Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 581/20

POSTANOWIENIE

Dnia 24 czerwca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego Leszek Dąbek

Sędziowie Sądu Okręgowego Andrzej Dyrda

Roman Troll

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamknięty

przeciwko W. R.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie zawarte w punkcie 2 postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

z dnia 19 września 2019 r., sygn. akt I Nc 6222/17

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie przez jego uchylenie.

SSO Roman Troll SSO Leszek Dąbek SSO Andrzej Dyrda

Sygn. akt III Cz 581/20

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach w postanowieniu zawartym w punkcie 2 postanowienia z dnia 19 09 2019r. odrzucił sprzeciw pozwanego W. R. od sporządzonego w dnia 27 12 2017r. w sprawie o sygn. akt I Nc 6222/14 nakazu zapłaty, uznając że został on wniesiony po upływie przepisanego terminu.

Orzeczenie zaskarżył pozwany W. R., który wniósł o jego uchylenie i rozpoznanie sprzeciwu.

Zarzucił, że odpis nakazu zapłaty nie został mu skutecznie doręczony, gdyż w chwili doręczania mu przesyłki pocztowej zawierającej odpis nakazu zapłaty nie mieszkał

pod wskazanym w niej adresem (T. B. 12/4).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Sskarżący podnosił we wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu, że przesyłka zawierająca odpis nakazu zapłaty została wysłana w dniu 6 02 2017r. na adres T. ul (...) (k. 26 akt), pod którym on wówczas już nie mieszkał.

Okoliczność tę uprawdopodobniają: załączona do powyższego wniosku kserokopia pisma wystosowanego w dnia 20 08 2019r. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach P. Ł. do Kancelarii Adwokackiej (...) z (k. 41 akt) i kserokopia wystosowanego przez tego Komornika

do skarżącego w dniu 13 11 2012r. zawiadomienia o terminie wykonania eksmisji z lokalu, pod który doręczono odpis nakazu zapłaty, a ostatecznie potwierdza to nadesłany przez Komornika drogą elektroniczną odpis postanowienia z dnia 21 12 2012r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w części dotyczącej świadczenia niepieniężnego,

z którego uzasadnienia jednoznacznie wynika, że dłużnicy dobrowolnie opuścili powyższy lokal w dniu 12 12 2012r. (k. 86 akt).

Doręczenie pozwanemu odpisu nakazu zapłaty na wskazany powyżej adres było – w świetle regulacji art. 139 § 1 k.p.c. – bezskuteczne i tym samym w materiale sprawy przyjąć należy, że dołączony do wniosku o przywrócenie terminu sprzeciw

od nakazy zapłaty został wniesiony w przewidziany w art. 502 § 1 k.p.c. terminie.

Czyni to zażalenie uzasadnionym i skutkowało koniecznością skasowania zaskarżonego postanowienia (zmiany postanowienia przez jego uchylenie) w oparciu

o regulację art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

Resumując zaskarżone postanowienie jest wadliwe i dlatego zażalenie jako uzasadnione uwzględniono orzekając jak w sentencji przy zastosowaniu regulacji art. 386 § 1 k.p.c. związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

SSO Roman Troll SSO Leszek Dąbek SSO Andrzej Dyrda