Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 437/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 września 2020 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym

w składzie:

Przewodniczący: SSR Urszula Salwin-Kowalczyk

Protokolant: Monika Malanowska

przy udziale Prokuratora – Joanny Niedzielskiej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2019 r., 17 czerwca 2019 roku,9 lipca 2019 roku,9 grudnia 2019 roku,13 stycznia 2020 roku, 25 maja 2020 roku, 1 czerwca 2020 roku , 17 czerwca 2020 roku, 14 września 2020 roku

sprawy przeciwko R. K.

urodz. (...)

w N.

syna K. i J. z d. P.

oskarżonego o to, że: I. w dniu 7 kwietnia 2018 r. w O. , gm. W. , woj. (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia pojazdu mechanicznego marki D. o nr rej. (...) powodując straty w kwocie 15000 zł. na szkodę M. D., przy czym zarzucanego czynu dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o czyn z art. 278§1 kk w zw. z art.64§1 kk

II. w dniu 7 kwietnia 2018 roku w O. , gm. W. , woj. (...) prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny marki D. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości i posiadając 1,44 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu , będąc uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie , sygn.akt II K 216/09 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości ,

tj. o czyn z art. 178a§1 i 4 kk

orzeka

I.oskarżonego R. K. uznaje winnym popełnienia zarzucanego mu czynu z pkt I i za to na podstawie art. 278§1 kk w zw. z art.64§1 kk skazuje go , a na podstawie art. 278§1 kk wymierza mu karę 1 (jednego ) roku i 10 (dziesięciu ) miesięcy pozbawienia wolności;

II. oskarżonego R. K. uznaje winnym popełnienia zarzucanego mu czynu z pkt II i za to na podstawie art. 178a§1i 4 kk skazuje go , a na podstawie art. 178a§4 kk wymierza mu karę 10 (dziesięciu ) miesięcy pozbawienia wolności;

III.na podstawie art. 85§1 i 2 kk i art.86§1 kk wymierza oskarżonemu R. K. karę łączną 2 (dwóch) lat i 3 (trzech ) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.na podstawie art. 33§2 i3 kk w związku ze skazaniem za czyn z pkt I wymierza oskarżonemu R. K. karę grzywny w wymiarze 50 (pięćdziesiąt ) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki dziennej za równoważną kwocie 10 (dziesięciu) złotych;

V.na podstawie art. 42 § 3 k.k. wobec skazania za czyn opisany w pkt II wyroku orzeka wobec oskarżonego R. K. dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych ;

VI.na podstawie art. 43a § 2 k.k. wobec skazania za czyn opisany w pkt II wyroku zasądza od oskarżonego R. K. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 ( dziesięć tysięcy ) złotych;

VII.na podstawie art.624§1 kpk zwalnia oskarżonego R. K. z obowiązku ponoszenia kosztów postępowania przejmując je na rachunek Skarbu Państwa;

VIII.zasądza ze Skarbu Państwa na rzecz adw. J. K. kwotę 1008 (jeden tysiąc osiem złotych ) plus należny podatek VAT tytułem kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu.