Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Cz 348/20

POSTANOWIENIE

Dnia 6 sierpnia 2020r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VIII Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodnicząca: Sędzia Małgorzata Kończal

po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2020 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...)w G.

przeciwko M. B.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej

na rozstrzygniecie o kosztach procesu zawarte w wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu

z dnia 17 lipca 2020 r.

sygn. akt XC 514/20

postanawia:

odrzucić zażalenie pozwanej .

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 17 lipca 2020 r. w punkcie II Sąd Rejonowy w Toruniu orzekł o kosztach procesu.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła pozwana domagając się zwolnienia jej od kosztów postępowania, gdyż nie jest w stanie zapłacić całej zasądzonej kwoty.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Zgodnie z przepisem art. 357 § 2 1 postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Zaś przepis art. 394 § 2 k.p.c. stanowi, iż termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Jeżeli przy wydaniu postanowienia sąd odstąpił od jego uzasadnienia, termin liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli podlegało ono doręczeniu - od dnia jego doręczenia.

Zażalenie pozwanej nie zostało poprzedzone złożeniem wniosku o sporządzenie uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia i jego doręczenia, która to czynność otwiera dopiero drogę do zaskarżenia postanowienia (art. 394 § 2 k.p.c.)

Z tych powodów, Sąd Okręgowy odrzucił zażalenia jako niedopuszczalne na podstawie art. 373 k.p.c. w zw. z art. 397 § 3 k.p.c.

/