Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 91/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 lipca 2020 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSA Wiesław Pędziwiatr

Sędziowie: SO del. do SA Agnieszka Połyniak (spr.)

SA Bogusław Tocicki

Protokolant: Beata Sienica

przy udziale prokuratora Prokuratury (...)we W.Sylwii Gładzkiej - Kurzydło

po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2020 r.

sprawy P. A.

oskarżonego z art. 148 § 1 kk, art. 207 § 1 kk w związku z art. 64 § 1 kk, art. 190 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora i oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy

z dnia 11 grudnia 2019 r. sygn. akt III K 51/19

I.  zmienia zaskarżony wyrok wobec P. A. w ten sposób, że:

1.  wymiar kary wymierzonej za czyn z art. 156 § 3 kk, a opisany w pkt I części dyspozytywnej wyroku podwyższa do 25 (dwudziestu pięciu) lat pozbawienia wolności, uchylając jednocześnie orzeczenie o karze łącznej z pkt IV części rozstrzygającej;

2.  z opisu czynu przypisanego oskarżonemu w pkt II części rozstrzygającej eliminuje ustalenie, że działał w warunkach powrotu do przestępstwa, a z kwalifikacji prawnej przepis art. 64 § 1 kk;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  na podstawie art. 85 kk i 88 kk łączy kary jednostkowe i wymierza P. A. karę 25 (dwudziestu pięciu) lat pozbawienia wolności, na poczet której na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza okresy rzeczywistego pozbawienia wolności:

- od dnia 25 lipca 2018r., godz. 23.50 do dnia 27 lipca 2018r., godz. 11.20;

- od dnia 23 sierpnia 2018r., godz. 23.20 do dnia 2 lipca 2020r.;

IV.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. S. B. 600 zł podwyższone o 138 zł podatku od towaru i usług tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu P. A. w postępowaniu odwoławczym, przez adwokata wyznaczonego przez Sąd;

V.  zwalnia P. A. z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, zaliczając wydatki związane z tym postepowaniem na rachunek Skarbu Państwa.

Agnieszka Połyniak

Wiesław Pędziwiatr

Bogusław Tocicki