Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I.Cz 211/20

POSTANOWIENIE

Dnia 3 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Szostak - Szydłowska

Sędziowie: SSO Joanna Walczuk

SSO Elżbieta Iwona Cembrowicz

po rozpoznaniu w dniu 3 września 2020 roku w Suwałkach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi J. J.

o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie sygn. akt I C 497/18 Sądu Rejonowego w Augustowie

na skutek zażalenia skarżącego J. J.

na postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 29 lipca 2020 roku,

sygn. akt I S 11/20

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

SSO Małgorzata Szostak - Szydłowska SSO Joanna Walczuk SSO Elżbieta Iwona Cembrowicz

Sygn. akt I Cz 211/20

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 03 września 2020 r.

Zaskarżonym postanowieniem dnia 29 lipca 2020 r., sygn.. akt I S 11/20 Sąd Okręgowy w Suwałkach oddalił wniosek skarżącego o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. W uzasadnieniu swego orzeczenia powołał się na treść art. 117 § 1 k.p.c. i wskazał, że skarżący w niniejszej sprawie korzysta ze zwolnienia od kosztów sądowych na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 29 lipca 2020 r. i wobec niewątpliwie trudnej sytuacji majątkowej i życiowej nie jest w stanie wygenerować środków niezbędnych na pokrycie wynagrodzenie fachowego pełnomocnika z wyboru. Tym niemniej jednak przebieg niniejszego postępowania (samodzielne sporządzenie pism zbornych logicznie, składanie adekwatnych wniosków – o zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu), jak też znany Sądowi z urzędu fakt wielokrotnego inicjowania postępowań sądowych przez skarżącego i aktywnego działania w nich przez wyżej wymienionego pokazuje, iż skarżący nie jest osobą nieporadną. Stąd też, zdaniem Sądu, udział fachowego pełnomocnika z urzędu po jego stronie nie jest niezbędny dla zagwarantowania jego praw procesowych.

Skarżący w złożonym zażaleniu od ww. postanowienia wnosił o jego zmianę i ustanowienie mu pełnomocnika z urzędu. Zarzucił zaskarżonemu postanowieniu arbitralność, podczas gdy jego oświadczenie majątkowe i zaświadczenie Aresztu Śledczego wskazuje, że nie jest on w stanie ponosić kosztów ustanowienia pełnomocnika. Sprawa niniejsza jest, w ocenie skarżącego, zawiła, co w związku z jego warunkami zdrowotnymi przemawia za ustanowieniem mu pełnomocnika z urzędu.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie skarżącego, jako bezzasadne, podlegało oddaleniu.

Sąd Okręgowy wydając zaskarżone orzeczenie prawidłowo zastosował przepisy postępowania cywilnego regulujące ustanowienie pełnomocnika z urzędu i słusznie przyjął, że brak było w niniejszej sprawie po temu podstaw.

Zgodnie bowiem z art. 117 § 5 k.p.c., sąd ustanowi dla osoby, która nie jest w stanie ponieść kosztów pełnomocnika z wyboru, pełnomocnika z urzędu, jeżeli jego udział w sprawie uzna za potrzebny. Wśród przyczyn uzasadniających ustanowienie pełnomocnika wymienia się powszechnie skomplikowany charakter sprawy, nieporadność wnoszącego o ustanowienie pełnomocnika, stan zdrowia uniemożliwiający osobisty udział w postępowaniu.

W niniejszej sprawie bezspornym było, że skarżący nie jest on w stanie ponosić kosztów ustanowienia pełnomocnika. Nie ma jednak potrzeby udziału pełnomocnika z urzędu, ponieważ trudno skarżącego uznać za osobę nieporadną. O jego ponadprzeciętnej orientacji w kwestiach proceduralnych świadczy chociażby wysoka liczba składanych przez niego w tut. Sądzie spraw oraz jego zachowanie w toku wszczynanych przez niego postępowań, gdzie skarżący odpowiednio i terminowo (tak jak w niniejszej sprawie), reaguje na kierowanie do niego wezwania i zarządzenia oraz składa wnioski i środki odwoławcze. Ponadto sprawa niniejsza, jako sprawa wpadkowa, o stwierdzenie przewlekłości postępowania sygn. akt I C 497/18 Sądu Rejonowego w Augustowie, nie jest sprawą zawiłą, zwłaszcza zważywszy na fakt, że postępowanie to jest od 28 września 2018 r. prawomocnie zakończone.

Dlatego też Sąd Okręgowy uznał zażalenie za bezzasadne i na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 3 k.p.c. je oddalił.

SSO Małgorzata Szostak-Szydłowska SSO Joanna Walczuk SSO Elżbieta Iwona Cembrowicz