Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 540/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 października 2020 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Rafał Nalepa

Protokolant p.o. staż Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku Artura Piekacza

po rozpoznaniu w dniu 23 października 2020 r.

sprawy M. L. syna C. i H. z domu O.

urodzonego (...) w T.

oskarżonego o czyn z art. 209 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonego i oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku

z dnia 24 czerwca 2020 r. sygn. akt II K 608/19

1.  uchyla zaskarżony wyrok w zakresie czynu przypisanego oskarżonemu M. L. w punkcie 1 wyroku i na podstawie art. 17 § 1 pkt 9 kpk postępowanie karne w tym zakresie umarza oraz uchyla rozstrzygnięcia z punktów 2 i 4;

2.  utrzymuje zaskarżony wyrok w zakresie rozstrzygnięcia z punktu 3;

3.  przekazuje sprawę w zakresie czynu zarzucanego oskarżonemu w akcie oskarżenia do ponownego rozpoznania;

4.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokat M. B. kwotę 516,60 (pięćset szesnaście 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym.