Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 335/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 sierpnia 2020 roku

Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Marek Tyciński

Protokolant: sekr. sąd. Marcin Szymczak

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód w T.

A. P.

po rozpoznaniu dnia 3 sierpnia 2020r.

sprawy:

L. H. c. B. i W. z domu K. ur. (...) w K.

S. B. s. W. i Z. z domu K. ur. (...) w K.

oskarżonych o to, że:

W dniu 2 lutego 2020 roku w T., działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali kradzieży pieniędzy w kwocie 950 złotych w ten sposób, iż posługując się kartą bankomatową należącą oraz przekazaną przez M. B. dokonali zaboru w celu przywłaszczenia gotówki wypłaconej z bankomatu działając na szkodę M. B.

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk

ORZEKA:

I.  przyjmując, iż wina i społeczna szkodliwość czynu zarzucanego oskarżonym L. H. i S. B. nie jest znaczna na podst. art. 66 § 1 kk i art. 67 § 1 kk warunkowo umarza postępowanie na okres 1 (jednego) roku próby;

II.  zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa kwotę po 60 zł (sześćdziesiąt złotych) tytułem opłaty sądowej i obciąża ich wydatkami w wysokości po 50 zł (pięćdziesiąt złotych).

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

(...)

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

L. H., S. B.

W dniu 2 lutego 2020 roku w T., działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali kradzieży pieniędzy w kwocie 950 złotych w ten sposób, iż posługując się kartą bankomatową należącą oraz przekazaną przez M. B. dokonali zaboru w celu przywłaszczenia gotówki wypłaconej z bankomatu działając na szkodę M. B.

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. W dniu 2 lutego 2020 roku w T., działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali kradzieży pieniędzy w kwocie 950 złotych w ten sposób, iż posługując się kartą bankomatową należącą oraz przekazaną im przez M. B. dokonali zaboru w celu przywłaszczenia gotówki wypłaconej z bankomatu działając na szkodę M. B..

zeznania M. B.

2-3

wydruk

7-10

protokoły konfrontacji

47-50

2. Skradzione pieniądze zostały zwrócone.

zeznania M. B.

52

3. Oskarżeni nie byli karani.

dane o karalności

42, 43

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

L. H.

W dniu 2 lutego 2020 roku w T., działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali kradzieży pieniędzy w kwocie 950 złotych w ten sposób, iż posługując się kartą bankomatową należącą oraz przekazaną przez M. B. dokonali zaboru w celu przywłaszczenia gotówki wypłaconej z bankomatu działając na szkodę M. B.

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżona twierdziła, że pokrzywdzona wyraziła zgodę na pożyczkę, którą pobrała z konta

Oskarżony twierdził, że nie wiedział jaką kwotę pobrała oskarżona

protokół konfrontacji

50

Oskarżony twierdził, że nie wiedział jaką kwotę pobrała oskarżona

protokół konfrontacji

48

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1

2

zeznania M. B.

Zeznania pokrzywdzonej potwierdzają wydruki z jej konta. Częściowo też zgodne są z wyjaśnieniami oskarżonych

wyjaśnienia oskarżonych w zakresie udostępnienia karty i istnienia długu

Okoliczność ta jest bezsporna

2

zeznania M. B.

pokrzywdzona nie ma powodów by w tym zakresie mówić nieprawdę

3.

dane o karalności

Okoliczność bezsporna

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.

wyjaśnienia oskarżonej

W zakresie rzekomej pożyczki wyjaśnienia są sprzeczne nie tylko z zeznaniami pokrzywdzonej ale i wyjaśnieniami oskarżonego. Nie sposób przyjąć, że pokrzywdzona godziłaby się na całkowite opróżnienie swojego konta.

wyjaśnienia oskarżonego

Z zeznań pokrzywdzonej wynika, że kartę otrzymali oskarżeni razem. Wyjaśnienia oskarżonego k. 37 są inne niż na karcie 48

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

L. H., S. B.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżeni legalnie weszli w posiadanie karty bankomatowej i tym samym dostęp do konta pokrzywdzonej. Zabierając z tego konta pieniądze. Nie przełamywali zabezpieczeń. Zachowanie to stanowi występek z art. 278§1kk

1.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.4.  Warunkowe umorzenie postępowania

I

L. H., S. B.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Oskarżeni nie byli dotychczas karani. Jeszcze w toku postepowania przygotowawczego zwrócili pieniądze. Skradziona kwota nie była duża. Wszystko to wskazuje, że społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna i wystarczające będzie warunkowe umorzenie postępowania.

1.5.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.6.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II

Oskarżeni pracują i dlatego orzeczo względem nich opłaty w minimalnej wysokości i obciążono każdego z nich połową kosztów postępowania

1Podpis