Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Cz 160/14

POSTANOWIENIE

K., dnia 24 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO. Janusz Roszewski

Sędziowie: SSO. Barbara Mokras

SSO. Wojciech Vogt – spr.

po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2014 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa I. S.

przeciwko B. B.

o zapłatę

od postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 4 lutego 2014 r., sygn. akt (...)

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim odrzucił sprzeciw pozwanego B. B. z dnia 20 listopada 2013 r. od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanego dnia 31 października 2013 r. Ustalił, że pozwany został wezwany do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu i w terminie braków nie uzupełnił. Należało więc sprzeciw odrzucić.

Zażalenie od tego rozstrzygnięcia złożył pozwany podnosząc, że nie był wzywany do uzupełnienia braków. Wnosi więc o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Skarżący w zażaleniu myli się co do podstawy odrzucenia sprzeciwu. Podstawą ta nie był brak wystarczającej ilości egzemplarzy sprzeciwu alb brak przedłożenia odpisu pełnomocnictwa. Obowiązek jego przedłożenia wynika wprost z art. 89 § 1 k.p.c. w brzmieniu zmienionym przez art. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 16 września 2011 r. zmieniającym miedzy innymi ustawę z dniem 3 maja 2012 r. (Dz.U. Nr 233, poz,. (...)) i art. 128 k.p.c. Pełnomocnik był zobowiązany przez Sąd do uzupełnienia tego braku, a wezwanie odebrał w dniu 17 grudnia 2013 r. (k-28 akt). Braku tego mimo wezwania nie uzupełnił. Sąd I instancji miał więc obowiązek odrzucić sprzeciw.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało zgodnie z art. 385 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzec jak w sentencji.