Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt XI GC 185/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S., dnia 10 listopada 2020 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XI Wydział Gospodarczy w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Muzyka

Protokolant: Edyta Jurkowska

po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2020 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa F. S., P. Ł.

przeciwko (...) spółka akcyjna V. (...) z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) spółka akcyjna V. (...) z siedzibą w W. łącznie na rzecz powodów F. S., P. Ł. kwotę 5100 zł (pięć tysięcy sto złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 31 maja 2019 r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 2234 zł (dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery złote), tytułem zwrotu kosztów procesu;

III.  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie kwotę 1180,80 zł (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy), tytułem kosztów sądowych.

SSR Andrzej Muzyka

Sygnatura akt XI GC 185/20

UZASADNIENIE

Sprawa rozpoznana w postępowaniu „zwykłym”

Powodowie F. S. i P. Ł. wnieśli przeciwko pozwanemu (...) spółce akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę kwoty 5100 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 31 maja 2019 roku do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych tytułem dalszych kosztów najmu pojazdu zastępczego. W uzasadnieniu pozwu wskazali, iż dnia 4 stycznia 2019 roku doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego uszkodzeniu uległ pojazd marki T. (...) nr rej. (...) należący do P. N.. Sprawca szkody objęty był ochroną ubezpieczeniową na podstawie ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej z (...) spółką akcyjną V. (...) w W.. Poszkodowany zwrócił się do powodów o pomoc w dochodzeniu należnego odszkodowania, a jednocześnie wynajął u powodów pojazd zastępczy, zbywając na rzecz powodów przysługującą mu wierzytelność w stosunku do ubezpieczyciela sprawcy szkody. Z tego tytułu powodowie wystawili na rzecz poszkodowanego fakturę VAT na kwotę 10627,20 zł, przyjmując dobową stawkę najmu na poziomie 180 zł netto przy okresie najmu wynoszącym 48 dni. Powodowie podali, że decyzją z dnia 30 kwietnia 2019 r. ubezpieczyciel odmówił zaspokojenia roszczenia o zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego twierdząc, że okres 21 dni, w jakim uprzednio zapewnił poszkodowanemu możliwość korzystania z pojazdu zastępczego winien wystarczyć na naprawę pojazdu przez poszkodowanego. Powodowie wezwali ubezpieczyciela sprawcy do zapłaty odszkodowania, jednakże pozwany podtrzymał decyzje odmowne.

Nakazem zapłaty z dnia 20 grudnia 2019 r. Sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

W przepisanym terminie (...) spółka akcyjna V. (...) w W. wniosła sprzeciw od ww. nakazu zapłaty zaskarżając nakaz w całości, wnosząc o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu sprzeciwu pozwana poinformowała, że w ramach rekompensaty zapewniła poszkodowanemu bezpłatne korzystanie z pojazdu zastępczego przez 21 dni i w jej ocenie dalsze roszczenia powodów z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego nie przysługują. Pozwana zakwestionowała żądanie powodów co do zasady i podała, że według dokonanych w toku postępowania likwidacyjnego ustaleń poszkodowany jest właścicielem/użytkownikiem także innych pojazdów mechanicznych, za pomocą których mógłby wypełniać ewentualne potrzeby transportowe. Pozwana zakwestionowała roszczenie powodów także co do wysokości, kwestionując zarówno okres najmu jak i stawkę najmu. Podała, że po stronie warsztatu naprawczego wystąpił w niniejszej sprawie szereg zaniedbań, który poskutkował bezzasadnym wydłużeniem okresu naprawy, a w konsekwencji najmu. Pozwana podniosła, że warsztat naprawczy dysponował zweryfikowaną i zaakceptowaną przez pozwaną kalkulacją już w dniu 23 stycznia 2019 roku, a tymczasem warsztat nie robił nic, a dopiero 13 lutego 2019 roku zgłosił konieczność dodatkowych oględzin. Pozwana zarzuciła nadto, że naprawa zakończyła się 15 marca 2019 roku, a najem trwał do 20 marca 2019 roku, co też zakwestionowała. Odnośnie stawki zastosowanej przez powodów pozwana podniosła, że jest zawyżona. Pozwana zakwestionowała także legitymację powodów do dochodzenia roszczenia.

W toku postępowania strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Dnia 4 stycznia 2019 roku doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego uszkodzeniu uległ pojazd marki T. (...) nr rej. (...), należący do P. N.. Sprawca zdarzenia posiadał ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych wykupioną w (...) spółce akcyjnej V. (...) w W.. Szkoda została zgłoszona w dniu szkody i została zarejestrowana pod numerem (...).

Pozwana zorganizowała wynajem pojazdu zastępczego dla poszkodowanego.

W poniedziałek, dnia 7 stycznia 2019 r. w miejscu zamieszkania poszkodowanego doszło do pierwszych, zewnętrznych oględzin pojazdu przez rzeczoznawcę działającego na zlecenie pozwanej. Pozwana sporządziła wstępny kosztorys naprawy pojazdu w systemie eksperckim E. we wtorek, dnia 15 stycznia 2019 r. W czwartek, dnia 17 stycznia 2019 r. poszkodowany podpisał dla (...) spółki z ograniczona odpowiedzialnością spółki komandytowej w S. zlecenie wstępne naprawy, a (...) sporządziła w systemie eksperckim A., w oparciu o wcześniejszy kosztorys pozwanej, własną kalkulację kosztów naprawy pojazdu, przesyłając go drogą elektroniczną do pozwanej z prośbą o akceptację i potwierdzenie przyjęcia przez pozwaną odpowiedzialności za szkodę.

We wtorek, dnia 22 stycznia 2019 r. pozwana wydała decyzję odszkodowawczą przyjmując odpowiedzialność za szkodę i przyznając (...) kwotę odszkodowania 9174,66 zł w oparciu o własny, wstępny kosztorys naprawy.

W środę, dnia 23 stycznia 2019 r. rzeczoznawca działający na zlecenie pozwanej dokonał weryfikacji wstępnego kosztorysu naprawy sporządzonego przez (...). O wyniku weryfikacji powiadomiono (...).

W piątek, dnia 25 stycznia 2019 r. zakończony został zorganizowany przez pozwaną wynajem dla poszkodowanego samochodu zastępczego.

W dniu 27 stycznia 2019 r. poszkodowany zawarł z powodami umowę najmu samochodu zastępczego wynajmując od nich samochód zastępczy marki F. (...) nr rej. (...). W umowie ustalono stawkę 180 zł netto za każda rozpoczętą dobę najmu. Poszkodowany zwrócił się do powodów o pomoc w dochodzeniu należnego odszkodowania

W poniedziałek, dnia 11 lutego 2019 r. poszkodowany podpisał właściwe zlecenie dla (...) przeprowadzenia naprawy jego pojazdu i (...) rozpoczęła prace naprawcze. Po rozbrojeniu pojazdu ujawniono istnienie w nim licznych uszkodzeń elementów wewnętrznych, dlatego (...) w środę, dnia 13 lutego 2019 r. przesłała pozwanej drogą elektroniczną fotografie dodatkowych uszkodzeń oraz uzupełniony kosztorys naprawy. Z fotografii wynika, że nie wstrzymano przy tym naprawy pojazdu i wcześniej już wymieniono w nim na nowe drzwi przednie prawe i błotnik przedni prawy.

O akceptację tego kosztorysu (...) monitowała pozwaną w dniach 18 lutego 2019 r, 19 lutego 2019 r. i 20 lutego 2019 r. i w środę, dnia 20 lutego 2019 r. rzeczoznawca działający na zlecenie pozwanej zweryfikował uzupełniony kosztorys (...). Zweryfikowaną kalkulację przesłano do (...) w dniu 21 lutego 2019 r., w czwartek, czyli po 6 dniach roboczych od jej otrzymania przez pozwaną.

W piątek, dnia 1 marca 2019 r. w trakcie dalszej naprawy (...) stwierdziła niewielkie uszkodzenia maski pojazdu skutkujące koniecznością jej naprawy i lakierowania, o czym powiadomiła pozwaną drogą elektroniczną. Podjęto naprawę maski nie czekając na akceptację pozwanej. Weryfikacja wspomnianej kalkulacji została przeprowadzona przez rzeczoznawców działających na zlecenie pozwanej we wtorek, dnia 05 marca 2019 r., o czym świadczy adnotacja naniesiona na tym kosztorysie. O wyniku weryfikacji bezzwłocznie powiadomiono (...).

Jak ma wynikać z przedstawionego przez (...) harmonogramu naprawy pojazdu miała ona zamówić niezbędne do realizacji naprawy części zamienne we wtorek, dnia 05 marca 2019 r., a otrzymać je w czwartek, dnia 7 marca 2019 r. Fotografie sporządzone przez (...) i przesłane pozwanej w środę, dnia 13 lutego 2019 r. wskazują, że w dniu tym wymieniono już w pojeździe drzwi i błotnik, zatem części te musiały być wcześniej zgromadzone.

Z tego samego harmonogramu ma wynikać, że naprawa omawianego pojazdu została zakończona we wtorek, dnia 19 marca 2019 r., a poszkodowany zwrócił powodom wynajęty od nich samochód zastępczy w środę, dnia 20 marca 2019 r.

Pierwsze dodatkowe oględziny pojazdu przez (...) były w pełni uzasadnione, to w ich wyniku powinny być ujawnione wszystkie uszkodzenia omawianego samochodu. Drugie oględziny dodatkowe przeprowadzone przez (...) nie powinny mieć miejsca, nie wstrzymywały one toku naprawy.

W dniu 19 marca 2019 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w S. wystawiła na pozwanego fakturę Vat nr (...) na kwotę 22624,16 zł z tytułu naprawy samochodu T. (...) nr rej. (...).

Dowód:

- odpis z KRS pozwanego k.41-42,

- akta szkody płyta CD k.43, 100 wraz z wydrukiem k.101-260, w szczególności:

- oświadczenie sprawcy kolizji k.97, 101, 104 verte,

- kserokopia dowodu rejestracyjnego k.88, 108,

- kserokopia prawa jazdy k.93-93 verte, 113-113 verte,

- zgłoszenie numer (...) k.84 verte-83, 133verte-134

- protokół szkody k.175,

- informacja o szkodzie k.49-51, 135-139,

- mail w sprawie przyjęcia odpowiedzialności za szkodę k.94,

- informacja o kosztach naprawy od pozwanej k.54, 70-73, 76-79,

- kosztorys nr (...) z dnia 15.01.2019 r. k.54 verte-57,

- upoważnienie dla (...) k.96, 99, 103 verte, 106 verte,

- pełnomocnictwo k.202,

- oświadczenie zleceniodawcy k.95 verte, 98 verte, 103, 106,

- procedura likwidacji szkód k.96 verte, 104, 107

- decyzja pozwanego z dnia 22.01.2019 r.k.53 z pismem przewodnim k.52,

- zlecenie wstępne k.95, 98, 102 verte, 105 verte,

- kosztorys z dnia 17.01.2019 r. k.89-92, 109-112,

- korespondencja e-mail k. 87, 102, 105

- decyzja pozwanego z dnia 22.01.2019 r. k.53,69,75,

- oświadczenie poszkodowanego o najmie od pozwanego k.9 verte,

- faktura (...) za najem k.172,

- umowa najmu z dnia 27.01.2019 r. k.7 verte, 46,

- oświadczenie do umowy najmu k.9, 47, 47 verte,

- upoważnienie od poszkodowanego dla żony k. 10, 48,

- zlecenie wykonana usługi z dnia 11.02.2019 r. k. 11,

- e-mail z dnia 13.02.2019 r. k.191

- dokumentacja fotograficzna dodatkowych uszkodzeń k. 196-200,

- kalkulacja (...) z dnia 13.02.2019 r. k.192-195,

- harmonogramu naprawy pojazdu k. 10 verte, 48 verte,

- monity (...) o akceptację k. 204 akt, 215, 221, 86,87

- kosztorys zaakceptowany przez pozwanego k. 217-220 akt sprawy wraz z mailem k.216,

- e-mail (...) dot. dodatkowych uszkodzeń k. 124 wraz z fotografiami k. 125, 118-123

- wewnętrzna korespondencja (...) k.316,

- ostateczny kosztorys k. 12 verte - 16, 126-129

- potwierdzenie zwrotu pojazdu k. 8 akt, 46 verte,

- faktura Vat nr (...) verte 12,

- decyzja pozwanego z dnia 15.03.2019 r.dot holowania k.67,

- decyzja pozwanego z dnia 15.05.2019 r. k.74,

- umowy o świadczenie usług najmu k.278-289,

- zeznania świadka K. N. k.311-311 verte,

- zeznania świadka K. P. k.311 verte,

- pisemna opinia biegłego sądowego W. S. k.324-341,

- ustna uzupełniająca opinia biegłego sądowego W. S. k. 373,

Powodowie w dniu 31 marca 2019 r. wystawili na rzecz poszkodowanego fakturę VAT nr (...) na kwotę 10627,20 zł brutto tytułem najmu pojazdu zastępczego przez okres 48 dni, przy dobowej stawce najmu wynoszącej 180 zł netto.

Dowód:

- potwierdzenie zwrotu pojazdu k.8, 46 verte

- faktura VAT nr (...) k.8 verte, 44.

Dnia 31 marca 2019 r. poszkodowany zawarł z powodami umowę cesji wierzytelności, na podstawie której zbył na rzecz powodów przysługującą mu wierzytelność z tytułu faktury wystawionej za najem pojazdu zastępczego w stosunku do pozwanego.

Dowód:

- umowa cesji wierzytelności z dnia 31.03.2019 r. k.21, 45 verte.

W dniu 2 kwietnia 2019 roku pozwana przyznała (...) kwotę 8592,98 zł brutto tytułem dopłaty na podstawie zweryfikowanej faktury FV (...).

Dowód:

- decyzja o dopłacie do odszkodowania k. 60, 65, 80 z pismem przewodnim k.59,

Pismem z dnia 12 kwietnia 2019 r. powodowie zwrócili się do ubezpieczyciela sprawcy szkody o wypłatę odszkodowania w kwocie 10627,20 zł z tytułu pełnej rekompensaty kosztów poniesionych za wynajem samochodu zastępczego udokumentowanych fakturą Vat nr (...).

Dowód:

- pismo z dnia 12.04.2019 r. k.7, 44 verte-45,

Decyzją z dnia 30 kwietnia 2019 r. ubezpieczyciel sprawcy szkody odmówił wypłaty odszkodowania z tytułu najmu pojazdu zastępczego na podstawie faktury Vat nr (...). W decyzji pozwany podał, że za uzasadniony i pozostający w związku ze szkoda uznano 21 dni najmu, który to najem został zorganizowany dla poszkodowanego przez pozwanego

W decyzji z dnia 30 kwietnia 2019 roku pozwany przyznał dla (...) kwotę 4856,53 zł tytułem dopłaty do odszkodowania za naprawę.

Dowód:

- decyzja (...) verte,

- decyzja k.82,83-84

Wezwaniem do zapłaty z dnia 10 maja 2019 roku 2019 roku powodowie ponownie wezwali pozwaną do zapłaty kwoty 10627,20 zł. W piśmie z dnia 3 czerwca 2019 roku pozwane towarzystwo poinformowało, że nie ma podstaw do zmiany decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania z tytułu kosztów najmu pojazdu zastępczego.

Dowód:

- wezwanie do zapłaty k.18-19, 223-224

- pismo pozwanej k.20, 64,

Urealniony, łączny czas trwania właściwej naprawy pojazdu T. (...) po szkodzie z dnia 4 stycznia 2019 r. wynosił 7 dni roboczych. Zasadny był wynajem przez poszkodowanego pojazdu zastępczego od powodów od dnia początku tego najmu, czyli od dnia 27 stycznia 2019 r. do dnia 19 lutego 2019 r., kiedy to naprawa pojazdu, a wraz z nią i wynajem pojazdu zastępczego powinny zostać zakończone. Łącznie stanowi to 24 dni kalendarzowe uzasadnionego czasu trwania wynajmu przez poszkodowanego pojazdu zastępczego od powodów.

Stawki za wynajem samochodu marki T. (...) jak samochód uszkodzony lub jego odpowiednika (np. A. (...), V. (...), F. (...), S. (...), R. (...), C. (...), O. (...)), bez limitu kilometrów dziennego przebiegu i bez udziału własnego wynajmującego w ewentualnych szkodach (w takiej opcji zawarto umowę) i na czas ponad 15 dni (gdyż tyle czasu trwał faktyczny i uzasadniony najem), na początku 2019 roku, zawierały się w przedziale od ok. 175 do ok. 254 zł netto za dobę, przeciętnie - około 220 zł netto za dobę.

Stawki na rynku (...) za wynajem samochodu zastępczego w klasie samochodów odpowiadających marce wynajętego samochodu marki F. (...), czyli pojazdu z segmentu C przy założeniu wynajmu na okres ponad 15 dni, gdyż taki był rzeczywisty i uzasadniony czas trwania wynajmu oraz w opcji bez limitu kilometrów przebiegu dobowego i bez udziału własnego wynajmującego w ewentualnych szkodach (na takich warunkach zawarto rozpatrywaną umowę) na początku 2019 roku zawierały się w przedziale 130-214 zł netto przeciętnie 171 zł/dobę netto

Stawka użyta przez powodów w umowie najmu oraz w fakturze za wynajem wynosząca 180 zł netto za dobę należała do najniższych stawek stosowanych ówcześnie na rynku lokalnym przy wynajmie pojazdów z segmentu (...) jak samochód uszkodzony i mieściła się w przedziale stawek stosowanych przy wynajmach pojazdów z segmentu C, jak samochód wynajęty poszkodowanemu, zatem nie można jej uznać za zawyżoną.

Pozwana dołączyła do akt sprawy umowę o współpracy jedynie z jedną firmą (...), ale firma ta nie posiada Oddziału w S. (najbliższy jest w P.), zatem nie można jej traktować jako działającej na rynku lokalnym.

Dowód:

- pisemna opinia biegłego sądowego W. S. k.99-109,

- ustana uzupełniająca opinia biegłego sądowego W. S. k.136,

Sąd zważył, co następuje.

W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz na podstawie poczynionych ustaleń roszczenie powodów podlegało uwzględnieniu w całości.

Stan faktyczny albo był bezsporny – w zakresie dat poszczególnych czynności przy likwidacji szkody, faktu najmu pojazdu zastępczego albo Sąd ustalił na podstawie zgromadzonych w sprawie dokumentów, zeznań świadków K. N. i K. P. oraz pisemnej i ustnej opinii biegłego sądowego W. S.. Sąd w całości dał wiarę tym dowodom, w szczególności brak było jakichkolwiek podstaw do kwestionowania prawdziwości zeznań świadków.

Roszczenie przedstawione przez powodów ma charakter roszczenia odszkodowawczego, znajdującego oparcie w przepisach art. 822 § 1 i 2 k.c., art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152, ze zm.) oraz art. 436 § 1 k.c. i 415 k.c.

Okoliczności kolizji z dnia 4 stycznia 2019 roku nie były sporne pomiędzy stronami. Również legitymacja bierna pozwanej spółki do występowania w niniejszym procesie, mająca za podstawę art. 19 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, nie pozostawała przedmiotem sporu. Było bowiem okolicznością niekwestionowaną, iż sprawca szkody posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w pozwanej spółce.

Pozwana kwestionowała legitymację powodów do występowania w niniejszym procesie po stronie powodowej. Legitymacja procesowa czynna powodów wynika z treści art. 509 § 1 i 2 k.c., jako że wierzytelność przysługująca poszkodowanemu została przelana na rzecz powodów, a więc zarzut pozwanej okazał się nietrafny (umowa cesji, k. 21). Dochodzone roszczenie przez nabywcę wierzytelności nie jest sprzeczne z art. 5 kc.

Spór będący przedmiotem niniejszego postępowania rozgrywał się na płaszczyźnie ustalenia rozmiaru i wysokości szkody poniesionej w związku z zaistniałą kolizją, a w konsekwencji, co do wysokości należnego odszkodowania związanego z kosztami wynajęcia pojazdu zastępczego.

W niniejszej sprawie sam fakt konieczności najmu pojazdu zastępczego był niekwestionowany. Sporny był okres najmu tj. 48 dni i stawka najmu, czyli wysokość szkody.

Zgodnie z art. 361 § 1 i 2 k.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego na okoliczność określenia rzeczywistego czasu naprawy pojazdu poszkodowanego, a tym samym ustalenia uzasadnionego okresu najmu pojazdu zastępczego przez poszkodowanego, a także określenia przeciętnych stawek najmu pojazdu zastępczego o klasie odpowiadającej pojazdowi uszkodzonemu.

Opina była przekonywująca, biegły ją uzasadnił, a po zakwestionowaniu jej przez pozwaną podtrzymał ją i uzasadnił. Opinia jest jasna i pełna.

Biegły ustalił, że urealniony, łączny czas trwania właściwej naprawy pojazdu T. (...) po szkodzie z dnia 4 stycznia 2019 r. wynosił 7 dni roboczych, natomiast zasadny był wynajem przez poszkodowanego pojazdu zastępczego od powodów od dnia początku tego najmu, czyli od dnia 27 stycznia 2019 r. do dnia 19 lutego 2019 r., kiedy to naprawa pojazdu, a wraz z nią i wynajem pojazdu zastępczego powinny zostać zakończone. Łącznie stanowi to 24 dni kalendarzowe uzasadnionego czasu trwania wynajmu przez poszkodowanego pojazdu zastępczego od powodów.

Natomiast stawki za wynajem samochodu marki T. (...) jak samochód uszkodzony lub jego odpowiednika, bez limitu kilometrów dziennego przebiegu i bez udziału własnego wynajmującego w ewentualnych szkodach (w takiej opcji zawarto umowę) i na czas ponad 15 dni (gdyż tyle czasu trwał faktyczny i uzasadniony najem), na początku 2019 roku, zawierały się w przedziale od ok. 175 do ok. 254 zł netto za dobę, przeciętnie - około 220 zł netto za dobę.

Stawki na rynku (...) za wynajem samochodu zastępczego w klasie samochodów odpowiadających marce wynajętego samochodu marki F. (...), czyli pojazdu z segmentu C przy założeniu wynajmu na okres ponad 15 dni, gdyż taki był rzeczywisty i uzasadniony czas trwania wynajmu oraz w opcji bez limitu kilometrów przebiegu dobowego i bez udziału własnego wynajmującego w ewentualnych szkodach (na takich warunkach zawarto rozpatrywaną umowę) na początku 2019 roku zawierały się w przedziale 130-214 zł netto przeciętnie 171 zł/dobę netto.

Pozwana podnosiła, że w ramach rekompensaty zapewniła poszkodowanemu bezpłatne korzystanie z pojazdu zastępczego przez 21 dni i w jej ocenie dalsze roszczenia powodów z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego nie przysługują, tym bardziej, że według jej ustaleń poszkodowany jest właścicielem/użytkownikiem także innych pojazdów mechanicznych, za pomocą których mógłby wypełniać ewentualne potrzeby transportowe.

Istnieje też obowiązek wierzyciela zapobiegania szkodzie i zmniejszania jej rozmiarów (art. 354 § 2, art. 362 i 826 § 1 k.c.), co określa się ogólnie obowiązkiem minimalizacji szkody. Kwestia ta jest przedmiotem wielu wypowiedzi judykatury, a podsumowaniem orzecznictwa w tym zakresie jest uchwała Sądu Najwyższego z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie III CZP 20/17 - wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego, przekraczające koszty zaproponowanego przez ubezpieczyciela skorzystania z takiego pojazdu są objęte odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione.

Poszkodowany nie ma obowiązku poszukiwania oferty najtańszej i najkorzystniejszej. Uznając, że sam fakt poszkodowania i konieczność aktywności poszkodowanego w zakresie likwidacji szkody jest sam w sobie na tyle obciążający i absorbujący, pierwszeństwo przyznać należy zapewnieniu poszkodowanemu komfortu, a nawet poczucia bezpieczeństwa i profesjonalnego wsparcia. Nie jest więc tak że zawsze najtańsza oferta będzie najkorzystniejsza. W tej sprawie pozwana powoływała się na okoliczność zapewnienia poszkodowanemu bezpłatnie samochodu zastępczego przez okres 21 dni, w którym to czasie samochód z powodzeniem mógłby być naprawiony.

Na podstawie analizy materiału dowodowego oraz opinii biegłego sądowego Sąd przyjął, że urealniony, łączny czas trwania właściwej naprawy pojazdu T. (...) po szkodzie z dnia 4 stycznia 2019 r. wynosił 7 dni roboczych, natomiast zasadny był wynajem przez poszkodowanego pojazdu zastępczego od powodów od dnia początku tego najmu, czyli od dnia 27 stycznia 2019 r. do dnia 19 lutego 2019 r., kiedy to naprawa pojazdu, a wraz z nią i wynajem pojazdu zastępczego powinny zostać zakończone - łącznie przez 24 dni kalendarzowe. Stawka użyta przez powodów w umowie najmu oraz w fakturze za wynajem wynosząca 180 zł netto za dobę należała do najniższych stawek stosowanych ówcześnie na rynku lokalnym przy wynajmie pojazdów z segmentu (...) jak samochód uszkodzony i mieściła się w przedziale stawek stosowanych przy wynajmach pojazdów z segmentu C, jak samochód wynajęty poszkodowanemu, zatem nie można jej uznać za zawyżoną.

Przyjmując za biegłym, że uzasadniony był okres 24 dni najmu pojazdu zastępczego przy stawce 180 zł netto (221,40 zł brutto). W związku z powyższym zasadnym jest zasądzenie na rzecz powodów całości kwoty dochodzonej pozwem to jest kwoty 5100 zł.

Dodać należy, że pozwany nie wykazał, że poszkodowany mógł zastąpić uszkodzony pojazd innym pojazdem (art. 6 kc).

O odsetkach orzeczono na podstawie art. 481 k.c. w zw. z art. 817 § 1 k.p.c. od dnia 31 maja 2019 r., albowiem dnia 30 kwietnia 2019 r. pozwana wydała decyzję w przedmiocie odszkodowania, a co za tym idzie ubezpieczyciel miał wówczas cały materiał niezbędny do wydania prawidłowej decyzji. Wypłata odszkodowania odbywa się na żądanie, a ubezpieczyciel ma na to ustawowe 30 dni.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu znajduje podstawę prawną w art. 98 k.p.c. Pozwana przegrała proces w całości i obowiązana jest do zwrotu powodom celowych kosztów procesu. Na koszty te składa się wynagrodzenie radcy prawnego ustalone zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych na kwotę 1800 złotych, opłata od pozwu w kwocie 400 zł orz opłata od pełnomocnictw w kwocie 34 zł.

W punkcie III Sąd nakazał pobrać zgodnie z art. 113 ust. 1 u.k.s.c. koszty sądowe stosownie do wyniku sprawy. Łączny koszt opinii biegłego wyniósł 1180,80 zł. Ponieważ w sprawie nie pobrano zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego kwotę tę powinna zapłacić pozwana jako przegrywająca. Wobec czego Sąd nakazał pobrać od pozwanej ww. kwotę.

SSR Andrzej Muzyka

Notatka urzędowa:

Urlop SSR Andrzeja Muzyki w okresie od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 1 lutego 2021 r.

SSR Andrzej Muzyka

XI GC 185/20, dnia 15.02.2021 r. Zarządzenia:

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

(...)