziału Karnego z dnia 08 listopada 2018 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 876/16 za przestępstwo z art. 209 § 1a kk popełnione w okresie od 03 grudnia 2008 roku do 06 sierpnia 2018 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, która nie została wykonana;

-

na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności Sąd zaliczył skazanemu okres zatrzymania w sprawie od dnia 11 września 2018 roku (godz. 15:10) do dnia 12 września 2018 roku (godz. 11:30);

III Sądu Rejonowego w Bełchatowie II Wydziału Karnego z dnia 10 lipca 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 475/19 za przestępstwo z art. 209 § 1a kk popełnione w okresie od dnia 07 sierpnia 2018 roku do dnia 27 kwietnia 2019 roku na karę 10 (dziesięciu) pozbawienia wolności, która nie została wykonana.

w przedmiocie wydania wyroku łącznego:

1)  na podstawie art. 569 § 1 kpk, art. 570 kpk, art. 573 § 1 i § 2 kpk w zw. z art. 85 § 1-§ 3 kk w zw. z art. 85a kk w zw. z art. 86 § 1 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach II oraz III i wymierza skazanemu M. D. karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

2)  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w sprawie odnośnie objęcia wyrokiem łącznym skazania z prawomocnego wyroku łącznego opisanego w punkcie I ;

3)  na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej w punkcie 1 wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu M. D. okres zatrzymania w sprawie o sygn. akt II K 876/16 od dnia 11 września 2018 roku (godz. 15:10) do dnia 12 września 2018 roku (godz.11:30) oraz okres odbywania kary pozbawienia wolności w ww. sprawie od dnia 28 kwietnia 2019 roku (godz. 01:20);

4)  pozostałe rozstrzygnięcia Sądu zawarte w wyrokach objętych wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu;

5)  zwalnia skazanego od ponoszenia wydatków związanych z wydaniem niniejszego wyroku łącznego, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.