Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV K 43/19


WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: sędzia SO Przemysław Zabłocki

Sędzia: del. SR Damian Krakowiak

Ławnicy: H. C., T. H., J. S.

Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Grzymała, sekr. sąd. J. W., staż. P. K.

przy udziale Prokuratora Marcina Groja

po rozpoznaniu w dniach: 23 maja, 9 lipca, 13 września, 31 października,
20 grudnia 2019 roku, 26 lutego, 9 kwietnia, 16 czerwca, 4 sierpnia, 7 września 2020 roku,

sprawy

R. G. , syna D. i D. z domu D., urodzonego dnia (...) w Z.

oskarżonego o to, że:

w dniu 3 listopada 2018 r. w Ł., działając z zamiarem bezpośrednim pozbawił życia P. C. w ten sposób, że zadał mu cios nożem w okolicę barkową po stronie lewej, powodując ranę kłutą na granicy przedniej części lewej okolicy nadobojczykowej z uszkodzeniem lewej tętnicy podobojczykowej, II lewego żebra, płata górnego lewego płuca z masywnym krwiakiem lewej jamy opłucnej i odmą opłucnową lewostronną, które to obrażenia skutkowały śmiercią gwałtowną wymienionego,

to jest o czyn z art. 148 § 1 k.k.,

1.  uznaje oskarżonego R. G. za winnego dokonania zarzuconego w akcie oskarżenia czynu z tą zmianą, iż przyjmuje, że oskarżony działał z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia
P. C., czym wypełnił dyspozycję art. 148 § 1 k.k. i na podstawie art. 148 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu karę 10 (dziesięciu) lat pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 44 § 2 k.k. orzeka przepadek noża kuchennego opisanego w wykazie dowodów rzeczowych z k. 148 akt śledztwa pod pozycją 7;

3.  na podstawie art. 63 § 1 i § 5 k.k. na poczet orzeczonej wobec oskarżonego R. G. w punkcie 1. kary pozbawienia wolności zalicza okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 3 listopada 2018 roku godz. 19:00;

4.  na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. nakazuje zwrócić:

a.  oskarżonemu R. G. dowody rzeczowe opisane pod pozycjami od 1 do 4 wykazu dowodów rzeczowych z k. 148 akt śledztwa,

b.  oskarżycielce posiłkowej M. C. dowody rzeczowe opisane pod pozycjami 5 i 6 wykazu dowodów rzeczowych z k. 148 akt śledztwa;

5.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. M. kwotę 1.446,48 (jednego tysiąca czterystu czterdziestu sześciu 48/100) złotych brutto tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżycielce posiłkowej M. C.
z urzędu;

6.  zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.