Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt: XI GC 29/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 listopada 2020 roku

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Zawicki

Protokolant: Paulina Lebowska

po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2020 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa A. T.

przeciwko (...) spółka akcyjna w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda 13.849 (osiemset czterdzieści dziewięć) złotych i 65 (sześćdziesiąt pięć) groszy z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 sierpnia 2018 roku;

2.  zwraca powódce od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Szczecinie kwotę 496 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć) złotych tytułem nadpłaconej zaliczki;

3.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5.014 (pięć tysięcy czternaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygnatura akt: XI GC 29/20

Sprawa rozpoznana w postępowaniu zwykłym.

UZASADNIENIE

Powódka A. T. złożyła pozew przeciwko (...) spółka akcyjna w W.. Powódka zażądał zapłaty od pozwanego kwoty 13.849,65 złotych w tym:

- koszt najmu pojazdu zastępczego 12.958,05 złotych;

- koszt holowania 325,95 złotych oraz z tego samego tytułu 479,70 złotych;

- koszt podstawienia i odbioru pojazdu 86,10 złotych;

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że uszkodzeniu uległ pojazdu marki R., a sprawca posiadał ubezpieczenie OC w pozwanej spółce.

Powódka nabyła wierzytelność od poszkodowanego w części ponad kwotę zapłaconą poszkodowanym przez ubezpieczyciela.

W sprawie wydano nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym (karta 62).

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu od powódki na jego rzecz.

Pozwany uznał swoją odpowiedzialność za szkodę. Wskazał, że wypłacił część żądanego odszkodowania, która to kwota powinna wyczerpać roszczenie w całości. Wskazano na propozycję najmu.

W toku postępowania strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 29 marca 2018 roku doszło do zdarzenia, w którym uszkodzony został pojazd marki R. (...). Sprawca kolizji posiadał ubezpieczenie OC w (...) spółka akcyjna w W.. W toku postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel, po sporządzeniu kalkulacji, uznał swoją odpowiedzialność i wypłacił poszkodowanemu odszkodowanie w kwotach:

- 153,75 złotych tytułem kosztów jednego holowania;

- 817,95 złotych tytułem kosztów najmu pojazdu zastępczego (7 dni przy stawce 116,85 złotych brutto);

- 73,80 złotych tytułem kosztów podstawienia i odbioru pojazdu zastępczego;

Niesporne,

W pojeździe powstała szkoda całkowita przy czym ubezpieczyciel pierwotnie rozliczył szkodę jako częściową. Ustalenia dokonano w (...). W dniu 11 czerwca 2018 roku ubezpieczyciel również ustalił istnienie szkody całkowitej po weryfikacji swojego pierwotnego rozliczenia szkody. W dniu 6 lipca 2018 roku ubezpieczyciel przesłał decyzję o rozliczeniu szkody w tym ustalił kwotę do wypłaty. Pojazd przewieziono na parking strzeżony. Pojazd holowano po zdarzeniu do (...) na badanie uszkodzenia a następnie na parking strzeżony.

Niesporne;

W dniu 9 kwietnia 2018 roku poszkodowana zawarła z A. T. umowę najmu pojazdu zastępczego. Stawkę najmu określono na 200 złotych netto za dobę a koszt podstawienia i odbioru po 65 złotych netto za każdą z opisanych usług. Najem trwał do dnia 28 czerwca 2018 roku a zatem zakończy się decyzją ubezpieczyciela o ustaleniu odszkodowania i kwalifikacji szkody.

Dowód:

- umowa najmu, karta 14;

W dniu 1 czerwca 2018 roku poszkodowani jako cedenci zawarli z A. T. umowę przelewu wierzytelności przysługującej cedentowi od ubezpieczyciela (...) spółka akcyjna w W. w związku z fakturą (...)

O zbyciu wierzytelności poinformowano pisemnie ubezpieczyciela.

Dowód:

- umowa cesji, karta 9;

- zawiadomienie, karta 10;

W trakcie likwidacji przedmiotowej szkody, poszkodowany zlecił A. T. trzykrotnie, w dniach 9 kwietnia 2018 roku 14 maja 2018 roku, 13 czerwca 2018 roku usługę holowania uszkodzonego pojazdu na parking położony w S. przy ul. (...), oraz celem przeprowadzenia badania technicznego, oraz na parking.

Dowód:

- zlecenie usługi holowania k. 11,12,13;

Ubezpieczyciel decyzjami z dnia 6 sierpnia 2018 roku oraz 10 sierpnia 2018 roku przyznał odszkodowanie w łącznej kwocie 1.045,50 złotych, zaś decyzją z dnia 11 maja 2018 roku ubezpieczyciel przyznał odszkodowanie 865,92 złotych tytułem kosztów wcześniejszego najmu pojazdu.

Niesporne

W dniu 29 19 lipca 2018 roku powódka wystawiła na rzecz poszkodowanej fakturę VAT nr (...) na łączną kwotę 17.989,98 zł brutto tytułem świadczonych usług, a następnie dwie korekty z dnia 12 lutego 2019 roku i 7 maja 2019 roku

Na wskazaną kwotę składały się między innymi kwoty:

- 9.840 zł brutto tytułem najmu pojazdu zastępczego przez 40 dni za stawkę 200 zł
netto za dobę;

- odbiór pojazdu zastępczego 79,95 złotych brutto;

- podstawienie pojazdu zastępczego 79,95 złotych brutto;

- holowanie pojazdu 3 razy po 479,70 złotych;

Dowód:

- faktura VAT, karta 15-16;

- faktury korekty karta 16 i 17;

Powódka wzywała ubezpieczyciela do zapłaty.

Niesporne;

Poszkodowany nie zgłaszał szkody ubezpieczycielowi. Zgłoszenia dokonał pracownik powódki w dniu 13 kwietnia 2018 roku. Poszkodowana wynajmowała pojazd za pośrednictwem (...), musiała zwrócić pojazd po wezwaniu (...) albowiem według ubezpieczyciela upłynął okres najmu. Do poszkodowanej doprowadzono pojazd zastępczy i od niej został odebrany. Po zakończonym najmie poszkodowana mogła pożyczyć i pożyczyła pojazd od brata zaś w sierpniu 2018 roku kupiła sobie inny pojazd.

Dowód:

- zeznania świadka A. S. karta 94 płyta CD;

Pojazd uszkodzony i wynajęty należało do klasy C. Średnia stawka dzienna najmu pojazdu zastępczego w rozliczeniu bezgotówkowym oraz wraz z opcjami dodatkowymi w klasie C to w przedziale 1-4 dni najmu 240,71 złotych netto, w przedziale 5-15 dni to 197,14 złotych netto zaś w przedziale 16-31 dni to 181,43 złotych netto. W ostatnim przedziale stawki wahały się w przedziale cenowym od 150 złotych do 230 złotych. Stawka 200 złotych netto za dobę jest stawką rynkową. Koszt podstawienia i odbioru wynosił średnio 49,55 złotych brutto a stawki wyniosły od 27 złotych do 50 złotych. W rozliczeniu bezgotówkowym zaś koszt ten wynosił od 59,47 złotych brutto do 64,42 złotych brutto. Przy rozliczeniu bezgotówkowym koszt holowania wynosi od 445,99 złotych brutto do 483,15 złotych brutto.

Dowód:

- opinia biegłego, karta 98-106;

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo okazało się zasadne w całości.

Niespornym jest, iż sprawcę szkody i pozwanego łączyła umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgodna z treścią przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 ze zm.).

Przepis art. 4 powyższej ustawy wskazuje, iż ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy w obowiązkowych ubezpieczeniach OC odszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej podmiotów objętych ubezpieczeniem. Natomiast w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (art. 22 ust 1 ustawy).

Zgodnie z treścią art. 822 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia OC ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Zgodnie z treścią art. 822 § 4 k.c. uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela.

W niniejszej sprawie powódka dochodziła kwoty odszkodowania tytułem kosztów najmu pojazdu zastępczego, dwóch holowani pojazdu (na przegląd techniczny, którego koszt został uiszczony przez ubezpieczyciela oraz przeprogramowania sterownika), parkingu pojazdu uszkodzonego, kosztów odebrania pojazdu po zakończonym najmie.

Powódka zażądała zapłaty od pozwanego kwoty 13.849,65 złotych w tym:

- koszt najmu pojazdu zastępczego 12.958,05 złotych (po uwzględnieniu kwoty 817,95 złotych);

- koszt holowania 325,95 złotych (po uwzględnieniu kwoty 153,75 złotych);

- pełen koszt jednego holowania 479,70 złotych;

- koszt podstawienia pojazdu i odbioru pojazdu 86,10 złotych (po uwzględnieniu kwoty 73,80 złotych);

W toku postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel, po sporządzeniu kalkulacji, uznał swoją odpowiedzialność i wypłacił poszkodowanemu odszkodowanie w kwotach wyżej opisanych.

Zakwestionowano zasadność poniesienia kosztów holowania pojazdu.

W zakresie najmu zakwestionowano okres i stawkę najmu. Wskazano na możliwość najmu pojazdu oferowaną przez pozwanego.

Powódka jest legitymowana czynnie na podstawie zawartej z poszkodowanym umowy cesji wierzytelności. Stosownie do treści art. 509 § 1 kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. W myśl § 2 tej normy wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

W rozpoznawanej sprawie pozwany nie kwestionował okoliczności, iż co do zasady obciąża go odpowiedzialność odszkodowawcza.

Pozwany zarzucił, iż dotychczas wypłacone kwoty w pełni zaspokoiły roszczenie strony powodowej. Wskazano, że stawki w wystawionej przez powódkę fakturze zostały zawyżone, zaś część usług nie pozostaje w związku ze zdarzeniem.

W judykaturze utrwalony jest pogląd, że odszkodowanie przysługujące od ubezpieczyciela obejmuje niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu, ustalone według cen występujących na lokalnym rynku (por. uchwała SN z 13 czerwca 2003 r., III CZP 32/03 i wskazane w jej uzasadnieniu orzecznictwo), zaś poszkodowany nie ma obowiązku poszukiwania warsztatów oferujących najniższe ceny prac naprawczych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy poszkodowanemu zarzucić można naruszenie wynikającego z art. 354 § 2 k.c. obowiązku współpracy z dłużnikiem, lub działanie sprzeczne z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zgodnie z którym poszkodowany jest zobowiązany zapobieżeniu zwiększenia się szkody, a więc sytuacja, w której poszkodowany świadomie lub przez niedbalstwo wybrał zakład oferujący usługi w zawyżonych cenach (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2002 r., I CKN 1466/99). To samo odnieść należy do obowiązku poszukiwania najtańszego najmu. W niniejszej sprawie sąd ustalił, że pozwana oferowała poszkodowanemu możliwość najmu pojazdu za jej pośrednictwem. Rozmowę, w imieniu poszkodowanego, prowadził pracownik przedsiębiorstwa powódki, po zapoznaniu się wstępnie z możliwością najmu i zasadami najmu, strona powodowa nie wskazała na żadne niedogodności, które miałyby wiązać się z najem pojazdu od pozwanego. Pracownik powódki faktycznie wskazywał aby ubezpieczyciel przesłał mu warunki najmu. Do dnia zamknięcia rozprawy sąd nie poznał jednak szczególnych preferencji poszkodowanego co do warunków najmu. Nie wskazano jakie warunki pozwanego nie byłyby akceptowane przez poszkodowanego. Stąd sąd przyjął, że istniała możliwość najmu pojazdu zastępczego. Możliwość taka istniała jednak tylko w takim czasie, w jakim poszkodowana wynajmowała pojazd przed jego zwrotem ubezpieczycielowi. Sroko (zeznania poszkodowanej – świadka) zmuszona została zwrócić pojazd ubezpieczycielowi to zdarzenie to uprawniało poszkodowaną do wynajęcia pojazdu z innego źródła. Skoro najem trwał krócej aniżeli data wydania decyzji w zakresie ostatecznej wyceny szkody, przyjętej jej kwalifikacji, uwzględnieniu podlegał cały okres najmu (56 dni).

Sąd przyjął również w tym okresie stawkę najmu ustaloną przez powódkę i poszkodowaną (200 złotych netto za dobę) albowiem z opinii biegłego wynika, że była to stawka rynkowa. Stąd należność za najem wyniosła 13.776 złotych a po uwzględnieniu wypłaconej kwoty 817,95 złotych do zapłaty pozostawała dochodzona kwota 12.958,05 złotych.

Koszt nieuwzględnionego holowania pojazdu sąd uznał jako zasadny. Pojazd należało przewieźć do (...) celem ustalenia kosztów naprawy i weryfikacji czy kwota ustalona przez ubezpieczyciela wystarczy na naprawę oraz jakie wystąpiły faktycznie uszkodzenia pojazdu. Pojazd następnie należało odwieźć na parking albowiem ustalono wystąpienie nieopłacalności naprawy i szkodę całkowitą.

Stąd zasądzeniu podlegała kwota kosztów dwóch holowań w tym jedne holowanie w pełnej wysokości 479,70 złotych, ponieważ jest to stawka rynkowa a w zakresie drugiego holowania różnicę miedzy kwotą 479,70 złotych a wypłaconą kwotą 153,75 złotych a zatem 325,95 złotych.

W zakresie kosztów odbioru pojazdu i jego podstawienia wypłacono 73,80 złotych do zapłaty pozostała zaś kwota 86,10 złotych. Koszt usługi podstawienia i odbioru (po 79,95 złotych za każdą z usług) nieznacznie przekracza stawki rynkowe.

Stąd na rzecz powódki zasądzono kwotę 13.849,65 złotych. O odsetkach orzeczono na podstawie art. 481 k.c. w zw. z art. 817 § 1 k.c. zgodnie z żądaniem pozwu.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu znajduje postawę prawną w art. 108 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. w związku z art. 98 § 1 k.p.c., który stanowi, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.

Koszty poniesione przez powoda to opłata od pozwu 693 złotych, zaliczka na poczet opinii biegłego 704 złotych oraz wynagrodzenie pełnomocnika wraz z opłatą od pełnomocnictwa 3.617 złotych. Suma tych kwot daje 5.014 złotych. W myśl art. 82 i 84 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zwrócono powódce nadpłaconą zaliczkę (1.200 złotych – 704 złotych).

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

- (...)

3.  (...)