Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 525/19

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 września 2020 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sylwia Wierzbowska – Zimoń

Protokolant: st.sekr.sąd. Katarzyna Dębowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09.09.2020 r.

sprawy:

M. M. (1)

s. M., G. z domu L.

ur. (...) w m. B.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 21.02.2017r. w sprawie (...) za czyn z 226§1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 1 roku, zobowiązano oskarżonego do informowania sądu o przebiegu okresu próby, orzeczono nawiązki. Wyrok uprawomocnił się w dniu 01.03.2017r. Postanowieniem z dnia 05.12.2017r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary.

II.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 10.10.2017r. w sprawie (...) za czyn z art. 207§1 kk na karę 1 roku ograniczenia wolności polegającego na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 w stosunku miesięcznym , za czyn z art. 226§1 kk na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności polegającego na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 w stosunku miesięcznym; orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy ograniczenia wolności polegającego na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) w stosunku miesięcznym; na poczet orzeczonej kary ograniczenia wolności zaliczono okres zatrzymania oskarżonego w dniu 10.05.2017 r., w godzinach od 15:35 do 16:55, orzeczono nakaz okresowego opuszczenia przez oskarżonego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną lokalu na czas 1 (jednego) roku i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 500 metrów; zobowiązano oskarżonego do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu, orzeczono nawiązki, wyrok uprawomocnił się w dniu 18.10.2017r. Postanowieniem z dnia 06.11.2018r. karę ograniczenia wolności zamieniono na karę zastępczą pozbawienia wolności 138 dni.

III.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 05.12.2017r. w sprawie (...) za 2 czyny z art. 222§1 kk stanowiące ciąg przestępstw określony w artykule 91§1 kk na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym, za czyn z art. 224§2 kk na karę 5 (pięciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym, za czyn z art. 226§1 kk na karę 5 (pięciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym, orzeczono karę łączną 2 (dwóch) lat ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym, zaliczono okres zatrzymania oskarżonego w dniu 17.09.2017r. od godz. 17.45 do godz. 18.20, orzeczono nawiązki. Wyrok uprawomocnił się w dniu 13.12.2017r.

IV.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 17.04.2018r. w sprawie (...) za czyn z art. 244 kk na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym. Wyrok uprawomocnił się w dniu 02.05.2018r.

V.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 22.08.2018r. w sprawie (...) za czyn z art. 209§1 i 1a kk i na karę 2 (dwóch) lat ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym, zobowiązano oskarżonego do łożenia bieżących alimentów na rzecz córek A. M. i P. M., Wyrok uprawomocnił się w dniu 30.08.2018r.

VI.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 12.12.2018r. w sprawie (...) za dwa czyny z art. 244 kk w zw. z art. 91§1 kk na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, za dwa czyny z art. 222§1 kk w zw. z art. 91 §1 kk na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 226§1 kk na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 190§1 kk na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, zaliczono okres zatrzymania oskarżonego w dniach 14.07.2018r. godz. 12.15 do 15.07.2018r. godz. 13.20 orzeczono zadośćuczynienie. Wyrok uprawomocnił się w dniu 20.12.2018r.

VII.  Wyrokiem łącznym Sadu Rejonowego w B. z dnia 03.07.2019r. w sprawie (...) na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z zaliczeniem okresów: 17.09.2017r. godz.17:45 do godz. 18:20 i 14.07.2018r. godz. 12:15 do 15.07.2018r. godz. 13:20, ustalając początek kary na 30.09.2019r., łącząc wyroki w sprawach (...), (...), (...), (...) Sądu rejonowego w B.. Wyrok uprawomocnił się w dniu 11.07.2019r.

VIII.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 19.08.2019r. w sprawie II K 22/19 za czyny z art. 207 § 1 kk i art. 244 kk na karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 27.08.2019r.

IX.  Sądu Rejonowego w Brzezinach z dnia 04.10.2019r. w sprawie (...) za czyn z art. 209 § 1 kk na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w miesiącu. Wyrok uprawomocnił się w dniu 12.10.2019r.

w przedmiocie wydania wyroku łącznego :

1.  na podstawie art. 568a§1 pkt. 2 kpk w zw. z art. 85§1 i 2 kk, art.86§1 kk w zw. z art. 87§1 kk w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 19.06.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) karę ograniczenia wolności wymierzoną wobec M. M. (1) wyrokiem opisanym w punkcie IX oraz kary pozbawienia wolności wymierzone wobec M. M. (1) wyrokami opisanym w punktach VII i VIII łączy i wymierza M. M. (1) karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 577 kpk na poczet wymierzonej kary łącznej pozbawienia wolności ujętej w pkt. 1 zalicza okres 17.09.2017r. od godz. 17.45 do godz. 18.20, i 14.07.2018r. godz. 12.15 do 15.07.2018r. godz. 13.20 przyjmując początek kary od 30.04.2019r.;

3.  uznaje, że kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczone wobec M. M. (1) w wyrokach opisanych w pkt. VII do IX zostały pochłonięte niniejszym wyrokiem łącznym, zaś w pozostałym zakresie wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu,

4.  umarza postępowanie w odniesieniu do wyroków z pkt. I do VI;

5.  zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów wydania wyroku łącznego, obciążając nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Sygnatura akt

II K 525/19

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.

Sąd Rejonowy w B.

21.02.2017r.

(...)

2.

Sąd Rejonowy w B.

10.10.2017r.

(...)

3.

Sąd Rejonowy w B.

05.12.2017r.

(...)

4.

Sąd Rejonowy w B.

17.04.2018r.

(...)

5.

Sąd Rejonowy w B.

22.08.2018r.

(...)

6.

Sąd Rejonowy w B.

12.12.2018r.

(...)

7.

Sąd Rejonowy w B.

03.07.2019r.

(...)

8.

Sąd Rejonowy w B.

19.08.2019r.

(...)

9.

Sąd Rejonowy w B.

04.10.2019r.

(...)

1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.

2.

3.

4.

Wyrok łączny Sądu Rejonowego w B. z dnia 03.07.2019r. w sprawie (...) na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z zaliczeniem okresów: 17.09.2017r. godz.17:45 do godz. 18:20 i 14.07.2018r. godz. 12:15 do 15.07.2018r. godz. 13:20, ustalając początek kary na 30.09.2019r., łącząc wyroki w sprawach (...), (...), (...), (...) Sądu Rejonowego w B.. Wyrok uprawomocnił się w dniu 11.07.2019r.

Wyrok Sądu Rejonowego w B. z dnia 19.08.2019r. w sprawie (...) za czyny z art. 207 § 1 kk i art. 244 kk na karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnił się w dniu 27.08.2019r.

Wyrok Sądu Rejonowego w B. z dnia 04.10.2019r. w sprawie (...) za czyn z art. 209 § 1 kk na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w miesiącu. Wyrok uprawomocnił się w dniu 12.10.2019r.

Opinia o skazanym, z której wynika, iż M. M. (1) posiada wykształcenie średnie techniczne. Przed osadzeniem podejmował prace dorywcze. Pieniądze przeznaczał na alkohol i papierosy. Jest rozwiedziony i posiada dwie córki wobec, których jest zobowiązany alimentacyjnie. Alimentów nie płaci i posiada z tego tytułu zadłużenie w kwocie 52 672 zł. Mieszkał z matką pomimo orzeczonego zakazu zbliżania się do niej. Pozostawał także na jej utrzymaniu.

Skazany wobec popełnionych czynów przestępczych deklaruje bezkrytyczny stosunek. Jego zachowanie w czasie wykonywania kary jest umiarkowane. Był nagradzany regulaminowo ale także karany dyscyplinarnie za bycie pod wpływem alkoholu. Nie uczestniczy w strukturach podkultury przestępczej. Wobec przełożonych stara się prezentować postawy regulaminowe. Nie wymaga dyscyplinowania. Nie jest zainteresowany udziałem w programach resocjalizacyjnych. Pracuje nieodpłatnie jako pomoc kuchenna. Prognoza kryminologiczno-społeczna jest umiarkowana.

W dniu 27.10.2020r. nabywa uprawnienie do warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary.

Odpis wyroku

Dane z Noesad

Karta karna

Akta sprawy

Dane z Noesad

Akta sprawy

Dane z KRK

Odpis wyroku

Akta sprawy

Odpis wyroku

Dane z KRK

Akta sprawy

opinia

k. 17-18

k. 11

k. 8, k.28-30

k. 12

k. 8, 28-30

k. 9,

k. 10

k. 8, k. 28-30

k. 37-41

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.  Ocena Dowodów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Pkt od 1 do 4

Dane z KRK

Dane z Noe-sad

Odpisy wyroków

Akta sprawy

Opinia

Stan faktyczny sprawy Sąd ustalił w oparciu o akta spraw, odpisy wyroków, a także w oparciu o aktualne dane z Krajowego Rejestru Karnego , systemu Noe-Sad i opinię z Aresztu Śledczego w K.. Materiał dowodowy w postaci tych dokumentów był spójny i logiczny, uznano go za wiarygodny.

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

Sąd Rejonowy w B. (...)

Wyrok z dn. 03.07.2019r.

Kara 2 lat pozbawienia wolności

2.

Sąd Rejonowy w B. (...)

Wyrok z dn. 19.08.2019r.

Kara 1 roku pozbawienia wolności

3.

Sąd Rejonowy w B.

(...)

Wyrok z dn. 04.10.2019r.

Kara 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w miesiącu

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

M. M. (1) nie był prawomocnie skazany wyrokami zapadłymi przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (pkt 1 do 14 karty karnej z k. 59-62). Brak jest więc przesłanek do badania warunków do wydania wyroku łącznego na podstawie przepisów obowiązujących do 30.06.2015r. Nie był także skazany wyrokami zapadłymi po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 19.06.2020r. Przesłanki do wydania wyroku łącznego zachodzą wobec wyroków skazujących M. M. (1) i podlegających wykonaniu tj. z punktu 7, 8, 9 karty karnej k. 30.

W niniejszej sprawie spełnione były warunki przewidziane w art. 85 § 1 i 2 kk, w odniesieniu do wyroków: (...) Sądu Rejonowego w B. w zakresie kary ograniczenia wolności, której skazany nie wykonał do dnia dzisiejszego z uwagi na osadzenie w jednostce penitencjarnej, (...) Sądu Rejonowego w B. w zakresie kary 2 lat pozbawienia wolności, którą to karę skazany odbywa od dnia 30.04.2019r. do dnia 26.04.2021r. i (...) Sądu Rejonowego w B. w zakresie kary pozbawienia wolności w wymiarze jednego roku, którą skazany będzie odbywał od dnia 26.04.2021r. do dnia 26.04.2022r. Sądy aktualnie nie mają obowiązku orzeczenia kary łącznej w przypadku zbiegu kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności, co wynika z sentencji wyroku i treści uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2019r. sygn. akt P 20/17 (Dz.U. poz. 1135), jednak nadal mają taką kompetencję, a przepis art. 87 § 1 kk nadal uprawnia sąd do połączenia kar pozbawienia wolności z karami ograniczenia wolności. Takie połączenie było zasadne w odniesieniu do skazanego M.M. (1), gdyż wykonanie kary pozbawienia wolności wobec skazanego z uwagi na jego postawę, bezkrytyczny stosunek do popełnionych przestępstw, wielokrotną karalność i dotychczasowy sposób życia, jest niewątpliwie bardziej celowe i społecznie uzasadnione, co także wpłynie wychowawczo i prewencyjnie na skazanego.

4.  WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Wymierzając karę łączną pozbawienia wolności w odniesieniu do wyroków opisanych w punktach: VII do IX wyroku łącznego Sąd orzekający zastosował zasadę mieszaną. Miedzy czynami nie zachodziła łączność przedmiotowa czy podmiotowa.

Z tego względu zasadnym było orzeczenie wobec M. M. (1) kary łącznej w wymiarze 3 lat pozbawienia wolności w miejsce kar jednostkowych wymierzonych wyrokami opisanymi w punktach VII do IX. Biorąc pod uwagę, że najwyższą karą jednostkową była kara 2 lat pozbawienia wolności, zaś suma kar podlegających łączeniu wynosiła 3 lata i 3 miesiące, zasadne okazało się wymierzenie kary łącznej 3 lat pozbawienia wolności. Brak okoliczności poczytanych na korzyść skazanego.

Skazany jest negatywnie ustosunkowany do oddziaływań wychowawczych ukierunkowanych na realizację celów wykonywania kary pozbawienia wolności. Nie wykazuje zainteresowania podjęciem dostępnych form szkolenia i doskonalenia, a jego stosunek do popełnionych przestępstw jest bezkrytyczny. Opinia z Zakładu Karnego jest umiarkowana a prognoza kryminologiczno-społeczna niepewna.

W ocenie Sądu orzekającego, wymierzona kara łączna spełni swe cele wychowawcze i zapobiegawcze wobec niepoprawnego sprawcy, który nie wyciągał konstruktywnych wniosków z orzekanych wyroków i kar nimi wymierzanych, a dopuszczał się kolejnych występków. Jednocześnie jego aktualna postawa prezentowana podczas izolacji w warunkach zakładu karnego świadczy, że proces resocjalizacyjny wymaga kontynuacji.

5.  Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

6.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Pkt 2

Pkt 3

Początek kary od 30.04.2019r. co jest konsekwencją wprowadzenia do wykonania w tej dacie kary ze sprawy (...),

zaliczono okres 17.09.2017r. od godz. 17.45 do godz. 18:20 i 14.07.2018r. godz. 12:15 do 15.07.2018r. godz. 13:20 (ze sprawy (...))

Wyroki w częściach dotyczących kar zostały pochłonięte wyrokiem łącznym, zaś w pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Pkt 5

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 624 § 1 kpk. Skazany odbywając karę pozbawienia wolności i nie posiadając majątku a posiadając zobowiązania alimentacyjne , nie miałby realnej możliwości uregulowania kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego.

7.  PODPIS