Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Kow 298/20

POSTANOWIENIE

Dnia 17 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Marek Masłowski

Protokolant: -------------

w obecności Okręgowego Prokuratora ---------------------- po rozpoznaniu w sprawie L. D. syna S., na skutek skargi skazanego na zarządzenie Sędziego Penitencjarnego z dnia 26.02.2020 roku o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w dozorze elektronicznym, na podstawie art. 7 § 5 kkw.

P o s t a n a w i a

Utrzymać w mocy zarządzenie Sędziego Penitencjarnego z dnia 26.02.2020 r. – sygn. akt II Kow 199/20, o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku skazanego L. D. syna S. o udzielenie mu zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w dozorze elektronicznym .

UZASADNIENIE

W dniu 26.02.2020 roku Sędzia Penitencjarny pozostawił wniosek skazanego L. D. syna S. o udzielenie mu zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego bez rozpoznania, z uwagi na to, że Upoważniony podmiot Dozorujący stwierdził w miejscu wskazanym przez skazanego brak warunków technicznych do odbywania kary w tym systemie z powodu niewpuszczenia do domu mimo wcześniejszego umówienia terminu – nikt nie otwierał drzwi ani nie odbierał telefonu. Skazany w ustawowym terminie złożył skargę na wydane zarządzenie, pisząc w nim, że gdy Upoważniony Podmiot Dozorujący miał sprawdzać warunki techniczne był nieopodal, ale z przyczyn niezależnych od siebie nie mógł odebrać telefonu, a po udanej próbie połączenia przebywał znacznie dalej od domu i nie mógł dojechać. W konkluzji wnosił o ponowne zbadanie warunków technicznych.

Sąd zważył:

Zarządzenie Sędziego z dnia 26.02.2020 roku zapadło w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i po prawidłowej analizie informacji o braku warunków technicznych do odbywania przez skazanego kary w dozorze elektronicznym pod wskazanym przez niego adresem, a tylko to bada Sąd przy rozpoznaniu skargi. Skarga skazanego jest jedynie polemiką z poprawnie wyciągniętym przez sędziego wnioskiem, że warunków technicznych do odbywania kary w miejscu przez skazanego wskazanym nie ma. Skazany zachował się w sposób lekceważący wobec nałożonego na niego obowiązku umożliwienia dostępu do domu celem zbadania warunków technicznych wiedząc o tym (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu), że w tym czasie ma mieć kontakt z ekipą sprawdzającą. W tej sytuacji tłumaczenia skazanego o braku możliwości skontaktowania się z ekipą należy uznać za nieusprawiedliwione. To na skazanym ciążył obowiązek kontaktu z ekipą i umożliwieniu dostępu do nieruchomości, jednak zlekceważył on nałożony obowiązek, nie przedstawiając przy tym jakiegokolwiek wytłumaczenia swojego zachowania, ponieważ w skardze wspominał jedynie o okolicznościach od niego niezależnych nie wymieniając o jakie przyczyny mu chodziło. Tym samym Sąd nie znalazł podstaw do wzruszenia zarządzenia, jako prawnie skutecznego i prawidłowego. Sąd bowiem orzeka i zarządza wyłącznie na podstawie przepisów prawa i z pomocą informacji wynikających m.in. z przedstawionych dokumentów. Już tylko na marginesie warto odnotować, że po wydaniu zaskarżonego zarządzenia wycofano rezerwację z systemu dlatego, jeśli warunki techniczne obecnie istnieją to koniecznym jest ewentualne wystąpienie z nowym wnioskiem o udzielenie zezwolenia na odbycie kary w sde.

Sędzia:

Pouczenie

postanowienie jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu

ZARZĄDZENIE

odpis postanowienia doręczyć

1. skazanemu

2. Prokuratorowi Okręgowemu w Sieradzu

17.03.2020 r.

Sędzia: Sędzia Marek Masłowski