Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 263/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 września 2020 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Bartłomiej Niedzielski

Protokolant: st. sekr. sąd. Jadwiga Jankowska

przy udziale Prokuratora: ------------------

po rozpoznaniu na rozprawie 11 września 2020 r.

sprawy P. S. ur. (...) w R. s. H. i B. z d. M.,

oskarżonego o to, że:

w dniu 12 lutego 2020 roku, na ul. (...), w B., woj. (...), kierował pojazdem mechanicznym marki O. (...), o wyróżniku tablic rejestracyjnych (...), nie stosując się do wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie II K 1549/13, na mocy którego orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, na okres 8 lat od dnia 23 czerwca 2014 roku do dnia 23 lipca 2022 roku,

tj. o czyn z art. 244 kk

1.  uznaje P. S. za winnego tego, że 12 lutego 2020 r. około godz. 23:30, w B. (woj. (...)), na ulicy (...) (na wysokości numeru 25), będąc uprzednio prawomocnie skazanym za umyślne przestępstwo podobne i ciągu 5 lat po odbyciu za nie kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności, prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy O. (...) nr rej. (...) (...) nie stosując się w ten sposób do zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonych w wyrokach Sądu Rejonowego w Bełchatowie: z 6 maja 2013 r. sygn. akt II K 273/13, z 23 czerwca 2014 r. sygn. akt II K 1549/13 oraz z 15 września 2014 r. sygn. akt II K 640/14, tj. czynu wyczerpującego znamiona art. 244 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na podstawie art. 244 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 42 § 1a pkt 2 kk orzeka wobec P. S. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 (dziesięciu) lat;

3.  pobiera od P. S. opłatę w kwocie 300 (trzystu) złotych oraz zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 70 (siedemdziesięciu) złotych tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków.