Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ua 41/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 października 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Zofia Falkowska

Sędziowie: Sędzia Agnieszka Olejniczak- Kosiara Sędzia Anna Przybylska (spr.)

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Ruda

po rozpoznaniu w dniu 1 października 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z odwołania M. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, zobowiązanie do zwrotu zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego jako świadczeń nienależnie pobranych

na skutek apelacji wnioskodawczyni

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie sygn. akt X U 85/17

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od M. G. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. kwotę 360,00 złotych (trzysta sześćdziesiąt) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za II instancję.

A. P. Z. A. O.- K.