Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 79/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 grudnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sylwia Wierzbowska-Zimoń

Protokolant: staż. Kinga Głowacka, st. sekr.sąd Katarzyna Dębowska

przy udziale prokuratora Waldemara Dróżdża

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 14 maja 2019 r., 5 lipca 2019 r.,

29 listopada 2019 r.

sprawy:

B. P.

s. M., G. z domu J.

ur. (...) w m. B.

oskarżonego o to, że:

w dniu 9 marca 2017 r. w K., woj. (...) działając ze z góry powziętym zamiarem w celu osiągniecia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić (...) z siedzibą (...) w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 37.150,52 zł poprzez zlecenie zgłoszenia roszczenia z tytułu ubezpieczenia OC o numerze polisy (...), pojazdu m-ki (...) o numerze rejestracyjnym (...) za pomocą wprowadzenia w błąd co do zdarzenia drogowego będącego podstawą do wypłaty takiego odszkodowania mającego miejsce w dniu 08 marca 2017 r. w m. K. na ulicy (...) z pojazdem m-ki (...) o numerze rejestracyjnym (...), czym działał na szkodę w/w (...)

tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 298 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

1.  B. P. uznaje za winnego w miejsce zarzucanego mu czynu tego, że w dniu 9 marca 2017 r. w K., woj. (...) działając w celu osiągniecia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić (...) z siedzibą (...) w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 37.150,52 (trzydziestu siedmiu tysięcy stu pięćdziesięciu, 52/100) złotych poprzez scedowanie zgłoszenia roszczenia z tytułu ubezpieczenia OC o numerze polisy (...) pojazdu m-ki (...) o numerze rejestracyjnym (...) za pomocą wprowadzenia w błąd co do zdarzenia drogowego będącego podstawą do wypłaty takiego odszkodowania mającego mieć miejsce w dniu 8 marca 2017 r. w m.K. na ulicy (...) z pojazdem m-ki (...) o numerze rejestracyjnym (...), czym działał na szkodę w/w (...), czym wyczerpał dyspozycję art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i za to na podstawie art. 286 § 1 kk w zw. z art. 14 § 1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

2.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 (stu osiemdziesięciu) złotych tytułem opłaty oraz kwotę 2.281,65 (dwóch tysięcy dwustu osiemdziesięciu jeden, 65/100) złotych tytułem pozostałych kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 79/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

B. P.

W dniu 9 marca 2017 r. w K., woj. (...) działając z celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić (...) z siedzibą (...) w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 37.150,52 zł. poprzez scedowanie zgłoszenia roszczenia z tytułu ubezpieczenia OC o numerze polisy (...) pojazdu m-ki (...) o nr rej. (...) za pomocą wprowadzenia w błąd co do zdarzenia drogowego będącego podstawa wypłaty takiego odszkodowania mającego mieć miejsce w dniu 8 marca 2017 r. w m. K. na ul. (...) z pojazdem m-ki (...) o nr rej. (...), czym działał na szkodę (...), czym wyczerpał dyspozycję art. 13 § 1 kk w zw. z art.286 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  W dn. 8 marca 2017 r. w K., na ul. (...) doszło do zderzenia się dwóch pojazdów, tj. (...) nr rej. (...), kierowanego przez A. G., stanowiącego własność B. P. i (...) nr rej. (...), prowadzonego przez R. S., a stanowiącego własność J. M.. Na miejsce nie była wzywana policja.

2.  Po kolizji samochód jeszcze tego samego dnia został zaholowany do warsztatu B. Z., który był znany oskarżonemu wcześniej, choćby stąd, że uczestniczył w sprowadzeniu tego jego auta z zagranicy, a nadto A. G. – partnerka oskarżonego jest siostrzenicą jego żony.

W dn. 9 marca 2017 r. oskarżony dokonał cesji prawa do odszkodowania z polisy OC sprawcy uszkodzenia pojazdu m-ki (...) nr rej. (...) na rzecz firmy (...) w B..

3.  W dn. 9 marca 2017 r. szkodę do Zakładu ubezpieczeń właściciela pojazdu (...) w w/w pojeździe zgłosił B. Z., a następnie, podobnie jak J. M. i B. P. przesłał niezbędne do jej realizacji, zażądane przez Ubezpieczyciela dokumenty.

4.  Ubezpieczyciel przyjął zgłoszenie szkody i w toku postępowania likwidacyjnego ustalił, że podane przez uczestników zajścia okoliczności zaistnienia kolizji i powstałe w pojazdach uszkodzenia nie odpowiadając sobie wzajemnie i nie mogło dojść do ich powstania w żaden z podanych sposobów.

5.  W dn. 6.09.2017 r. (...) złożyło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

6.  Podane przez uczestników okoliczności zajścia i stwierdzone uszkodzenia pojazdów nie odpowiadają sobie i nie jest możliwe aby doszło do nich w wyniku takiego, jak opisywane zderzenia, a ich charakter znacząco odbiega od uszkodzeń mogących powstać przy wskazywanych wersjach przez kierujących

7.  B. P. był wielokrotnie - w okresie od 2012 r. karany, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu.

1. zeznania świadków: a)A. G., b)R. S.,

c)J.R.

d)K. M.

2.a)oświadczenie, b)zeznania świadka R. Z.

3.zgłoszenie, dokumentacja, umowa

4. a)dokumentacja

b) zeznania świadków: A.L., M. K. i F. B.

5. zawiadomienie

6. opinie biegłego

7.dane o karalności

1.a)k.561-562 wzw. z k.416 – 417 i k.

b)k.549-550 wzw. zk.383-385

c)548v.-549 w zw. z k.399-400

d)k.550-wzw.z k.407

2.a)k.36, b)k.563 w zw.z k.490-491

3. k. 7- 9, k.4 - 40

k. 201

4.a)k.40-324

b)k.545v.-546v.w zw. z k. 337, k.547v.-548 wzw.zk.362

k.564v.-566

5. k.3

6.k.427-467 i k.582-586

7.k.597-599

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

B. P.

W dniu 9 marca 2017 r. w K., woj. (...) działając z celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić (...) z siedzibą (...) w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 37.150,52 zł. poprzez scedowanie zgłoszenia roszczenia z tytułu ubezpieczenia OC o numerze polisy (...) pojazdu m-ki (...) o nr rej. (...) za pomocą wprowadzenia w błąd co do zdarzenia drogowego będącego podstawa wypłaty takiego odszkodowania mającego mieć miejsce w dniu 8 marca 2017 r. w m. K. na ul. (...) z pojazdem m-ki (...) o nr rej. (...), czym działał na szkodę (...), czym wyczerpał dyspozycję art. 13 § 1 kk w zw. z art.286 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Okoliczność, że doszło do kolizji w sposób opisany przez jej uczestników i oskarżonego i że stwierdzone uszkodzenia aut odpowiadają sobie wzajemnie i doszło do ich powstania w sposób opisany przez w/w osoby

Opinie biegłego

k.427-467 i k.582-586

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.

2.

3.- 6.

7.

1.zeznania świadków A. G.,R. S.,J.R., K. M.

2.oświadczenie, b)zeznania świadka R. Z.

3-6

zgłoszenie, dokumentacja, umowa, dokumentacja,

zeznania świadków: A.L., M. K. i F. B., zawiadomienie, opinie biegłego

7. dane o karalności

1.Wskazują, że doszło do kolizji, ale nie dowodzą jej przebiegu, pozostają ze sobą tylko w tym zakresie spójne, a nadto wskazują, że samochód (...) miał uszkodzenia, nie dowodząc, jak i kiedy powstały co było powodem jego odholowania przez R. Z.. O fakcie nie zaistnienia kolizji w podawanych przez jej uczestników okolicznościach przemawiają w pełni wiarygodne: dokumentacja likwidacyjna, zeznania świadków z nią korespondujące, ale przede wszystkim oparta na całokształcie materiału dowodowego, pełne i zupełne opinie biegłego.

2.Korespondują ze sobą i potwierdzają, że B. Z. przyjął do naprawy pojazd i nabył wierzytelność z tytułu odszkodowania z polisy OC sprawcy.

3-6 korespondują ze sobą, nie budzą wątpliwości co do swojej autentyczności, stanowią kompletną podstawę ustaleń biegłego zawartych w opiniach, są ze sobą spójne, szczególnie w zakresie kwestii kluczowej, tj., że zgłoszona szkoda, co do zasady, jak i rozmiaru-zakresu nie powstała w związku z podawanym przebiegiem zdarzenia. Nadto dowody, w tym te z dokumentów nie budzą wątpliwości, co do swojej autentyczności.

7.Nie budzą wątpliwości co swojej wiarygodności

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.-6.

wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadków A. G. i R. S., K. M., J,M. i J.

Zeznania świadka R. Z.,

Dowody w postaci wyjaśnień oskarżonego i świadków kolizji stoją w zasadniczej sprzeczności z ustaleniami postępowania likwidacyjnego, jak i korespondującymi z nimi zeznaniami osób, które uczestniczyły w tym postępowaniu, ale przede wszystkim z opiniami biegłego, w tym z opinią uzupełniającą, z której ponad wszelką wątpliwość wynika, że odnotowane uszkodzenia obu pojazdów i wobec tego zgłoszona szkoda w (...) nie mogły powstać w okolicznościach podawanych przez oskarżonego, jak i R. S., czy A. G., a ich zakres i charakter znacząco odbiega od opisanego zderzenia. Nadto świadkowie: K. M., J,M. i J. nie mieli wiedzy na temat zajścia i likwidacji szkody, szczególnie okoliczności jej powstania, więc ich relacje nie stały przydatne do poczynienia ustaleń faktycznych.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

art.13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk

B. P.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony scedował odszkodowanie na rzecz B. Z., w związku ze zdarzeniem, które nie miało miejsca w podawanych przez niego okolicznościach, także w złożonym oświadczeniu o przebiegu kolizji, co oznacza próbę wprowadzenia Ubezpieczyciela w błąd, co do okoliczności zajścia, a tym samym, że to (...) winno naprawić szkodę w związku z swoją odpowiedzialnością z tytułu umowy ubezpieczenia rzekomego „sprawcy” kolizji. B. P. tym samym uzyskałby korzyść majątkową, polegającą na naprawieniu swojego pojazdu m-ki (...) na rachunek Ubezpieczyciela, a więc uzyskałby świadczenie nienależne. Gdyby (...) wypłaciło odszkodowanie, to nie musiałby on regulować należności za naprawę w warsztacie, do którego pojazd wstawił, a także uzyskałby korzyść w postaci auta, które po naprawie miałoby większą wartość niż przed nią. Zatem oskarżony uzyskałby nienależne mu odszkodowanie, bowiem ponad wszelką wątpliwość szkoda, którą chciał naprawić nie powstała w okolicznościach jakie podawał. Innymi słowy, gdyby nie podanie B. Z. przez oskarżonego, że naprawienie szkody nastąpi z polisy rzekomego sprawcy szkody w pojeździe (...), to nie mógłby on żądać jej naprawienia od (...), co do zasady, jak i wysokości, przy czym zakres szkody, a więc co jest konieczne do naprawy nie było kwestionowane przez B. P., a więc R. Z. wiedział, że całość naprawy ma związek z w/w kolizją, bowiem taką wierzytelność nabył.

Przelewając swoją wierzytelność na rzecz osoby, która naprawiała mu przedmiotowy pojazd usiłował podając nieprawdziwe okoliczności zaistnienia zdarzenia, w którym miała powstać szkoda, tym samym chciał wprowadzić (...) w błąd i wyłudzić odszkodowanie na kwotę zażądaną, tj. kwotę 37.150,52 zł., nie osiągając jednak swojego celu – z przyczyn od siebie niezależnych - bowiem postępowanie likwidacyjne ujawniło, że do kolizji nie doszło w okolicznościach podawanych przez jego uczestników i właściciela (...). A zatem osobą wyłudzającą nie mógł być cesjonariusz, a jedynie właściciel pojazdu naprawianego cedent, bo to jego działanie polegało na wprowadzeniu w błąd ubezpieczyciela w celu uzyskania korzyści majątkowej i polegało na podaniu, że szkoda miała miejsce w zw. z zawinionym działaniem ubezpieczonego właściciela (...).

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

B. P.

1

1

Na niekorzyść: oskarżony jest osobą wielokrotnie karaną, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu, orzeczone do tej pory kary, a więc kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem, czy kara ograniczenia wolności lub grzywny nie wpłynęły resocjalizacyjnie na B. P., który także w toku procesu nie wykazał się żadnym poczuciem odpowiedzialności za popełniony czyn, pozostając bezkrytycznym wobec swojego zachowania.

Na korzyść: nie znaleziono takich okoliczności

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2. 

Na koszty postepowania złożyły się: opłata 180 zł, wydatki w łącznej kwocie 2.281,65 zł w postaci: kosztów doręczeń, danych o karalności, opinie biegłych.

6.  1Podpis