Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1857/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6 lutego 2020r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący Sędzia Wojciech Grzebień

Protokolant Karolina Bujko - Rodzińska

po rozpoznaniu w dniu

K. N. (1)

syn F. i M. zd. S.

urodzony (...) w J.

oskarżonego o to, że:

w okresie od czerwca 2011 roku daty bliżej nieustalonej do września 2013 roku daty bliżej nieustalonej w C., gmina J., woj. (...), znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną M. N. (1) wspólnie z nim zamieszkującą oraz od czerwca 2014 roku do daty bliżej nieustalonej do marca 2018 roku daty bliżej nieustalonej znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną M. N. (1), oraz dziećmi W. N., K. N. (2) i Ł. N., wspólnie z nim zamieszkującymi, w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe w trakcie których wyzywał ich słowami wulgarnymi powszechnie uznanymi za obelżywe, szarpał, popychał, ściskał za ręce, bił po głowie W. N., groził im pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała, groził W. N. zabiciem jej zwierząt domowych, niszczył sprzęty użytku domowego w następstwie, czego W. N. w połowie 2016 roku usiłowała targnąć się na własne życie poprzez zażycie licznych środków farmakologicznych

to jest o czyn z art. 207 § 1 k.k. w zw. z art. 207 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

I.  uznaje oskarżonego K. N. (1) za winnego tego że w okresie od czerwca 2011 roku daty bliżej nieustalonej do września 2013 roku daty bliżej nieustalonej w C., gmina J., woj. (...), znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną M. N. (1) wspólnie z nim zamieszkującą oraz od czerwca 2014 roku do daty bliżej nieustalonej do marca 2018 roku daty bliżej nieustalonej znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną M. N. (1), oraz dziećmi W. N., K. N. (2) i Ł. N., wspólnie z nim zamieszkującymi, w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe w trakcie których wyzywał ich słowami wulgarnymi powszechnie uznanymi za obelżywe, szarpał, popychał, ściskał za ręce, bił po głowie W. N., groził im pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała, groził W. N. zabiciem jej zwierząt domowych, niszczył sprzęty użytku domowego tj. występku z art. 207 § 1 k.k. i za to na mocy art. 207 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) pozbawienia wolności

II.  na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k. w związku z art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie kary pozbawienia wolności w stosunku do tego oskarżonego warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata;

III.  na podstawie art. 72 § 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego do:

- dalszego kontynowania pracy zarobkowej,

- powstrzymywania się od nadużywania alkoholu,

IV.  na podstawie art. 73 § 1 k.k. w okresie próby oddaje tego oskarżonego pod dozór kuratora sądowego;

V.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonych M. N. (1), W. N., K. N. (2) i Ł. N. kwoty po 500 zł dla każdego z nich tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

VI.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 1857/18

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3 – 8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

1.1

K. N. (1)

Oskarżony w okresie od czerwca 2011 roku daty bliżej nieustalonej do września 2013 roku daty bliżej nieustalonej w C., gmina J., woj. (...), znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną M. N. (1) wspólnie z nim zamieszkującą oraz od czerwca 2014 roku do daty bliżej nieustalonej do marca 2018 roku daty bliżej nieustalonej znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną M. N. (1), oraz dziećmi W. N., K. N. (2) i Ł. N., wspólnie z nim zamieszkującymi, w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe w trakcie których wyzywał ich słowami wulgarnymi powszechnie uznanymi za obelżywe, szarpał, popychał, ściskał za ręce, bił po głowie W. N., groził im pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała, groził W. N. zabiciem jej zwierząt domowych, niszczył sprzęty użytku domowego

Wyjaśnienia oskarżonego K. N.

k. 52-53, 143-147

1.1

Dowody na okoliczności jw. w pkt. 1, tj. jak w odniesieniu do wyjaśnień oskarzonego

Zeznania świadka A. S. (1)

k. 28-29, 190-191

1.1

Dowody na okoliczności jw. w pkt. 1, tj. jak w odniesieniu do wyjaśnień oskarzonego

Zeznania świadka E. W. (1)

k. 42, 191

1.1

Dowody na okoliczności jw. w pkt. 1, tj. jak w odniesieniu do wyjaśnień oskarzonego

Policyjne notatki urzędowe

k. 2,10

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

1.2

K. N. (1)

Czyn z a/o w zakresie zarzutu dotyczącego naruszenia art. 207 § 3 kk (wraz z art. 11 § 2 kk)

Doprowadzenie przez oskarżonego do usiłowania targnięcia się na własne życie przez córkę W. N. poprzez zażycie licznych środków farmaceutycznych

Świadkowie zeznający na okoliczność tej części zarzutu w postępowaniu przygotowawczym, przed Sądem odmówili składania zeznań jako osoby bliskie

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Wskazać L.p. odnoszącą się
do faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu.

2.1

Wyjaśnienia oskarżonego

Wyjaśnienia oskarżonego są spójne, logiczne, konsekwentne; zjadują swoje potwierdzenie w zeznaniach obiektywnych świadków- A. S. (1) i E. W. (2) oraz policyjnych notatek urzędowych

2.1

Zeznania świadka A. S.

Zeznania świadka A. S. są spójne, logioczne, konsekwentne. Wzajemnie uzupełniają się z wyjaśnieniami oskarżonego, zeznaniami E. W. i policyjnymi notatkami urzędowymi

2.1

Zeznania świadka E. W.

Zeznania świadka E. W. są spójne, logioczne, konsekwentne. Wzajemnie uzupełniają się z wyjaśnieniami oskarżonego, zeznaniami A. S. i policyjnymi notatkami urzędowymi

2.1

Policyjne notatki urzedowe

W pełni rzetelne,wiarygodne, autorstwa organów publicznych, korespondują z innymi dowodami takimi jak: wyjaśnienia oskarżonego, zeznaniami A. S. i E. W.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz
niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Wskazać L.p. odnoszącą się do faktu z pkt 1

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu.

2.2

Zeznania M. N. (2), W. N., K. N. (2), Ł. N., D. G., D. G.

Świadkowie ci jako osoby bliskie oskarżonemu odmówili składania zeznań przed Sądem i przez to nie można było wykorzystać ich zeznań złożonych wcześniej w postępowaniu przygotowawczym.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Wskazać punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu.

Przy każdym czynie wskazać oskarżonego.

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Pkt. I wyroku

K. N. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej.

Przyjęcie przez Sąd kwalifikacji prawnej z art. 207 § 1 kk tj. fizycznego i moralnego znęcania się przez oskarżonego nad pokrzywdzonymi wymienionymi w a/o- z wyeliminowaniem z opisu czynu kwalifiukacji z art. 207 § 3 kk. Potwierdziły się bowiem zarzuty dotyczące podstawowej formy znęcania się przez oskarżonego nad wszystkimi pokrzywdzonymi ( w sposób opisany w a/o) z wyłączeniem jednak wobec braku dostateczn ych dowodów (m. in. odmowa składania zeznań przez wskazanych świadków w sprawie) części zarzutu dotyczącego doptowadzenia W. N. do usiłowania targnięcia się na własne życie. Z uwagi na powyższe brak w kwalifikacji prawnej również art. 11 § 2 kk

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

W pkt. I części dyspozycyjnej wyroku nie znalazła się kwalifikacja prawna z art. 207 § 3 kk ( art. 11 § 2 kk) co związane jest ze zmiana opisu czynu

Oskarżony K. N. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej.

Brak dowodów w zakresie zarzutu z art. 207 § 3 kk. Zaś oskarżony w tym zakresie nie przyznał się do zarzucanego czynu. Świadkowie, osoby bliskie dla oskarżonego odmówiły składania zeznań przed Sądem. Brak innych dowodów, które mogłyby wskazywać na przestępstwo z art. 207 § 3 kk. Wyeliminowanie z opisu czynu art. 207 § 3 kk wobec braku dowodów w tym zakresie.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia
z wyroku.

Wskazać punkt
z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu.

Przytoczyć okoliczności.

K. N. (1)

Pkt. I, II, III, IV

Pkt. I

a)  Okoliczności obciążające- Wysoki stopień szkodliwości spolecznej przestępstwa, za które skazany został K. N., przejawiający się nagminnością tegto rodzaju czynów ttak na tutejszym terenie jak i w skali całego kraju

b)  Okolioczości łagodzące- dotychczasowa niekarealnośc sądowa oskarzonegfo, posiadanie przez niego na utrzymaniu trójki małoletnich dzieci, i jego częściowe przyznanie się do zarzucanego mu czynu;

W efekcie uznanie przez Sąd jako kary współmiernej za popełnione przestępstwo 1 rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata. Zawieszając warunkowo kare pozbawienia wolności Sąd miał na uwadze pozytywną prognozę, zakładając, że mimo nie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności, sprawca nie naruszy już w przyszłości porządku prawnego a w szczególności że nie popełni on już przestępstwa. Uznanie przez Sąd za współmierny 3 letni okres próby. W okresie próby zobowiązanie oskarżonego do dalszego kontynuowania pracy zarobkowe, do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu. W celu wzmożenia pieczy nad oskarżonym oddanie go w okresie poróby pod dozór kuratora sądowego.

K. N. (1)

Pkt. V

Pkt. I i V

Uznanie przez Sąd za zasadne zasądzenie od oskarżonego na rzecz każdego z pokrzywdzonych kwot po 500 zł tytułem zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

7.  KOszty procesu

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia z wyroku.

Przytoczyć okoliczności.

K. N. (1)

Pkt. VI

Zwolnienie oskarżonego od kosztów postepowania w sprawie z uwagi na jego trudna sytuację materialną i posiadanie na ut5rzymaniu trójki dzieci

5.  Podpis