Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 178/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Marek Kordowiecki

Sędziowie: Henryk Komisarski

Grzegorz Nowak (spr.)

Protokolant: st.sekr.sąd. Magdalena Ziembiewicz

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Trzciance J. K.

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2021 r. w Poznaniu

sprawy D. L. i K. Z. (Z.)

oskarżonych z art. 286 § 1 kk i inne

na skutek apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych

od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 2 września 2020 r. sygn. akt III K 2/20

I.  Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1.  w pkt III obniża karę pozbawienia wolności orzeczoną wobec oskarżonego K. Z. do 1 [jednego] roku pozbawienia wolności oraz uchyla orzeczoną wobec niego karę grzywny;

2.  w pkt V w miejsce orzeczonej wobec oskarżonego K. Z. kary 3 miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii [Dz.U. z 2019 r., poz. 852 t.j.] w zw. art. 11§3 k.k. w zw. z art. 37a k.k. i art. 33§1 i 3 k.k. oraz w zw. z art. 4 § 1 k.k., wymierza temu oskarżonemu karę grzywny 50 [pięćdziesiąt] stawek dziennych po 40 zł [czterdzieści] każda z nich,

3.  w pkt XI uchyla orzeczoną wobec oskarżonego K. Z. karę łączną pozbawienia wolności, a na podstawie art. 69§1 k.k., art. 70§1 k.k., art. 72§1 pkt 1 oraz art. 73§1 k.k. warunkowo zawiesza wykonanie kary 1 roku pozbawienia wolności, orzeczonej wobec oskarżonego K. Z., w pkt I ust. 1 niniejszego wyroku, na okres 3 [trzech] lat próby, zobowiązuje go do informowania kuratora sądowego o przebiegu okresu próby oraz oddaje go pod dozór kuratora sądowego,

4.  w pkt XII zalicza okres zatrzymania na poczet kary grzywny, orzeczonej wobec oskarżonego K. Z., w pkt I ust. 2 niniejszego wyroku,

II.  W pozostałym zakresie utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok,

III.  Zasądza od obu oskarżonych na rzecz oskarżyciela posiłkowego Z. M. po 1.200 (jeden tysiąc dwieście) zł tytułem zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym,

IV.  Zwalnia oskarżonych z obowiązku zwrotu na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze oraz nie wymierza opłaty sądowej za II instancję od oskarżonego D. L., nie wymierza opłaty sądowej za obie instancje od oskarżonego K. Z..

G. N.

M. K.

H. K.