Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I S 37/13

POSTANOWIENIE

Dnia 24 kwietnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie :

Przewodniczący:

SSA Małgorzata Wołczańska

SA Barbara Owczarek (spr.)

SA Anna Bohdziewicz

po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2013 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi J. J. (1)

przeciwko Skarbowi Państwa Prezesowi Sądu Okręgowego w (...)

o stwierdzenie przewlekłości postępowania toczącego się w Sądzie Okręgowym w C. pod sygn. akt I C 191/12

p o s t a n a w i a :

1)  stwierdzić, że w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w (...) w sprawie o sygn. akt IC 191/12 nastąpiła przewlekłość postępowania w okresie od 18 października 2012 r. do 21 grudnia 2012 r.;

2)  przyznać od Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Okręgowego w (...) na rzecz skarżącego J. J. (2) 2.000 (dwa tysiące) złotych;

3)  oddalić żądanie w pozostałym zakresie.

Sygn. akt I S 37/13

UZASADNIENIE

Skarżący J. J. (1) złożył skargę o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie prowadzonej przez Sąd Okręgowy w C. w Wydziale I Cywilnym, sygn. akt I C 191/12 i zasądzenie od Skarbu Państwa kwoty 20.000 zł.

Domagał się nadto zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

W uzasadnieniu skargi podnosił, że w miesiącu maju 2012 r. złożył pozew, Sąd I instancji wezwał go do jego uzupełnienia czemu zadośćuczynił a następnie 11 lutego 2013 r. wydał postanowienie. W ocenie skarżącego zwłoka nastąpiła w okresie od 15 lipca 2012 r. do 21 lutego 2013 r. przez opieszałe wezwanie powoda do uzupełnienia pozwu i wydanie postanowienia w dniu 21 lutego 2013 r.

Zdaniem J. J. (1) zostało naruszone prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie co naraziło go na straty finansowe i zdrowotne.

Skarb Państwa Prezes Sądu Okręgowego w (...) przystąpił do sprawy i wniósł o oddalenie skargi.

Sąd Apelacyjny analizując przebieg postępowania przed Sądem Okręgowym w C. ustalił, co następuje:

Powód J. J. (1) w dniu 25 maja 2012 r. (data wpływu do Sądu) złożył pozew w niniejszej sprawie, która została zarejestrowana w dniu 28 maja 2012 r.

W związku z wnioskiem powoda o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu powód został wezwany w dniu 1 czerwca 2012 r. do złożenia oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i dochodach.

Oświadczenie powoda wpłynęło do Sądu Okręgowego w dniu 19 czerwca 2012 r. a postanowieniem z dnia 29 czerwca 2012 r. Sąd Okręgowy zwolnił powoda od kosztów sądowych w całości i oddalił jego wniosek o ustanowienie pełnomocnika.

Odpis wyżej wymienionego postanowienia otrzymał powód 12 lipca 2012 r., a w dniu 18 lipca 2012 r. złożył zażalenie.

W dniu 17 sierpnia 2012 r. sędzia wydała zarządzenie o przedstawieniu akt Sądowi Apelacyjnemu z zażaleniem, zarządzenie to wykonane zostało 31 sierpnia 2012 r. a wpłynęło do Sądu Apelacyjnego 5 września 2012 r.

W dniu 28 września 2012 r. Sąd Apelacyjny rozpoznał zażalenie powoda i po doręczeniu orzeczenia powodowi w dniu 9 października 2012 r., akta zostały zwrócone Sądowi Okręgowemu w C. w dniu 18 października 2012 r. (data wpływu do Sądu Okręgowego).

W dniu 21 grudnia 2012 r. sędzia referent wydała zarządzenie o doręczenie odpisu pozwu zastępcy procesowemu pozwanego Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa i pozwanemu M. O. zobowiązując ich do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 21 dni. Zarządzenie wykonano 2 stycznia 2013 r., a zobowiązani otrzymali je 10 stycznia 2013 r.

Odpowiedzi na pozew obu pozwanych przesłane w zakreślonym przez Sąd terminie wpłynęły do Sądu Okręgowego w dniu 6 lutego 2013 r.

Postanowieniem z dnia 11 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy stwierdził swą niewłaściwość miejscową i sprawę przekazał do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w W..

W dniu 28 lutego 2013 r. powód złożył na to postanowienie zażalenie, a w dniu 7 marca 2013 r. zostało wydane zarządzenie o uzupełnieniu braków zażalenia.

Sąd Apelacyjny zważył.

Skarga jest częściowo uzasadniona.

Dla oceny, czy doszło do przewlekłości postępowania znaczenie ma nie tylko czas trwania postępowania, ale przede wszystkim terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez Sąd w celu wydania rozstrzygnięcia co do istoty, uwzględniając przy tym charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej zawiłości, w tym zachowania stron (art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, Dz.U. nr 179 poz. 184).

Analiza terminowości i prawidłowości podejmowanych przez Sąd Okręgowy czynności prowadzi do wniosku, że podejmowano je stosownie do wniosków i w odpowiednim czasie, za wyjątkiem terminu wydania przez sędziego referenta zarządzenia w dniu 21 grudnia 2012 r. o doręczeniu odpisu pozwu pozwanym. Akta z Sądu Apelacyjnego, po rozpoznaniu zażalenia powoda zostały zwrócone Sądowi Okręgowemu w dniu 18 października 2012 r.

W odpowiedzi na skargę Skarb Państwa – Prezes Sądu Okręgowego nie przytoczył okoliczności usprawiedliwiających niepodejmowanie czynności przez okres 2 miesięcy i w tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny uznał, iż w okresie od 18 października 2012 r. do 21 grudnia 2012 r. zaszła nieuzasadniona przewlekłość postępowania.

Wobec zaistnienia okoliczności określonych w przepisie art. 12 ust. 4 cyt. ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy sądowej bez nieuzasadnionej zwłoki stwierdzić należy, że uzasadnionym jest przyznanie od Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Okręgowego w (...) na rzecz skarżącego 2.000 zł.

Określając wysokość rekompensaty Sąd Apelacyjny miał na uwadze niewielką dolegliwość spowodowaną opieszałością postępowania oraz to, że przewlekłość dotyczy tylko jednej czynności i nie jest nadmierna.

Dalej idące żądanie skarżącego dotyczące stwierdzenia przewlekłości w pozostałym czasie zostało oddalone jako nieuzasadnione, na zasadzie art. 12 ust. 1 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy sądowej bez nieuzasadnionej zwłoki.

Mając na uwadze powyższe Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji.