Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2208/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 czerwca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SO Bogdan Jachowicz

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa J. K.

przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Dworcowa 1 w S.

o przywrócenie naruszonego posiadania

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach

z dnia 27 czerwca 2018 roku, sygn. I C 189/17

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Wspólnoty Mieszkaniowej Dworcowa 1 w S. na rzecz J. K. kwotę 160 ( sto sześćdziesiąt ) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym oraz kwotę 150 (sto pięćdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.