Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I S 24/11

POSTANOWIENIE

Dnia 28 lipca 2011 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : SSA Piotr Wójtowicz

Sędziowie : SA Elżbieta Karpeta

: SO (del.) Tomasz Ślęzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2011 r. w Katowicach,

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi powoda na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

w sprawie Sądu Okręgowego w (...) o sygn. akt II C 670/09, z powództwa A. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w K.

o zapłatę

p o s t a n a w i a :

1)  stwierdzić, że w postępowaniu o sygn. akt II C 670/09, toczącym się przed Sądem Okręgowym w (...) z powództwa A. K. przeciwko (...) S.A. w K. o zapłatę nastąpiła przewlekłość postępowania;

2)  przyznać powodowi od Skarbu Państwa-Sądu Okręgowego w (...) 2 000 (dwa tysiące) złotych;

3)  oddalić żądanie zapłaty w pozostałym zakresie.

I S 24/11

UZASADNIENIE

Skarżący A. K., pismem swego pełnomocnika, wniósł o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w (...) o sygnaturze akt II C 670/09 i przyznanie od Skarbu Państwa na rzecz skarżącego 20 000 złotych.

W uzasadnieniu skargi podniesiono, że od czasu rozprawy 2 listopada 2010 r., Sąd Okręgowy nie podjął żadnych czynności w sprawie, w szczególności nie rozpoznał wniosków dowodowych strony powodowej ani też nie wyznaczył terminu rozprawy.

Prezes Sądu Okręgowego w (...) zgłosił swoje przystąpienie do sprawy i wniósł o oddalenie skargi podnosząc, że w sprawie nie występuje zjawisko nieuzasadnionej przewlekłości postępowania, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Według Prezesa Sądu Okręgowego w (...), w sprawie podejmowane były czynności, ostatnia rozprawa została odroczona celem rozpoznania wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego oraz celem dołączenia akt innego postępowania cywilnego i było to uzasadnione koniecznością zapoznania się z tymi aktami przez sędziego referenta.

Alternatywnie Prezes Sądu Okręgowego w (...) wniósł o odrzucenie skargi jako nie spełniającej wymogów formalnych zawartych w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy wyżej wymienionej.

Sąd Apelacyjny ustalił co następuje:

Pozew w sprawie wpłynął do Sądu Okręgowego w (...) w dniu 23 grudnia 2009 roku i pismem z dnia 29 grudnia 2009 roku został skierowany do Wydziału II Cywilnego tego sądu. Do dnia rozprawy wyznaczonej na 2 listopada 2010 r. czynności w sprawie były podejmowane w sposób nie zakwestionowany w skardze. Rozprawa w tym dniu została odroczona na dzień 16 grudnia 2010 roku, celem zwrócenia się o akta sprawy o sygnaturze I C 668/04. W zarządzeniu wydanym w tym dniu sędzia referent polecił ustalenie, czy w dyspozycji Sądu Apelacyjnego w Katowicach pozostają akta sprawy o sygnaturze I ACa 165/08 i w tym samym dniu ustalone zostało, że akta te zostały przesłane ze skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego. Rozprawa w dniu 16 grudnia 2010 roku została odroczona celem rozpoznania wniosku powoda o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu rachunkowości oraz celem zapoznania się z aktami sprawy o sygnaturze I C 668/04. Następnie składane były pisma: pozwanego z dnia 17 grudnia 2010 roku i powoda z dnia 28 grudnia 2010 roku i 21 kwietnia 2011 roku, to ostatnie z wnioskiem o wyznaczenie rozprawy. Zarządzeniem z dnia 8 lipca 2011 roku, w dniu wpływu skargi na przewlekłość, zwrócono się o informację czy akta sprawy I C 668/04 zostały przesłane po rozpoznaniu kasacji i ich dołączenie, a w dniu 11 lipca 2011 roku wyznaczony został termin kolejnej rozprawy.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Skarga powoda zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843) strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu którego skarga dotyczy nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo też dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej, lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania). Dla oceny, czy doszło do przewlekłości postępowania znaczenie ma nie tylko czas trwania postępowania ale przede wszystkim terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez Sąd w celu wydania rozstrzygnięcia.

W okolicznościach sprawy, której dotyczy skarga, przyjąć należy, że terminowość podejmowanych czynności uzasadnia tezę o przewlekłości postępowania. Wprawdzie przewlekłość ta nastąpiła nie od czasu rozprawy z dnia 2 listopada 2010 roku jak podnosi skarżący, albowiem Sąd Okręgowy wyznaczył także rozprawę w dniu 16 grudnia 2010 roku, ale od czasu w którym Sąd ten miał możliwość zapoznania się z aktami sprawy, co było jedną z przyczyn odroczenia rozprawy, a możliwość ta najpóźniej powstała w marcu 2011 roku. Jak wynika z ustaleń w tym zakresie bowiem (notatka urzędowa z dnia 28 lipca 2011 roku), w marcu 2011 roku akta sprawy Sądu Okręgowego w (...) o sygnaturze I C 668/04 (sygn. akt Sądu Apelacyjnego w Katowicach I A Ca 165/08), zostały zwrócone do Sądu Okręgowego w (...). Przyjmując zatem, że Sąd prowadzący postępowanie którego skarga dotyczy, pozostawał w przekonaniu, od dnia w którym wpłynęło pismo Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 października 2010 roku, czyli od dnia 2 listopada 2010 roku, akta sprawy I C 668/04 (I ACa 165/08), znajdują się w Sądzie Najwyższym, brak czynności zmierzających do sprawdzenia czy mogą być już dostępne, wskazuje na przewlekłość postępowania. Biorąc pod uwagę datę zwrotu akt sprawy o sygnaturze I C 668/04 do Sądu Okręgowego w (...), występuje ona co najmniej od tego czasu, choć akta te, biorąc pod uwagę datę wydania przez Sąd Najwyższy postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, mogły być dostępne także wcześniej.

Nie ulega zatem wątpliwości, że przewlekłość postępowania, polegająca na braku czynności w sprawie, wyniknęła z braku właściwego monitorowania zwrotu akt które były, zdaniem Sądu Okręgowego, niezbędne dla kontynuowania postępowania w sprawie.

Odnosząc się do stanowiska zawartego w odpowiedzi na skargę należy stwierdzić, że wnioski w niej zawarte nie zasługują na uwzględnienie. Jak wyżej wskazano brak było właściwego monitorowania możliwości zapoznania się przez sędziego referenta z aktami sprawy, z powodu czego odroczona została rozprawa, a wniosek o odrzucenie skargi nie mógł zostać uwzględniony albowiem skarga zawiera wymagane uzasadnienie.

Reasumując, stwierdzić należy, że w toczącym się przed Sądem Okręgowym w (...), pod sygn. akt II C 670/09, postępowaniu doszło do nie podjęcia, pomimo istniejących obiektywnie możliwości, właściwych czynności w sprawie. Taka nieuzasadniona bezczynność Sądu nie znajduje żadnego usprawiedliwienia i musi zostać uznana za przejaw przewlekłości w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy sądowej bez nieuzasadnionej zwłoki, co skutkowało stwierdzeniem przewlekłości postępowania na podstawie art. 12 ust 2 tejże ustawy.

Wobec stwierdzonej przewlekłości uznać należy, że zaistniały także okoliczności określone w art. 12 ust. 4 wyżej wskazanej ustawy, uzasadniające przyznanie z tego tytułu od Skarbu Państwa- Sądu Okręgowego w (...) na rzecz skarżącego sumy pieniężnej w kwocie 2 000 zł. Określając wysokość rekompensaty Sąd Apelacyjny miał na względzie rodzaj sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, czas trwania przewlekłości, dolegliwość dla skarżącego spowodowaną przewlekłością postępowania, a także aktywność procesową skarżącego.

Dalej idące żądania skarżącego jako nieuzasadnione zostały oddalone (art. 12 ust.1 wyżej wymienionej ustawy).

Z tych przyczyn Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 12, w związku z art. 2 ust. 2, ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179 poz. 1843), orzekł jak w sentencji postanowienia.