Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ns 653/17

UZASADNIENIE

W niniejszej sprawie wnioskodawca Gmina L. – Zarząd (...) w L. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym w dniu 19 kwietnia 2015 r. M. W., ostatnio zamieszkałym w L. przy ul. (...).

Prawomocnym postanowieniem z 11 września 2019 r. Sąd Rejonowy w Legnicy odmówił zatwierdzenia spóźnionych oświadczeń spadkowych uczestnika postępowania H. H..

Uczestnik postępowania H. H. na rozprawie w dniu 21 grudnia 2020 r. złożył ponownie wniosek o zatwierdzenie spóźnionego oświadczenia spadkowego, wskazując iż, w jego ocenie oświadczenie to było złożone w terminie.

Wniosek ten podlegał odrzuceniu z przyczyn określonych art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c.

Powaga rzeczy osądzonej zachodzi w wypadku, gdy zapadło już prawomocne rozstrzygniecie dotyczące tego samego przedmiotu postępowania, pomiędzy tymi samymi stronami. Orzeczenie sądu, które uzyskało prawomocność formalną (art. 363 k.p.c.), obok wynikającej z art. 365 k.p.c. mocy wiążącej, uzyskuje także cechę powagi rzeczy osądzonej. Jest ona negatywnym aspektem prawomocności orzeczenia i polega na niedopuszczalności ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy, która została już prawomocnie osądzona (ne bis in idem). Ponowny wniosek w sprawie objętej powagą rzeczy osądzonej podlega zatem odrzuceniu (art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c.).

Sygn. akt I Ns 653/17

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

(...) H. (...)

3.  K. (...)

L. (...)

(...)

(...)