Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1490/19 Sprostowano postanowieniem z dnia 04.08.20r.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lipca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący : Sędzia Jacek Kępa

Sędziowie : Radosław Olewczyński, Marta Witoszyńska

po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2020 r.

w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. G.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 9 maja 2019 r.

sygnatura akt I C 268/16

1.oddala apelację;

2.zasądza od J. G. na rzecz (...) S.A. w W. kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.