Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 903/19

POSTANOWIENIE

Dnia 28 kwietnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący- Sędzia Sądu Okręgowego Leszek Dąbek

Sędziowie: Sądu Okręgowego Magdalena Balion – Hajduk

Sądu Okręgowego Marcin Rak

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 kwietnia 2020 r. w G.

sprawy z powództwa Gminy R.

przeciwko Spółce (...) w B.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

z dnia 27 marca 2019r., sygn. akt I C 3304/18

w przedmiocie zażalenia powoda

na postanowienie zawarte w punkcie 2 wyroku Sądu Okręgowego z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie o sygn. III Ca 903/19

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Marcin Rak SSO Leszek Dąbek SSO Magdalena Balion – Hajduk

Sygn. akt III Ca 903/19

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 5 11 2019r. oddalił apelację pozwanej Spółki (...) Spółki Akcyjnej w B. od wyroku Sądu Rejonowego Rudzie Śląskiej z dnia 27 03 2019r., wydanego w sprawie o sygn. akt I C 3304/18 oraz zasądził od pozwanej na rzecz powódki Gminy R. kwotę 450zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania odwoławczego,

Orzeczenie zaskarżyła powódka Gmina R. w części orzekającej

o kosztach postępowania odwoławczego, która wnosiła o jego zmianę poprzez zasądzenie na jej rzecz od pozwanej kwoty 450zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania odwoławczego oraz zasądzenie na jej rzecz od pozwanej zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych.

Zarzucała, że przy ferowaniu postanowienia naruszono prawo procesowe, regulacje:

art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w związku z art. 99 k.p.c. i art. 109 k.p.c., poprzez ich nieprawidłowe zastosowanie skutkujące zasądzeniem od powódki na rzecz pozwanej kwoty 450zł tytułem kosztów procesy pomimo wygrania przez powodową Gminę procesu w drugiej instancji.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Z sentencji wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 5 11 2019r. jednoznacznie wynika, że w jego punkcie 2 zasądzono od pozwanej na rzecz powódki kwotę 450zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

Odpowiada to stanowisku skarżącej zawartemu w zażaleniu i zawartemu w nim żądaniu zmiany zaskarżonego postanowienia oraz co należy podkreślić ma prawne odniesienie w przywołanej w nim prawidłowo zastosowanej przez Sąd Okręgowy regulacji prawnej.

Wbrew zatem temu co zarzuca zażalenie, zaskarżone orzeczenie jest prawidłowe i dlatego zażalenie jako bezzasadne w rozumieniu art. 385 k.p.c. w związku z art. 397

§ 2 zd. 1 k.p.c. z mocy zawartej w nim regulacji oddalono.

Reasumując zaskarżone postanowienie jest prawidłowe i dlatego zażalenie powódki jako bezzasadne oddalono w oparciu o regulację art. 385 k.p.c.

w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

SSO Marcin Rak SSO Leszek Dąbek SSO Magdalena Balion – Hajduk