Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 187/19

POSTANOWIENIE

Dnia 9 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Monika Pawłowska-Radzimierska

Sędziowie: Sędzia SO Agnieszka Domańska-Jakubowska (spr.)

Sędzia SO Anna Przybylska

Protokolant: sekretarz sądowy Milena Osińska

po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa M. Z.

przeciwko Wytwórni (...) Spółki Akcyjnej w Ł.

o wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie sygn. akt X P 1143/17

postanawia:

odrzucić apelację.

A. M. P. A. D.-J.