Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1106/20

POSTANOWIENIE

Dnia 19 stycznia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego Roman Troll

Sędziowie Sądu Okręgowego: Henryk Brzyżkiewicz

Barbara Braziewicz

po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2021 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w G.

przeciwko S. K. (K.)

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 12 marca 2018 r., sygn. akt I C 2097/17

postanawia:

1)  oddalić wniosek pozwanego o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia,

2)  odrzucić zażalenie.

SSO Barbara Braziewicz SSO Roman Troll SSO Henryk Brzyżkiewicz

Sygn. akt III Cz 1106/20

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 12 marca 2018 r., wydanym na rozprawie, Sąd Rejonowy w Zabrzu umorzył postępowania (pkt 1.) oraz orzekł o kosztach procesu zasądzając 947 zł od pozwanego na rzecz powódki (pkt 2.).

Zażalenie na to postanowienie, wraz z wnioskiem przywrócenie terminu, złożył 22 października 2020 r. pozwany. Zaznaczył, że dowiedział się o wydanym postanowieniu 16 października 2020 r., gdyż wtedy matka przekazała mu zawiadomienie komornika o wszczęciu egzekucji, a on od końca października 2016 r. nie zamieszkuje w Z. przy ul. (...), lecz przy ul. (...).

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Art. 168 § 1 k.p.c. stanowi, że gdy strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy sąd, na jej wniosek, postanowi przywrócenie terminu. Zgodnie
z art. 136 § 1 i 2 k.p.c. strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić sąd o każdej zmianie swojego miejsca zamieszkania, a w razie zaniedbania tego obowiązku pismo pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z art. 394 § 2 k.p.c., w brzmieniu obowiązującym w 2018 r., termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie – od ogłoszenia postanowienia.

Pozwany wskazuje, że od końca października 2016 r. mieszka pod innym adresem niż wskazany w pozwie, jednak zaskarżając sprzeciwem – 29 sierpnia 2017 r. – wydany przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie nakaz zapłaty z 14 kwietnia 2017 r., nie wspomniał o tej okoliczności, a jako swój adres wskazał właśnie ten z pozwu /k. 7/. Co więcej tenże Sąd, przywracając pozwanemu termin do złożenia sprzeciwu oraz przekazując sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Zabrzu, pouczył go o regulacji art. 136
§ 1 i 2 k.p.c.
, a pozwany odebrał przesyłkę osobiście 15 września 2017 r. skierowaną właśnie na adres wskazany w pozwie /k. 23v., 27v.-28/.

Od tego czasu pozwany nie wskazał, aby zmienił, czy też miał inne miejsce zamieszkania, niż to oznaczone w pozwie i jego pismach kierowanych do sądu (wniosku o dostęp do akt /k. 6v./, sprzeciwie /k. 7, 15/, zaadresowanej przez niego kopercie /k. 23/, zażaleniu z 22 września 2017 r. /k. 25v./).

Dlatego też informacje zawarte we wniosku o przywrócenie terminu nie uprawdopodabniają złożenia zażalenia po terminie bez winy pozwanego. Pozwany nie zawiadomił
o zmianie miejsca swego zamieszkania, czy też innym miejscu zamieszkania. Dlatego też przesłanie zawiadomienia o terminie rozprawy skierowane do niego na tenże adres – wskazany w pozwie i w jego pismach procesowych – należy uznać za prawidłowe, a co za tym idzie uznanie go za doręczone także było właściwe.

Nie było więc podstaw do przywrócenia terminu do złożenia zażalenia, dlatego też, na podstawie art. 168 § 1 k.p.c., oddalono ten wniosek (pkt 1. sentencji).

To powoduje, że termin do zaskarżenia wydanego 12 marca 2018 r. postanowienia upłynął pozwanemu bezskutecznie 19 marca 2018 r.

Zgodnie z art. 373 § 1 k.p.c. sąd drugiej instancji odrzuca apelację spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie. Odpowiednio stosuje się to do postępowania zażaleniowego (por. art. 397 § 3 k.p.c.). Orzeczenie w tym zakresie zapada na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów (por. art. 397 § 1 k.p.c.).

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 373 § 1 k.p.c. w związku z art. 397
§ 1 i 3 k.p.c.
, należało orzec jak w pkt. 2. sentencji.

SSO Barbara Braziewicz SSO Roman Troll SSO Henryk Brzyżkiewicz