Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 czerwca 2018 roku

Sąd Apelacyjny w Poznaniu II Wydział Karny w składzie :

Przewodniczący: SSA Marek Kordowiecki (spr.)

Sędziowie: SSA Przemysław Grajzer

SSA Izabela Pospieska

Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Ziembiewicz

przy udziale Prokuratora Prokuratury Regionalnej delegowanej do Prokuratury Krajowej w Poznaniu Darii Wolf-Derdy

po rozpoznaniu w dniu 29.06.2018 r.

sprawy:

1. P. W.

oskarżonego z art. 258§3 k.k. oraz z art. 18§2 k.k. w zw. z art. 279§1 k.k., z art. 13§1 k.k. w zw. z art. 291§1 k.k., z art. 291§1 k.k. i art. 18§1 k.k. w zw. z art. 306 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k., z art. 291§1 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k., oraz z art. 18§1 k.k. w zw. z art. 286§1 k.k. i art. 298§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k., oraz z art. 286§1 k.k. i art. 298§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k., oraz z art. 291§1 k.k. i art. 18§2 k.k. w zw. z art. 306 k.k. i art. 286§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k., oraz z art. 18§1 k.k. w zw. z art. 272 k.k., art. 18§1 k.k. w zw. z art. 272 k.k. i art. 270§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k., oraz z art. 18§2 k.k. w zw. z art. 239§1 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k., oraz z art. 270§1 k.k.;

2. M. W.

oskarżonej z art. 258§1 k.k. oraz z art. 239§1 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k., oraz z art. 286§1 k.k. i art. 298§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k.;

3. K. K.

oskarżonego z art. 258§1 k.k. oraz z art. 286§1 k.k. i art. 298§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k., oraz z art. 291§1 k.k. i art. 286§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k.;

4. M. Z. (1)

oskarżonego z art. 258§1 k.k. oraz z art. 286§1 k.k. i art. 298§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k.;

5. M. M. (1)

oskarżonego z art. 258§1 k.k. oraz z art. 279§1 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k., oraz z art. 286§1 k.k. i art. 298§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k.;

6. K. G.

oskarżonego z art. 286§1 k.k. i art. 298§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k.;

7. M. Z. (2)

oskarżonego z art. 286§1 k.k. i art. 298§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.;

8. P. N. (1)

oskarżonego z art. 286§1 k.k. i art. 298§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.;

9. M. K. (1)

oskarżonej z art. 286§1 k.k. i art. 298§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.;

10. Ł. M. (1)

oskarżonego z art. 286§1 k.k. i art. 298§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.;

11. R. K. (1)

oskarżonego z art. 286§1 k.k. i art. 298§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.;

12. J. F. (1)

oskarżonego z art. 286§1 k.k., art. 271§1 k.k. i art. 298§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.;

13. T. J.

oskarżonego z art. 286§1 k.k. i art. 298§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.

na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora oraz obrońców oskarżonych P. W., M. Z. (1), M. M. (1), K. G., M. Z. (2), M. K. (1), R. K. (1) i J. F. (1)

od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 31 sierpnia 2016 roku sygn. akt III K 521/08

I. uchyla zaskarżony wyrok w części uniewinniającej oskarżonego P. W. w punkcie 4 w zakresie czynu opisanego w punkcie II ppkt 32 części wstępnej wyroku i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu do ponownego rozpoznania;

II. na podstawie art. 439§1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 17§1 pkt 5 k.p.k. uchyla zaskarżony wyrok w części uniewinniającej i skazującej oskarżonego M. Z. (1), tj. w punktach 25, 26, 27, 28, 30, 58, 59 i w części dotyczącej zasądzenia od tego oskarżonego kosztów sądowych i opłaty w punkcie 69 i umarza wobec tego oskarżonego postępowanie w zakresie zarzucanych mu przestępstw z art. 258§1 k.k. oraz z art. 286§1 k.k. i art. 298§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. a opisanych w punktach XLVI (LVI z a/o), XLVII (LVII z a/o), XLVIII (LVIII z a/o) i XLIX (LIX z a/o) części wstępnej tego wyroku;

III. na podstawie art. 439§1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 17§1 pkt 6 k.p.k. uchyla zaskarżony wyrok w części skazującej oskarżonego P. W. w punkcie 10 i umarza wobec tego oskarżonego postępowanie w zakresie zarzucanego mu przestępstwa opisanego w punkcie XXIV części wstępnej wyroku, przyjmując w miejsce opisu tego czynu, iż w dniu 10 lutego 2005 r. w K. i P. nakłonił ustaloną osobę do złożenia przez niego jako świadka w postępowaniu przygotowawczym o sygn. RSD 72/04 prowadzonego przez Komisariat Policji w K. i nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową w Ś. o sygn. Ds. 274/05 fałszywych zeznań na okoliczność nabycia samochodu marki F. (...) o nr rej. (...) i przerobienia w nim numerów identyfikacyjnych oraz przyjmując kwalifikację prawną tego czynu z art. 18§2 k.k. w zw. z art. 233§1 k.k. w brzmieniu obowiązującym w czasie jego popełnienia w zw. z art. 4§1 k.k.;

IV. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a) uchyla orzeczenie o karze łącznej w stosunku do oskarżonego P. W. zawarte w punkcie 12,

b) uniewinnia oskarżonego P. W. od popełnienia zarzuconych mu przestępstw:

– opisanych w punkcie II ppkt 2 i 24 części wstępnej z art. 291§1 k.k. i art. 18§1 k.k. w zw. z art. 306 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k., opisanych w punkcie II ppkt 21, 23, 25 i 26 części wstępnej z art. 291§1 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. (a przypisanych w punkcie 3),

- opisanego w punkcie II ppkt 20 części wstępnej z art. 18§2 k.k. w zw. z art. 279§1 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. (a przypisanego w punkcie 5),

- opisanego w punkcie XVI części wstępnej z art. 286§1 k.k. i art. 298§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. (a przypisanego w punkcie 7);

c) w zakresie przypisanego oskarżonemu P. W. w punkcie 3 ciągu przestępstw dodatkowo przyjmuje, iż wartość pojazdów, o których mowa w zarzucie II ppkt:

- 5 o nr rej. (...) wynosi 10.000 zł,

- 13 o nr rej. (...) wynosi 16.500 zł,

- 18 o nr rej. (...) wynosi 10.800 zł, i za datę początkową okresu popełnienia tego czynu przyjmuje dzień 24.11.2004r.,

uzupełnia kwalifikację prawną przestępstwa przypisanego w tym punkcie a opisanego w punkcie II ppkt 29 o przepis art. 65§1 k.k. i za ciąg przestępstw przypisanych oskarżonemu P. W. w punkcie 3 na podstawie art. 291§1 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. oraz art. 33§1, 2 i 3 k.k. wymierza mu kary 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz grzywny w liczbie 100 (stu) stawek dziennych w wysokości po 50 (pięćdziesiąt) zł każda;

d) w zakresie przypisanego oskarżonemu P. W. w punkcie 7 ciągu przestępstw dodatkowo przyjmuje, iż wartość pojazdów, o których mowa w zarzucie II ppkt:

- 11 o nr rej. (...) wynosi 35.000 zł,

- 14 o nr rej. (...) wynosi 34.800 zł,

nadto dodatkowo w opisie czynu opisanego w pkt XIV części wstępnej w miejsce imienia i nazwiska (...) przyjąć w odpowiednim przypadku sformułowanie „ inna osoba” oraz przyjmuje kwalifikację prawną czynu, o którym mowa w zarzucie w pkt X z art. 18§1 k.k. w zw. z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k.

i za ciąg przestępstw przypisanych oskarżonemu P. W. w punkcie 7 na podstawie art. 286§1 k.k. w zw. z art. 91§1 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k. w zw. z art. 64§2 k.k. oraz art. 33§1, 2 i 3 k.k. wymierza kary 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności i grzywny w liczbie 300 (trzystu) stawek dziennych w wysokości po 50 (pięćdziesiąt) zł każda;

e) w zakresie przypisanego oskarżonemu P. W. w punkcie 8 ciągu przestępstw:

- dodatkowo w opisie czynu, o którym mowa w punkcie XXIII ppkt 3 części wstępnej w miejsce oczywiście błędnie wpisanego samochodu marki (...) wpisuje (...),

- dodatkowo w opisie czynu, o którym mowa w punkcie XXIII ppkt 14 części wstępnej uzupełnia numery rejestracyjne samochodu F. (...) o oznaczenie literowe (...)

i eliminując z kwalifikacji prawnych przestępstw składających się na ten ciąg przepis art. 65 § 1 k.k. uchyla orzeczoną wobec tego oskarżonego za ten ciąg karę grzywny;

f) uzupełnia opis czynu opisanego w punkcie XXV części wstępnej a co do którego umorzono postępowanie wobec oskarżonego P. W. w punkcie 11 o sformułowanie, iż „ czyn ten stanowił wypadek mniejszej wagi”;

g) w miejsce uchylonych w punkcie 12 kar łącznych na podstawie art. 91§2 k.k. wymierza oskarżonemu P. W. kary łączne 6 (sześciu) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w liczbie 350 (trzystu pięćdziesięciu) stawek dziennych w wysokości po 50 (pięćdziesiąt) zł każda;

h) obniża kwotę zasądzonych od P. W. w punkcie 69 kosztów sądowych z 75.000 zł do 62.025 zł, obciążając nimi w pozostałej części Skarb Państwa;

i) w zakresie przypisanego oskarżonej M. W. w punkcie 16 ciągu przestępstw prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, iż w miejsce błędnego powtórnie oznaczonego, przy trzecim odnośniku, czynu z punktu „ XXXIV (XXXV z a/o)” wpisuje punkt „ XXXVI (XXXVII z a/o)”;

i) uniewinnia oskarżonego M. M. (1) od popełnienia zarzuconych mu przestępstw, opisanych w punktach LIII (LXIII z a/o), LIV (LXIV z a/o) i LV (LXV z a/o) oraz LVII (LXVII z a/o) części wstępnej (a przypisanych w punktach 32, 33, 35);

j) uniewinnia oskarżonego M. Z. (2) od popełnienia zarzuconego mu przestępstwa, opisanego w punkcie LX (LXXI z a/o) części wstępnej (a przypisanego w punkcie 37, 38);

k) uniewinnia oskarżonego P. N. (1) od popełnienia zarzuconego mu przestępstwa, opisanego w punkcie LXII (LXXV z a/o) części wstępnej (a przypisanego w punkcie 42);

l) uniewinnia oskarżoną M. K. (1) od popełnienia zarzuconego jej przestępstwa, opisanego w punkcie LXIII (LXXVI z a/o) części wstępnej (a przypisanego w punkcie 43);

m) uniewinnia oskarżonego Ł. M. (1) od popełnienia zarzuconego mu przestępstwa, opisanego w punkcie LXIV (LXXVII z a/o) części wstępnej (a przypisanego w punktach 44, 45);

n) uniewinnia oskarżonego R. K. (1) od popełnienia zarzuconego mu przestępstwa, opisanego w punkcie LXV (LXXVIII z a/o) części wstępnej (a przypisanego w punktach 46, 47);

o) uniewinnia oskarżonego J. F. (1) od popełnienia zarzuconego mu przestępstwa, opisanego w punkcie LXVI (LXXIX z a/o) części wstępnej (a przypisanego w punktach 48, 49, 50, 51);

p) uchyla orzeczenia o środkach karnych orzeczonych na podstawie art. 46§1 k.k.:

- w całości w punkcie 56 co do oskarżonego M. Z. (2),

- w całości w punkcie 61 co do oskarżonych M. M. (1) i Ł. M. (1),

- w całości w punkcie 62 co do oskarżonych P. W., P. N. (1), M. K. (1), R. K. (1) i J. F. (1),

- w całości w punkcie 65 co do oskarżonego M. M. (1),

- w całości w punkcie 67 co do oskarżonych M. M. (1) i P. W.;

r) w punkcie 60 odnośnie orzeczonego środka karnego na podstawie art. 46§1 k.k. w miejsce oznaczonego punktu „IV” przyjmuje punkt „VI” części wstępnej;

s) w punkcie 66 odnośnie orzeczonego środka karnego na podstawie art. 46§1 k.k. w miejsce zasądzonej kwoty 400 euro przyjmuje kwotę 1518,80 zł;

s) uchyla orzeczenie w punkcie 69 o zasądzeniu na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych wraz z opłatami od oskarżonych M. M., M. Z., P. N., M. K., Ł. M., R. K. i J. F. i w tym zakresie kosztami tymi (wydatkami) obciąża Skarb Państwa;

V. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok w pozostałej części;

VI. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata A. Ł. kwotę 885,60 (osiemset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy) złotych, w tym VAT, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej obrony udzielonej oskarżonemu K. G. z urzędu w postępowaniu apelacyjnym;

VII. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz oskarżonych M. Z. (2) i M. K. (1) kwoty po 1.440 (tysiąc czterysta czterdzieści) złotych oraz J. F. (1) kwotę 1200 (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu wydatków związanych z udziałem obrońcy ustanowionego z wyboru w postępowaniu apelacyjnym;

VIII. zwalnia oskarżonych P. W. i K. G. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, natomiast wymierza oskarżonemu P. W. za obie instancje opłatę w kwocie 4.100 (cztery tysiące sto) zł oraz wymierza oskarżonemu K. G. opłatę za drugą instancję w kwocie 840 (osiemset czterdzieści) zł, zaś w pozostałej części kosztami tymi obciąża Skarb Państwa.

Izabela Pospieska Marek Kordowiecki Przemysław Grajzer

Niniejsze orzeczenie jest prawomocne i wykonalne z dniem 29 czerwca 2018r. w pkt. I-V

P., dnia 29 czerwca 2018r.

Sędzia Sądu Apelacyjnego

Marek Kordowiecki