Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 827/20

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 1 grudnia 2020 roku

w zakresie punktu 2

Postanowieniem z dnia 3 września 2020 roku Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z odwołania (...) Spółki Akcyjnej w Ł. z udziałem ubezpieczonego J. P. i R. H. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł. od decyzji organu rentowego z dnia 27 stycznia 2020 roku i z dnia 13 stycznia 2020 roku o wydanie zaświadczenia A1 postanowił umorzyć postępowanie w sprawie w zakresie odwołania od decyzji z dnia 27 stycznia 2020 roku dotyczącym ubezpieczonego J. P. na skutek cofnięcia odwołania ze zrzeczeniem roszczeń.

(cofnięcie odwołania - k. 31, postanowienie – k. 32)

W dniu 17 września 2020 roku organ rentowy reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł o uzupełnienie postanowienia z dnia 3 września 2020 roku w przedmiocie orzeczenia co do kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

(pismo – k. 36-36 verte)

Postanowieniem z dnia 30 września 2020 roku tutejszy Sąd uzupełnił postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 września 2020 roku w ten sposób, że dodał punkt 2 o następującej treści: przyznaje od wnioskodawcy (...) Spółki Akcyjnej w Ł. kwotę 180 złotych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w zakresie umorzenia postępowania dotyczącego ubezpieczonego J. P..

(postanowienie – k. 37)

Postanowieniem z dnia 27 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z odwołania (...) Spółki Akcyjnej w Ł. z udziałem ubezpieczonego R. H. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł. od decyzji organu rentowego z dnia 13 stycznia 2020 roku o wydanie zaświadczenia A1 postanowił umorzyć postępowanie w sprawie na skutek cofnięcia odwołania w sprawie R. H. ze zrzeczeniem się roszczeń.

(cofnięcie odwołania – k. 49, postanowienie – k. 50)

We wniosku o uzupełnienie w/w postanowienia ZUS reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł o umorzenie sprawy także w zakresie odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł. z dnia 29 stycznia 2020 roku oraz orzeczenie co do kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, tj. zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego od (...) S.A. na rzecz ZUS w kwocie 360 złotych.

(wniosek – k. 55)

Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z odwołania (...) Spółki Akcyjnej w Ł. z udziałem R. H. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł. od decyzji organu rentowego z dnia 13 stycznia 2020 roku i z dnia 29 stycznia 2020 roku o wydanie zaświadczenia A1 postanowił w pkt. 1 sentencji orzeczenia sprostować niedokładność w postanowieniu z dnia 27 października 2020 roku Sądu Okręgowego w Łodzi VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie VIII U 827/20 przez dopisanie w komparycji postanowienia po zapisie „ 13 stycznia 2020 roku nr 20/20” zapisu „i decyzji z dnia 29 stycznia 2020 roku nr (...)”, zaś w pkt. 2 sentencji orzeczenia uzupełnił postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie VIII U 827/20 w ten sposób ,że dodano jako punkt 2 postanowienia o następującej treści : „ Przyznaje od wnioskodawcy (...) Spółki Akcyjnej w Ł. kwotę 360 złotych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego”.

(postanowienie – k. 58)

Sąd Okręgowy w Łodzi zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 351 § 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 361 k.p.c., strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu - od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

W przedmiotowej sprawie należało mieć na uwadze, iż odwołania zostały wniesione od trzech decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł., a mianowicie z dnia 13 stycznia 2020 roku, 27 stycznia 2020 roku oraz z dnia 29 stycznia 2020 roku. Następnie każde odwołanie zostało zarejestrowane pod oddzielną sygnaturą, tj.: VIII U 827/20, VIII U 931/20 oraz VIII U 933/20. Na mocy postanowienia z dnia 2 czerwca 2020 roku tutejszy Sąd na podstawie art. 219 k.p.c. połączył sprawę o sygn. akt VIII U 931/20, sprawę o sygn. akt VIII U 933/20 do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą VIII U 827/20.

Jednakże owe połączenie na podstawie wskazanego przepisu jest tylko zabiegiem technicznym, który nie prowadzi do powstania jednej nowej sprawy, nie pozbawia połączonych spraw ich odrębności i nie zmienia faktu, że łącznie rozpoznawane i rozstrzygane sprawy są nadal samodzielnymi sprawami. W konsekwencji, w razie połączenia przez sąd kilku spraw do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, zwrot kosztów procesu przysługuje stronie odrębnie w każdej z połączonych spraw (postanowienie składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2012r., I Cz 164/11, Lex nr 1254636).

Zgodnie z art. 203 § 1 i 2 k.p.c., pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego, zaś § 4 stanowi, że Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa. W świetle powyższego należy zatem uznać za regułę, iż w sytuacji cofnięcia pozwu, a w omawianym przypadku odwołania za przegrywającą sprawę należy uznać stronę, która cofa odwołanie. Taka konkluzja stanowi rozwinięcie zasady wyrażonej w art. 98 k.p.c. Zgodnie z § 1 strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Z kolei § 3 w/w przepisu przewiduje, że do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

Na mocy postanowienia z dnia 30 września 2020 roku Sąd uzupełnił postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 września 2020 roku poprzez przyznanie od wnioskodawcy (...) Spółki Akcyjnej w Ł. kwoty 180 złotych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w zakresie umorzenia postępowania dotyczącego ubezpieczonego J. P.. Biorąc pod uwagę, iż niniejsza sprawa dotyczyła trzech oddzielnych odwołań, zasadnym stało się ustalenie wysokości wysokość kosztów zastępstwa procesowego w oparciu o § 9 ust. 2 oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2018.0.265 t.j.) i zasądzenie kwoty 360 złotych od (...) S.A w Ł. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł..