Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 26/20

2 Ds. 316/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lipca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Roman Chorab

Protokolant Joanna Gaweł - Wojciechowska

bez udziału Prokuratora

po rozpoznaniu w dniu 22.07.2020 r.

sprawy W. B.

ur. (...) S.

syna R. i J. z d. W.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 12.01.2017 r. sygnatura akt II K 458/16 na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

2.  Sądu Rejonowego w Lubaniu Wydział Zamiejscowy z siedzibą w L.
z dnia 23.05.2013 r. sygnatura kat VII K 289/13, na karę 3 lat pozbawienia wolności;

3.  Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 06.12.2016 r. sygnatura akt II K 436/16 na zastępczą karę 47 dni wskutek nieuiszczonej grzywny, w wysokości 100 stawek dziennych, przy przyjęciu jednej stawki w kwocie 20 złotych.

I.  na podstawie art. 572 kpk postępowanie karne o wydanie wyroku łącznego wobec skazanego W. B. umarza;

II.  na podstawie art. 624§1 kpk zwalnia skazanego W. B. od ponoszenia kosztów sądowych obciążając nimi Skarb Państwa.

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. W. W. kwotę 120 złotych tytułem obrony z urzędu skazanego W. B. oraz dalszą kwotę 27,60 złotych tytułem podatku VAT.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

II K 26/20

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych
konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo
wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śl.

12.01.2017 roku

II K 458/16

2.

Sąd Rejonowy w Lubaniu VII Zamiejscowy Wydział Karny z/s w L.

23.05.2013 roku

VII K 289/13

3.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śl.

06.12.2016 roku

II K 436/16

.

1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

Uprzednia karalność W. B.

Karta karna

6-10

Zachowanie skazanego w trakcie pobytu w jednostce penitencjarnej

Opinie o skazanym

14-15

Wykonanie wymierzonych kar

Informacja o pobytach i orzeczeniach

14

Kara orzeczona wobec skazanego w sprawie sygn. akt VII K 289/13

Wyrok SR w Lubaniu VII Zamiejscowy Wydział Karny z/s w L. z dnia 23 maja 2013 roku

27-28

Kara orzeczona wobec skazanego w sprawie sygn. akt II K 436/16

Wyrok SR w Lwówku Śląskim z dnia 6 grudnia 2016

29

Kara orzeczona wobec skazanego w sprawie sygn. akt II K 458/16

Wyrok SR w Lwówku Śląskim z dnia 12 stycznia 2017 roku

30

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

--------

-------------------------------------------------------------------

-------------------

-------------------

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu
z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Karta karna

Dowód nie był kwestionowany przez samego skazanego, nie budził wątpliwości Sądu, treść dowodu pokrywa się z informacjami zawartymi w informacji o pobytach i orzeczeniach dot. skazanego,

Opinie o skazanym

Dowód nie budził wątpliwości Sądu, gdyż sam skazany we wniosku o wydanie wyroku łącznego wskazał, że jego opinia w jednostce penitencjarnej jest pozytywna co pokrywa się z treścią obu opinii zawartych w aktach postępowania,

Informacja o pobytach i orzeczeniach

Dowód nie był kwestionowany przez samego skazanego, nie budził wątpliwości Sądu, treść dowodu pokrywa się z informacjami zawartymi w karcie karnej,

Wyrok SR w Lwówku Śląskim z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie sygn. akt VII K 289/13

Dowód nie był kwestionowany przez samego skazanego, nie budził wątpliwości Sądu, pokrywa się z informacjami zawartymi w karcie karnej,

Wyrok SR w Lwówku Śląskim z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie sygn. akt II K 436/16

Dowód nie był kwestionowany przez samego skazanego, nie budził wątpliwości Sądu, pokrywa się z informacjami zawartymi w karcie karnej,

Wyrok SR w Lwówku Śląskim z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie sygn. akt II K 458/16

Dowód nie był kwestionowany przez samego skazanego, nie budził wątpliwości Sądu, pokrywa się z informacjami zawartymi w karcie karnej,

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla
ustalenia faktów)

Lp. faktu
z pkt 1.2.1
albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

----------

-------------------

--------------------------------------------------------------------------

3. PODSTAWA KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo
wyrok łączny, data wydania
wyroku albo wyroku łącznego
i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Powyższe skazania W. B. nie podlegały łączeniu z powodu braku podstaw do wydania kary łącznej której zasady reguluje przepis art. 85 kk.

Mianowicie Sąd orzeka karę łączną jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok chociażby nie prawomocny , oraz wymierzone kary są tego samego rodzaju lub podlegają łączeniu.

Pierwszy wyrok wobec skazanego W. B. zapadł w dniu 23.05.2013 r. w sprawie sygn. akt VII K 289/13.Natomiast kolejne przestępstwo za które został skazany na mocy kolejnego wyroku z dnia 12.01.2017 r . w sprawie o sygn. akt II K 458/16 i skazany został na kolejną karę pozbawienia wolności popełnił w dniu 8 lipca 2016 roku , a więc kilka lat późnij niż poprzednie skazanie.

Natomiast w sprawie o sygn. akt II K 436/16 ( wyrok z dnia 6.12.2016 r. ) została mu wymierzona kara grzywny , która nie podlega łączenie z karami pozbawienia wolności nawet w sytuacji gdy została ona zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności.

Wreszcie brak było podstaw do wydania wyroku łącznego na mocy przepisów które obowiązywał przed 25 .06.2020 r. dot. kary łącznej , gdyż skazany W. B. karę w sprawie o sygn. akt II K 548/16 w wymiarze czterech miesięcy zakończył odbywać w dniu 14.05.2020 r.

Stad też Sąd na podstawie przepisu art. 572 kpk. postępowanie karne o wydanie wyroku łącznego wobec skazanego W. B. umorzył.

4. WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

5. WYMIAR ŚRODKA KARNEGO

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU ŁĄCZNYM

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania,
zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt
rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

7. KOSZTY PROCESU

Punkt
rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Z uwagi na sytuację materialną skazanego, stosunkowo długi okres czasu do odbycia kary pozbawienia wolności, w niniejszej sprawie istnieją podstawy do zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych.

Podstawą do zasądzenia od Skarbu Państwa na rzecz adw. W. W. kwoty 120 złotych tytułem obrony z urzędu skazanego W. B. i kolejnej kwoty w wysokości 27.60 złotych tytułem podatku VAT były przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3.10.2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu a to § 17 ust.5.

8. PODPIS