Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII K 674/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  22 października 2019 roku

Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VII Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Hubert Frankowski

Protokolant Zuzanna Szpak

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opolu – nieobecny, zawiadomiony prawidłowo

po rozpoznaniu dnia 22 października 2019 roku

sprawy M. S. c. W. i G. z d. B., ur. (...) w P..

oskarżonej o to, że:

I.  W dniu 28 kwietnia 2017 r. w O. za pośrednictwem sieci internet działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2548 zł (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W., w ten sposób, że po zarejestrowaniu się na stronie internetowej (...) podała dane osobowe G. T. czym wprowadziła w błąd w/w firmę co do swojej tożsamości oraz okoliczności mającej istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki gotówkowej tj. sytuacji finansowej oraz zamiaru wywiązania się ze zobowiązania, a następnie zawarła na G. T. umowę pożyczki nr (...) na kwotę 2548 zł, po czym z powyższego zobowiązania się nie wywiązała, czym działała na szkodę firmy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

II.  W dniu 10 stycznia 2017 r. w O. za pośrednictwem sieci internet działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3500 zł (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W., w ten sposób, że po zarejestrowaniu się na stronie internetowej (...) podała dane osobowe G. T. czym wprowadziła w błąd w/w firmę co do swojej tożsamości oraz okoliczności mającej istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki gotówkowej tj. sytuacji finansowej oraz zamiaru wywiązania się ze zobowiązania a następnie zawarła na G. T. umowę pożyczki nr (...) na kwotę 3500 zł, po czym z powyższego zobowiązania się nie wywiązała, czym działała na szkodę firmy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

1.  oskarżoną M. S. uznaje winną czynów opisanych w pkt. I i II części wstępnej wyroku z art. 286 § 1 kk przy przyjęciu, że stanowiły one ciąg przestępstw w rozumieniu art. 91 § 1 kk i za to na podstawie art. 286 § 1 kk przy zastosowaniu art. 91 § 1 kk skazuje oskarżoną na karę
8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 69 § 1 kk i art. 70 § 1 kk wykonanie orzeczonej w pkt. 1 sentencji wyroku kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonej na okres próby 2 (dwóch) lat;

3.  na podstawie art. 72 § 1 pkt. 1 kk zobowiązuje oskarżoną do pisemnego informowania kuratora sądowego o przebiegu okresu próby w odstępach co 6 (sześć) miesięcy licząc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia;

4.  na podstawie art. 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżoną do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz (...) Sp. z o.o. w W. kwoty 6.048,00 zł;

5.  na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa tytułem kosztów postępowania kwotę 250 zł., w tym 180 zł. tytułem opłaty.