Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 128/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lutego 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Paulina Kuźma (spr.)

Sędziowie: Sędzia SO Magdalena Lisowska

Sędzia SO Zofia Falkowska

Protokolant: st. sekretarz sądowy Marta Chwieśko

po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa K. N.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O.

o ustalenie istnienia stosunku pracy, ustalenie wysokości wynagrodzenia za pracę, zasądzenie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, diety z tytułu podróży służbowych, ustalenie wypadku przy pracy na skutek apelacji obu stron postępwania

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie sygn. akt X P 356/16

I.  zmienia zaskarżony wyrok:

1. w punkcie I.1 w ten sposób, że zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. na rzecz K. N. następujące kwoty tytułem wynagrodzenia za pracę:

a)  za miesiąc czerwiec 2013 roku - 2.565,57 (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt siedem setnych) złotych z ustawowymi odsetkami licznymi od dnia 11 lipca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 i ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty;

b)  za miesiąc lipiec 2013 roku - 2.657,89 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych) złotych z ustawowymi odsetkami licznymi od dnia 11 sierpnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 i ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty;

c)  za miesiąc sierpień 2013 roku - 3.610,33 (trzy tysiące sześćset dziesięć i trzydzieści trzy setne) z ustawowymi odsetkami licznymi od dnia 11 września 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 i ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty;

d)  za miesiąc wrzesień 2013 roku - 1.829,19 (jeden tysiąc osiemset dwadzieścia dziewięć i dziewiętnaście setnych) złotych z ustawowymi odsetkami licznymi od dnia 11 października 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 i ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty;

e)  za miesiąc październik 2013 roku - 104,40 (sto cztery i czterdzieści setnych) złotych z ustawowymi odsetkami licznymi od dnia 8 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 i ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty;

2.  w punkcie I.2 w ten sposób, że zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. na rzecz K. N. kwotę 1.904,83 (jeden tysiąc dziewięćset cztery i osiemdziesiąt trzy setne) złotych tytułem diet z ustawowymi odsetkami od dnia 8 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty;

3.  w punkcie IV w ten sposób, że ustala, iż w okresie od 1 października 2013 roku do 4 października 2013 roku pomiędzy K. N. a (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w O. istniał stosunek pracy na podstawie umowy o pracę;

4.  oddala powództwo w pozostałej części;

5.  w punkcie VI w ten sposób, że zasądza od K. N. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. kwotę 343,11 (trzysta czterdzieści trzy i jedenaście setnych) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu za I instancję;

II.  oddala w pozostałym zakresie apelacje obu stron;

III.  zasądza od K. N. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. kwotę (...),87 (jeden tysiąc pięćset dwadzieścia osiem i osiemdziesiąt siedem setnych) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu za II instancję;

IV.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na rzecz radcy prawnego A. B. kwotę 2.361,60 (dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt setnych) złotych obejmującą podatek VAT tytułem pomocy prawnej udzielonej z urzędu powodowi przed Sądem II instancji;

V.  nie obciąża stron wydatkami poniesionymi w postępowaniu apelacyjnym.

SSO Magdalena Lisowska SSO Paulina Kuźma SSO Zofia Falkowska