Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VI Ka 690/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 stycznia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący sędzia Ewa Trzeja-Wagner

Protokolant Marzena Mocek

przy udziale Tomasza Międlara Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Z.

po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2021 r.

sprawy P. S., syna K. i M.

ur. (...) w Z.

oskarżonego z art. 278§1 kk przy zast. art. 64§1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 27 lipca 2020 r. sygnatura akt II K 456/20

na mocy art. 437 kpk, art. 438 kpk

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Zabrzu.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 690/20

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.1.1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 27 lipca 2020 r., sygn. akt II K 456/20

0.1.1.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.1.1.3. Granice zaskarżenia

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.1.2.1. Ustalenie faktów

0.1.2.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1

oskarżony P. S.

oskarżony był wielokrotnie karany

dane o karalności oskarżone os

k. 127 - 128

2

oskarżony P. S.

E. B. w dniach 12 – 14 września 2019 r. nie przebywała w Izbie Wytrzeźwień w Z.

informacja z Izby Wytrzeźwień w Z.

k. 117

3

oskarżony P. S.

W dniu 13.09.2019 r. w mieszkaniu przy ul. (...) miała miejsce interwencja Policji, zgłaszającym był K. S., a dotyczyła dobijania się do drzwi jego mieszkania przez pijaną dziewczynę.

informacja z Komisariatu (...)Policji w Z.

k. 132

4

oskarżony P. S.

Po rzekomej kradzieży telefonu E. B. około godziny 21 – ej będąc pod wpływem alkoholu dobijała się do drzwi mieszkania K. S..

zeznania świadka B. L.

k. 133 - 134

0.1.2.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

0.1.2.2. Ocena dowodów

0.1.2.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1

Dane o karalności oskarżonego.

Dokument nie budził wątpliwości co do swojej autentyczności i prawdziwości.

2

Informacja z Izby Wytrzeźwień w Z.

Dokument nie budził wątpliwości co do swojej autentyczności i prawdziwości.

3

Informacja z Komisariatu (...) Policji w Z.

Dokument nie budził wątpliwości co do swojej autentyczności i prawdziwości.

4

Zeznania świadka B. L..

Zeznania zasługują na uwzględnienie, bowiem świadek jest bezstronny, a podawane informacje korespondują z pismem Komisariatu (...)Policji w Z..

0.1.2.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1

- obraza przepisów postępowania art. 4 i 7 w zw. z 410 k.p.k.

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Sąd Rejonowy dokonał oceny przeprowadzonych dowodów i z oceny tej wyciągnął wniosek, iż oskarżony dopuścił się zarzucanego mu czynu jednakże należy stwierdzić, iż postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone wadliwie. Naczelnym dowodem w sprawie są zeznania świadka E. B.. Sąd Rejonowy uznał zeznania tegoż świadka za wiarygodne, bowiem treść zeznań była jasna, logiczna nadto zeznania w znacznej części konsekwentne znajdujące potwierdzenie w dołączonym do akt dokumencie w postaci kserokopii faktury odnośnie do wysokości szkody. Z żadnych z tych stwierdzeń nie sposób się zgodzić. Zeznania E. B. są niekonsekwentne, a wręcz sprzeczne ze sobą. Sprzeczności tych Sąd Rejonowy nawet nie starał się wyjaśnić w toku przesłuchania tegoż świadka w Sądzie.

E. B. zgłosiła się do Komisariatu (...)Policji w Z. w dniu 14.09.2019 r. o godzinie 15 – ej i złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa kradzieży telefonu komórkowego przez oskarżonego P. S.. Z przedstawionej przez nią relacji wynikało, że kradzieży dokonano o godzinie 23:55 w jej mieszkaniu. Zeznania te są mało szczegółowe i bardzo ogólnikowe. W toku postępowania przygotowawczego nie przesłuchano pokrzywdzonej ponownie. Na rozprawie E. B. zeznała, iż po tym jak oskarżony wyrwał jej telefon udała się do sąsiadki i zadzwoniła na policję. Następnie po przyjeździe policji wraz z funkcjonariuszami udała się do mieszkania oskarżonego, funkcjonariusze weszli do środka i dokonali przeszukania, ale niczego nie znaleźli. Zeznania te są sprzeczne z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie, a Sąd I instancji tych sprzeczności nie wyjaśnił. Z protokołu przeszukania k. 8, wynika, że czynność ta miała miejsce 14.09.2019 r. o godzinie 20.50. Zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone również 14.09.2019 r. i to osobiście przez pokrzywdzoną. W aktach nie ma żadnej informacji, z której by wynikało że E. B. w dniu 13.09.2019 r. telefonicznie zawiadomiła policję o kradzieży. Sąd powinien dokładnie przeanalizować zeznania zaprezentowane zarówno w toku postępowania przygotowawczego jak i na rozprawie przez tegoż świadka, bowiem nie są one konsekwentne, a zasadniczo nie zadano świadkowi konkretnych pytań, które pozwoliłyby na usunięcie sprzeczności. Oskarżony składając na rozprawie wyjaśnienia stwierdził, że w dniu zdarzenia cały czas przebywał w domu i to właśnie pokrzywdzona przyszła do ich mieszkania pijana, a jego ojciec wezwał policję. Sąd I instancji w ogóle nie sprawdził tego fragmentu wyjaśnień oskarżonego tylko uznał je w całości za niewiarygodne. Z ustaleń faktycznych, które wymagają poszerzenia, dokonanych przez Sąd odwoławczy wynika, iż faktycznie w dniu 13.09.2019 r. miała miejsce interwencja policji w mieszkaniu oskarżonego, a jej powodem było dobijanie się do drzwi mieszkania K. S. przez pijaną kobietę. Z zeznań zaś przesłuchanego przed Sądem odwoławczym świadka B. L. wynika, że miało to miejsce około godziny 21 – ej i zakończyło się zabraniem pijanej E. B. do radiowozu. E. B. wykrzykiwała, że oskarżony zabrał jej telefon. Z zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wynika, że kradzież miała miejsce o godzinie 23.55 w dniu 13.09.2019 r. Zatem informacje te wymagają dokładnego sprawdzenia.

Analizując zeznania pokrzywdzonej oraz innych dowodów zebranych w sprawie trzeba stwierdzić, iż ocena dokonana przez Sąd Rejonowy jest niepełna i sprzeczna z zasadami logiki i doświadczenia życiowego.

Wniosek

zmianę wyroku przez uniewinnienie oskarżonego ewentualnie uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Apelacja okazała się zasadna, w takim zakresie, w jakim skutkowała uchyleniem zaskarżonego wyroku i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania.

Materiał dowodowy jest niepełny wymaga szerokiego uzupełnienia. Przedwczesny jest wniosek o uniewinnienie oskarżonego.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.1.5.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

0.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

0.1.5.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

0.0.1.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

0.1.5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.1.5.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Powodem uchylenia wyroku Sądu I instancji i przekazania do ponownego rozpoznania sprawy, było nienależyte przeprowadzenie postępowania dowodowego przez Sąd meriti. W niniejszej sprawie w zasadzie mamy do czynienia z dwoma sprzecznymi wersjami tzn. jedną przedstawioną przez oskarżonego, a drugą zupełnie inną przez pokrzywdzoną. Z lakonicznych wypowiedzi tych osób wynika, że byli w przeszłości dobrymi znajomymi i z nieznanych powodów te dobre stosunki się zakończyły. Należałoby zatem ustalić dokładnie jakie relacje łączyły oskarżonego z pokrzywdzoną, co było powodem ich negatywnego nastawienia względem siebie, tak by można ustalić czy pokrzywdzona miała motyw w składaniu obciążających oskarżonego zeznań. Pozostawiając więc powyższą problematykę w dalszym ciągu otwartą i wymagającą powtórnej, szczegółowej analizy przy ponownym rozpoznaniu sprawy, Sąd Okręgowy powziął w niniejszej sprawie wątpliwości co do poprawności ustaleń Sądu I instancji w zakresie w jakim dokonał analizy wiarygodności zeznań E. B.. Należy zauważyć, iż bez wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy, poczynione przez Sąd I instancji ustalenia faktyczne ostać się nie mogą. Sąd odwoławczy stwierdził wady w przeprowadzeniu dowodów osobowych i w związku z tym zaistniała potrzeba ich ponownej oceny poprzedzonej ponownym przesłuchaniem. Konieczne będzie również ustalenie dodatkowych okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, a mianowicie o której godzinie miała miejsce interwencja policjantów w mieszkaniu K. S., czy E. B. została odwieziona radiowozem na Komisariat czy też do domu, czy była pod wpływem alkoholu.

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

0.1.5.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Rejonowy po przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego, winien poddać dowody zgromadzone w sprawie dogłębnej i wnikliwej analizie po dokonaniu ustaleń faktycznych. Zatem należy szczegółowo przesłuchać oskarżonego co do przebiegu zdarzeń w dniu 13.09.2019 r. oraz relacji łączących go z E. B.. Świadka E. B. należy przesłuchać również szczegółowo albowiem składane przez nią zeznania są sprzeczne. Przesłuchanie tego świadka powinno uwzględniać informacje uzyskane z Komisariatu (...)Policji. Ponownie należy zwrócić się do tegoż Komisariatu o podanie dokładnej godziny kiedy miała miejsce interwencja w mieszkaniu K. S. oraz wskazanie, którzy funkcjonariusze w niej uczestniczyli. Wskazanym byłoby przesłuchanie tych policjantów na okoliczność stanu nietrzeźwości pokrzywdzonej, podawanych przez nią informacji co do kradzieży telefonu, czy mówiła im o tym, że ukradziono jej telefon. W razie potrzeby należy ponownie przesłuchać świadka B. L. w zależności czy wcześniej uzyskane informacje od policjantów i pokrzywdzonej będą spójne. Nie przesądzając w obecnej chwili ostatecznego rozstrzygnięcia nin. sprawy w żadnym kierunku, stwierdzić trzeba, że dla wydania trafnego orzeczenia koniecznym jest ponowne przeprowadzenie całego postępowania dowodowego i jego poszerzenie, a następnie dokonanie przez Sąd drobiazgowej analizy i oceny dowodów.

0.1.5.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

7.  PODPIS

ZAŁĄCZNIKI

do uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 12 stycznia 2020 r.,

sygn. akt VI Ka 690/20

0.1.Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

obrońca oskarżonego

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

przypisanie winy za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k.

0.1.1.3.1.Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2.Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art.438 pkt 1 k.p.k.– obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k.– błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k.– rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art.439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana