Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 123/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 07/09/2020 r.

Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia Agnieszka Knade - Plaskacz

Protokolant - sekr. sądowy K. S.

przy udziale Prokuratora - ----------------

po rozpoznaniu w dniu 07/09/2020 r.

sprawy:

M. K.

s. J. i W. z domu R.

ur. (...) w C.

oskarżonego o to, że:

w dniu 8 lutego 2020 roku w miejscowości D. na drodze publicznej w ruchu lądowym kierował samochodem osobowym marki F. (...) o nr rej. (...) wbrew decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi o numerze (...) (...) (...) z dnia (...)roku, wydanej przez Starostwo Powiatowe w C. znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem 0,82 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio prawomocnie skazanym za czyn z art. 178 a § 1 k.k. wyrokiem Sądu Rejonowego w C. w sprawie II K (...)

tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 k.k. i art. 180a k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

orzeka:

I.  uznaje oskarżonego M. K. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia, stanowiącego występek z art. 178a § 1 i 4 k.k. i art. 180a k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. i za to na podstawie art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 11§ 3 k.k. wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na mocy art. 42 § 1a i § 3 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

III.  na mocy art. 43a § 2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w wysokości 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

IV.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia opłaty sądowej i wydatków poniesionych w toku postepowania, którymi obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

Sygn. akt

II K 123/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

-

-

-

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

-

-

-

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

-

-

-

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

-

-

-

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

--

-

-

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

-

-

-

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

1

M. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

w dniu 8 lutego 2020 roku w miejscowości D. na drodze publicznej w ruchu lądowym kierował samochodem osobowym marki F. (...) o nr rej. (...) wbrew decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi o numerze(...) (...) (...) z dnia (...)roku, wydanej przez Starostwo Powiatowe w C. znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem 0,82 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio prawomocnie skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w C.w sprawie II K (...) za czyn z art. 178 a § 1 k.k.

zachowaniem tym wypełnił znamiona przestępstwa z art. 178a § 1 i 4 k.k. i art. 180a k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

-

-

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

-

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

-

3.4. Umorzenie postępowania

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

-

3.5. Uniewinnienie

-

-

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

-

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

S. S.

1

2

3

1

Sąd uznał, że karą adekwatną do wagi popełnionego czynu i wysokiego stopnia jego społecznej szkodliwości będzie kara 4 miesięcy pozbawienia wolności,

Sąd wziął pod uwagę dyrektywy wymiaru kary opisane w art. 3 k.k. i art. 53 § 1 i 2 k.k.

Wymierzając wysokość orzeczonej kary Sąd miał na uwadze, że oskarżony jest sprawcą niepoprawnym, lekceważącym normy prawne i nie wyciągającym wniosków z poprzednich orzeczeń i zastosowanych wobec niego kar. Tym samym na plan pierwszy wysunąć należy obecnie represyjną funkcję kary, jaka winna zostać zastosowana w niniejszej sprawie, zaś cele takie spełnić może, zdaniem sądu, w realiach niniejszej sprawy, jedynie kara bezwzględnego pozbawienia wolności w wysokości dostosowanej do stopnia społecznej szkodliwości czynu oskarżonego i jego winy.

Okoliczności łagodzące:

- oskarżony przyznał się do winy,

- wcześniej popełniony czyn karalny w dniu (...) r.

Okoliczności obciążające:

- wysoka społeczna szkodliwość czynu,

- stopień zawartości alkoholu w organizmie sprawcy,

- działanie w warunkach powrotu do przestępstwa (art. 178a§4 k.k.)

- popełnione wykroczenie w sprawie II W (...)

- wcześniejsze skazanie za przestępstwa podobne na karę o charakterze wolnościowym, której wykonanie zamieniono na karę zastępczą pozbawienia wolności co wykazuje jej nieskuteczność w zakresie resocjalizacji oskarżonego,

Na mocy art. 42 § 1a i § 3 kk Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie skazania za czyn z art. 178a §4 k.k.

Na podstawie art. 43a§2 kk Sąd orzekł od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 złotych, uznając, iż jego wysokość będzie stanowić dla sprawcy wystarczającą dolegliwość i spełni cele wychowawcze i poprawcze mimo, że świadczenie to zostało orzeczone w minimalnej, przewidzianej przez przepisy za popełnienie czynu z art. 178a§4 kk, wysokości.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

     

     

     

     

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

     

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VIII

O kosztach sądowych orzeczono zgodnie z art. 624 § 1 kpk mając na uwadze wymierzenie kary bezwzględnego pozbawienia wolności, z którą wiąże się utrata źródła zarobkowania oraz sytuację majątkową oskarżonego, którego Sąd zobowiązał do zapłaty kwoty 10.000 zł świadczenia pieniężnego. Sąd uwzględnił także, że oskarżony ma zobowiązania alimentacyjne, których zaspokojenie powinno mieć pierwszeństwo.

8. PODPIS

Chełmno 15/09/2020 r

SSR Agnieszka Knade-Plaskacz

Zarządzenia:

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć wnioskodawcy;

Przedłożyć z apelacją lub za 14 dni,

Zakreślić w kontrolce uzasadnień.

SSR Agnieszka Knade-Plaskacz

Chełmno 15/09/2020